Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 03 - side 65-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NYFI, NODF,R OG BØGER

1301-,,'SENS F01UAG'

/1 N. 0. Raasted har komponeret et Hefte Klaverstykker med Titlen »Tolv smaa Historier fortalt paa Klaveret«. Komponisten oplyser i Forordet, at Stj~kkerne er tænkt som en Fortsætte Ase af de tidligere, i 1938 udgivne, Hefte »15 smaa Trin opad«, og det nye Hefte knytter sig ogsaa stilistisk nær til (let gamle, selv om det stiller betydeligt større Krav til Elevens tekniske og musikalske Kunnen. Stykkerne er ret forskellige i Karakter og Teknik. De spænder lige fra ren tostemmig Sats, som f. Eks. i Nr. VIII med et

karakteristisk »stadigt« hassø-ostinato Motiv, til letløbende capriciøs Teknik i Nr. N' og Nr. XI. En Ejendommelighed ved Heftets langsomme Stykker er en udstrakt Brug af synkoperet Tek~ nik, mest udtalt i Stykkerne VI, X og III, der alle rummer smukke Enkeltheder og rytmisk Opfindsomhed. Stykkerne vil i~den Tvivl egne sig fortrinligt i pædagogisk Øjemed, og Heftet er et vægtigt Bidrag til vor endnu ikke alt for righoldige Undervisningslitteratur. - Pris: Kr. 2,00.

Niels Viggo Bentzon

ENGSTRØM 5,,- SØDRINGS MUSIKFORLAG

/1 10 Sange og en stor Koncertpotpourri af Emil Reesen's Musik til Mogens Dam's Farinelli er lige udkommet. - Pris: Kr. 4,80 og 6,00.

1/ 2. Hefte af Arnholtz' og Schiørrings Visesamling er nu udsendt. Fort

sættelsen er om muligt endnu mere lovende end Begyndelsen. Magister Jersild vil, naar Samlingen er komplet, give en udførlig Redegørelse for Værket i sin Helhed.

USIKFORLAG

11 Carl Nielsen: Ved en ung Kunstners Baare. Denne ganske korte Sats, med Betegnelsen andante lamentoso, blev spillet ved Maleren Oluf Hartmanns Begravelse. Stykket er komponeret i 1910. -- Pris: Kr. 2,50,.

1/ To Satser af Jørgen Bentzon's Symfoni Nr. I, over Motiver fra C'h. Dickens

Værker, er nylig udkommet. Det drejer sig om de to første Satser, »Pickwickianerne« og »Strenge Tider«. - Pris: K.r. 12,00.

/1 Paa Afas Musikverlag (Hans Dilnnebeil, Berlin W) er udkommet en hidtil ukendt 4-hændig Sonate af Mozart. -- Pris: Kr. 2,75.