Dansk Tonekunstner Forenings aarsberetning 1941-42

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 102-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK TONEKUNSTNER FORENINGS

AARSBERETNING 1941-42

VED HAKON BØRRESEN

Dansk Tonekunstner Forening har i det forløbne Aar kunnet gkæde .sig ved en jævn Tilgang af nye Medlemmer. Ialt 15 Tonekunstnere er optaget i Foreningen, kun 1 er udmeldt og 8 er afgaaet ved Døden. Foreningens Medlemstal er fortsat ca. 400. Med Vemod mindes vi kgl. Kapelmusikus Gerhard Rafn, en fuldmoden Kunstner, der havde haft Lejlighed til at yde en betydelig Indsats i dansk Musikliv, og som alt for tidligt blev revet bort, vor gamle trofaste Ven, Sangeren, Dr. med. Jørgen Møller, der aldrig svigtede Foreningen og dens Sammenkomster, Trompetisten Arvid Degn, der med sit betydelige Talent var med til at kaste Glans over den danske Koncert under den nordiske Musikfest i Oslo i 1934, Pianistinden Fru Helga Andersen, Fru Elisabeth Jensen, Violinisten Carl O. G. Petersen, vor mangeaarige Revisor, Fuldmægtig Alfred Nielsen, hvis enestaaende Viden talrige af vore Standsfæller har nydt godt af, og sidst men ikke mindst Komponisten Aksel Agerby, der gennern sin Ledelse af Det unge Tonekunstnerselskab, sin aldrig svigtende Interesse for de unge indenfor Musikverdenen og sin kraftige Indsats i Musikraadets Arbejde har skabt sig et Navn, der sent vil glemmes.

Udenfor Foreningens Medlemskreds er der Grund til at mindes kgl. Kammersangerinde Elisabeth Dons, hvis fornemme kunstneriske Virke paa Det kgl. Teater endnu staar i frisk Erindring, Direktør Ernst S. Christiansen, Stifteren og Formaaden for Danske Provinsmusikeres Pensionskasse, og Statsminister Th. Stauning, der navnlig ved en særlig Lejlighed under Teaterkommissonens Arbejde ydede Musiklivet en værdifuld Støtte.

Blandt vore udenlandske Venner maa vi savne Christian Sinding, hvis Interesse for Nordens Musikliv senest gav sig Udtryk, da han deltog i den nordiske Musikfest i København i 1938, John Forsell, der heller aldrig svigtede det nordiske Samarbejde, og som ogsaa ved Musikfesten i 1938 var vor Gæst, og Musikdirektør Robert Manzer, der under sin Virksomhed i Karlsbad gentagne Gange fremførte danske Musikværker.

Foreningens Tilskud fra Staten 390 Kr. er fortsat bevaret, ligesom Justitsministeriets Tilskud til Musikraadets Kontorhold 600 Kr. er opretholdt. Af Foreningens Understøttelsesfond er der den 23. Februar i Aar uddelt Legater til et samlet Beløb af 1500 Kr., og der er Grund til at takke Medlem af Foreningens Repræsentantskab, Professor Erik Abrahamsen for hans Arbejde med at skaffe Fonden yderligere Midler til Uddeling. Som et Resultat af dette Arbejde har Fonden foreløbig modtaget et Bidrag paa 400 Kr. fra Journalistforbundets Rundskuedag, for hvilket Bidrag jeg bringer Rundskuedagens Styrelse en varm Tak.

I Aarets Løb har Foreningens Medlemmer haft Adgang som sædvanlig til Det kgl. Teaters Musikforestillinger og til de afsluttende Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter. Til Held for Teatret, men til Uheld for Foreningens Medlemmer, har Teatret haft et saa betydeligt Salg til sine Forestillinger i den forløbne Sæson, at vore Medlemmers Adgang har været stærkt begrænset.

Fra Sæsonens Begyndelse har Adgangen til Radioens Prøver desværre været indskrænket til en Time, idet det har været nødvendigt for Radioen at inddrage en Del af Prøvetiden til andet Brug. Dette Forhold er utilfredsstillende for vore Medlemmer, og vi har Opmærksomheden henledt paa Forholdet og haaber i Samarbejde med andre Organisationer at kunne fremskaffe en bedre Ordning.

Musikraadet har i Aaret Løb paa værdig Maade udfyldt sin Opgave. Samarbejdet indenfor Raadet har været upaaklageligt, og der er Grund til at fremhæve, at det af Justitsministeriet i November 1937 nedsatte Udvalg angaaende Engageringsforholdene for Skuespillere, Musikere og Artister, i hvilket Musikraadet har været repræsenteret, i September 1941 har afgivet en Betænkning, indeholdende et interessant Udkast til en Lov om privat Arbejdsanvisning m. v. for Personer, der søger Erhverv ved Optræden. Vi har Lov til at tro, at Regeringen vil freme dette Lovforslag, saaledes at tilfredsstillende Forhold paa dette Omraade kan blive tilvejebragt.

Den kulturelle Fond har i Aar uddelt ca. 50.000 Kr. til Musiklivet og har blandt andet af sine Midler betalt Honorarer til Dirigenter og Foredragsholdere ved de af Socialministeriet i Henhold til Beskæftigelsesloven iværksatte Koncerter for Børn og Unge i de storkøbenhavnske Kommuneskoler. Disse Skolekoncerter har været et lykkeligt Foretagende, og vi har Grund til at tro, at de skal kunne fortsættes, endda i udvidet Maalestok i den kommende Sæson. Ialt ca. 40.000 Børn og Unge har haft Lejlighed til at høre god Musik i forsvarlig Udførelse, og Interessen blandt Eleverne for Koncerterne har været meget stor. Vi benytter Lejligheden til at takke Odd Fellow-Palæet, der beredvilligt stillede Palæets store Sal til Raadighed for den første Skolekoncert.

Aarets Begivenhed er iøvrigt det Samarbejde, som er indledet mellem vor Forening, Dansk Komponist-Forening og Det unge Tonekunstnerselskab om Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift. Vore Medlemmer faar nu gratis Tidsskriftet som Medlemsblad, og vi haaber, at det skal lykkes os at skabe et Blad med et interessant og afvekslende Stof som Bindeled mellem vore Medlemmer og de andre to Organisationers Medlemmer. Vor Deltagelse i Udgivelsen vil selvsagt koste nogle Penge, som vi indtil videre kan afholde af vore Beholdninger, men før eller senere bliver vi nok nødt til at bede om en mindre Kontingentforhøjelse til Bestridelse af Udgifterne.

Vore repræsentative Forpligtelser har vi varetaget i videste Omfang. Ved Afsløring i Oslo af Mindesmærket for Johan Svendsen nedlagde vi en Laurbærkrans, og jeg havde paa Foreningens Vegne Lejlighed til at tale ved Afsløringen af Johan Svendsens Buste i Det kgl. Teaters Foyer. Ogsaa ved Fini Henriques' Grav, hvor en Natursten blev afsløret, har jeg bragt Foreningens Hilsen. Vi har fejret Det kgl. danske Musikconservatoriums 75 Aars Jubilæum og har sendt Hilsner til en lang Række Jubilarer og til fremstaaende Medlemmer og Venner, der fyldte runde Aar.

Vi slutter af med en Tak for den Tillid, som Foreningens Medlemmer har vist os i det forløbne Aar. Vi skal bestræbe, os for fortsat at gøre os fortjent til den.