Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 117-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto-Nr. 3252.

11 Ved Aksel Agerbys Død blev en Plads i Komponistfondens Raad ledig. I Overensstemmelse m'ed Lovens § 17 har Raadet suppleret sig med Finn lløffding. Da Agerbys Valgperiode nornialt vilde være udløbet ved førstkommende Generalforsamling i Februar 1943, fin Oer der til den Tid egentligt Nyvalg Sted.

/1 Som .~,-ledlem. af Bestyrelsen for »Dansk Komponist-Forenings Jubilæumsfopd« i Stedet for -Aksel Agerby har Bestyrelsen for Dansk Komponist Forening valgt Finn ~løffding.

1/ Ved den den 29. April stedfundne Generalforsamling i KODA fandt Bekræftelsen Sted for saa vidt angaar det Supplering~valg, som KODAs Raad kort forinden havde foretaget i Anledning af Aksel Agerbys Død. Finn Høffding valgtes ind i KODAs Raad for Resten af Agerbys Valgperiode.

/1 Der er en Del Medlemmer, der glemmer at tilbagesende Knitterinqen for de Bej@b, (le modtager fra Foreningen. Af Hensyn til Regnskabsaflæggelsen er sa,~adanne Kvitteringer ubetinget nødveq~ige overfor Revisionen, og Medlemmerne bedes derfor erindre altid snarest muligt at tilbagesende Kvitteringsblanketterne i underskrevet Stand.

1/ Alle Adressefor Andringer og Ændringer af Telefonnummer bedes omgaaende meddelt Foreningens Kontor.

fi Reklamationer ved Foreningens Afregninger er efterhaanden glædeligvis svundet stærkt ind. Det synes at vise, dels at Afregningsreglerne nu er naaet saa nær det helt rigtige, som det er muligt, og dels at Komponisternes egne Oplysninger om Kompositionernes Art, Varighed etc. stemmer med (le ved Kontrolaflytningerne konstaterede Forhold. Der er dog endnu nogle Komponister, der stadig angiver Spilleliden galt, og da dette volder unødig Ulejlighed for alle Parter, henstiles det, at dette søges undgaaet.

Ved Reklamationer vedrørende manglende Afregninger for Opførelse i Udlandet henstilles det, at man for saa vidt Program ikke kan vedlægges, i hvert Fald angiver saavel Opførelsesdatoen som Oplysning om, hvorvidt det drejer sig om Koncert eller Radio. Stedet for Koncertens Afholdelse, Navnet paa vedkommende Koncerlinstilution, Dirigent eller lignende vil ligeledes fremme Efterforskningen efter saadanne manglende Afregninger.

/1 Dansk Korforenings Hovedbes Lyrelse har bestemt sig til at søge Korenes Arkiv udvidet Ved Fremskaffelsen af nye Kompositioner for blandet Kor og Orkester (mindre Strygerbesætning eller Klaver). Medlemmer, der ligger inde med egnede Kompositioner, kan aflevere disse paa Foreningens Kontor, hvorefter de vil blive tilstillet Dansk Korforening til Gennemsyn.

1/ De danske Sejlklubber er i Færd

med at udgive en Sangbog med Viser

om Søen, Sømænd og lign., egnet til

San * g med enkelt Akkompagnement

(Guitar, Hamonika o. lign.). Komponi-

ster, der ønsker at komme i Betragt-

ning, kan' indsende egnede Melodier

(uden. Ledsagelse) til Sangbogens Re-

daktion, c/o Ebbe Hamerik, Sølvgade 36, K.

/1 N-ledlemmer, der ønsker Kort til

personligt B,,.rug til Statsradiofoniens

Generalprøver i Sæsonen 1942 ' 143, hedes

give skriftlig Meddelelse herom til For-

eningens Kontor inden 15. Juni.

Anmodninger om 4dgangskort, (ler frømkommer senere, i)il ikke. kunne forventes imødekommet.