Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 116-117

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FORE NI N GSNM ED DELE L SER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, V Sal, København K. Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), ,Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRETÆR OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

GEINERALFORSAMLINGSREFERAT

/1 Ordinær Generalforsamling afholdtes. i Odd Fellow-Palæets Selskabslokaler Mandag den 4. Maj Kl. 7.30 med Dagsorden.:

1) Form.-inden aflægger Beretning.

2) Kassereren fremkægger Regnska-

berne.

3) Valg af Bestyrelse og Suppleanter.

4) Valg af 7 Repræsentanter.

5) Valg af Revisorer.

6) Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

Formanden, Komponisten Hakon Børresen, bød Velko Mmen og bad om LJndskyldning for at Generalforsamlingen paa Grund af Lokalevanskeligheder fandt Sted efter Udgangen af April Maaned. Han bad Højesteretssagfører Oskar Fich overtage Dirigenthvervet.

Højesteretssagfører Fich takkede og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad Dagsordenens Punkt I.

Hakon Børresen aflagde (len andetsteds i Bladet trykte Beretning.

Magister Kai Aage Bruun fremsatte i Tilslutning til Beretning nogle oplysende Bemærkninger om Torsdagskoncerternes Tilrettelæggelse i (len kommende Sæson og udtalte paa Statsradiofoniens Vegne, at det fortsat vilde være dens Opgave at værne om Koncerternes høje kunstneriske Standard.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 2.

K,assercren, Redaktør Axel Kjerulf, fremlagde Foreningens og Understøttelsesfondens Regnskaber.

De godkendtes enstemmigt med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3.

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 4.

De afgaaende 7 Medlemmer af Repræsentantskabet: Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen, Organist Birger Wøllner Gaarn, Violoncellist Axel Hildingsen, Komponisten Finn Høffding, kgl. Kapelmester Georg Høeberg, kgl. Operasanger X1a X' MUller og Direktør Godtfred Skjerne genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 5.

Som Revisor genvalgtes Violinbygger Knud Hjorth og i Stedet for Fuldmægtig Alfred Nielsen valgtes Fløjtenisten Ernst Hye-Knudsen.

ad Dagsordenens Punkt 6.

Der forelaa ingen Sag til Drøftelse.

Derefter hævedes Generalfo'rsamlingen' med Tak til Dirigenten.

I umiddelbar Fortsættelse af Generalforsamlingen afholdtes en særdeles vel besøgt Medlemsaften under Medvirken af Frøken Johanne Stockmarr, Frøken Inger Raasløff og Carlo Andersen Kvartetten. Der opførtes: Debussy's Strygekvartet Nr. 1, g-moll, Cesar Franck's Klaverkoncert, f-moll, og en Række franske Sange.

Eter Koncerten samledes ca. 50 af Foreningens Medlemmer til selskabeligt Samvær med Smørrebrød, Øl og Kaffe. Ved Bordet talte flakon Børresen o,,, Forretningsfører C. Andreasen-Nord' strøm.