Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 118-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. TIL Ordrup 1812.

FORENINGENS KONTOR: Kongensvej 26, F. Fasan 826, Hverdage 13-16.

FUNGERENDE NÆSTF0h MAND: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Tlf. Ryvang 836 x.

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

/1 Aar 1942 (len 11. NMaj Kl. 16 afholdtes ordinær Generalforsamling i Det unge Tonekunstnerselskab i Odd Fellow-Palæet, København.

I Medfør af Vedt,,,egternes § 15 var Landsretssagfører 13Ugel Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

ad Dagsordenens Punkt 1:

Den fungerende Formand, 1-',Iemming wei s, mindedes Aksel Agerby, endvidere de i Aarenes Løb afdøde 2 Medlemmer, Gerhard Rafn og Arvid Degn. Derefter aflagde han Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar og meddelte, at Fru Astrid Agerby var blevet udnævnt til Æresmedlem af Foreningen som Tak for den Støtte, hun havde været for sin Mand og dermed for Foreningen, og for (len Interesse, hun altid havde vist den. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig.

Lektor Forchhammer takkede Bestyrelsen for dens Arbejde i Aarets Løb. Han slutter sig til den i Beretningen fremsatte Beklagelse over det ringe Be~ søg paa Foreningens Koncerter og henstiller at disse gøres interessantére. Han henstiller, at Bestyrelsen arbejder for, at Radiogeneralprøverne aabnes i fuldt Omfang. Helsted oplyser, at Spørgsmaalet om Adgang til Radiogeneralprøverne har været behandlet i Musikraadet, og at der derfra gøres, hvad der kan.

Walther Zacharias savnede i Formandens Beretning en Tak til Gunnar Heerup for hans, 13-aarige Virksomhed

som Redaktør for »D.M.« og vilde derfor rette en Tak til ham.

ad Dagsordenens Punkt 2:

Kassereren Bjørn Møller fremlægger (let reviderede Driftsregnskab for Aaret 1.941-42 med Status br. 15. April 1942.. Dirigenten oplæser Revisionsberetnin,,, e n.

Ludvig Bramsen ønsker forskellige Oplysninger om Regnskabet og mener, at der bruges for lidt Penge til Koncerter. Han foreslaar, at der ydes Honorar til (le Medvirkende ved (le »Unge Aftener«. Han mener, at Foreningens Administration er for dyr.

Heerup mener, at der opspares for mange Penge under Hensyn til de store offentlige Tilskud. Han foreslaar, at der ofres noget mere paa Koncerterne bl. a. ved at sætte Honorarerne op.

Kassereren oplyser, at (le kritiserede Opsparinger er foretaget under Hensyn til Udgiften til 2. Orkesterkoncert og en paatænkt Aarsfest umiddelbart efter Regnskabets Afslutning.

Bramsen anker over Posten 900 Kr.: Andel i Formandens Repræsentations,udgifter, og finder den urimelig høj.

Johan Bentzon understreger, at (fenne Udgiftspost er altfor lav og absolut ikke dækker Formandens direkte Udgifter ved det store Arbejde for Foreningen. Han mener, at 1200 Kr. aarligt ikke er for meget.

Heerup og Gamborg slutter sig hertil. Heerup ønsker Oplysning om »Dansk Komponist-Forening«s og »Dansk Tonekunstnerforening«s Tilskud til »D.M.«. Weis, og Helsted besvarer Spørgsmaalet.

NV'eis ønsker at understrege, at han i Anledning af den fremkomne Kritik af Formandens Repræsentationstillæg maa have Forsamlingens Godkendelse af, at dette Tillæg staar fast som absolut Mi~ nimurn, (la lian ellers ikke ønsker at opretholde sit Kandidatur til Formandsposten.

Dirigenten sætter herefter under Afstemning Generalforsamlingens Decharge af Regnskabet, idet han bemærker, at Generalforsamlingen ved at give Decharge tillige anerkender den omstridte Udgiftspost. Forsamlingen giver Decharge med overvældende Majoritet og med Bifald.

ad Dagsordenens Punkt 3:

Dirigenten meddeler, at Bestyrelsen foreslaar Flemming Weis til Formand, og at der ikke er indkommet andre Forslag.

Heerup støtter Forslaget og finder, at Foreningen vil være tjent med Flemming Weis til Formand. Han takker Johan Bentzon for hans udmærkede Arbejde. Livligt Bifald fra Forsamlin,gen. Weis takker for Valget og Bentzon takker.

ad Dagsordenens Punkt 4:

Dirigenten meddeler, at Henry Skjær, (ler afgaar efter Tur, ikke ønsker Genvalg. Der er indkommet Forslag fra Walther Zacharias om at indvælge Niels Viggo Bentzon i Bestyrelsen. Bestyrelsen slutter sig til dette Forslag o,,, foreslaar ham valgt i Stedet for Skjær.

Endvidere foreslaar Bestyrelsen Suppleanterne Waldemar Wolsing og Lavard Friisholm, der har fungeret som Bestyrelsesmedlemmer, valgt i Stedet for Jørgen Bentzon og Mogens Wóldike, der har trukket sig tilbage i Aarets Løb. I Stedet for Arne Brieghel-Milller, (ler trækker sig tilbage efter eget Ønske, foreslaar Bestyrelsen Karl Clausen indvalgt, og til den ved Flemming Weis' Valg til Formand ledigblevne Plads foreslaas Finn Høffding.

De 5 foreslaaede Bestyrelsesmedlemmer vælges. Dirigenten foreslaar, at Niels Viggo Bentzon, Wolsing og Friisholm derefter er valgt' for en 3-aarig Periode, Karl Clausen for 2 Aar og Finn Høffding for 1 Aar. (id Dagsordenens Punkt 5:

Bestyrelsen foreslaar til Suppleanter: 1) Magister Kaj Aage Bruun, 2) Ejvind Andersen og 3) Ludvig Bramsen.

Weis oplyser, at det er Bestyrelsens

i

Hensigt at Iade de 3 Suppleanter overvære Bestyrelsesmøderne med Ytringsret, men uden Stemmeret. De 3 Suppleanter vælges i den nævnte Rækkefølge.

ad Dagsordenens Punkt 6:

Statsautoriseret Revisor Steen liansen genvælges.

ad Dagsordenens Punkt 7 bortfalder, da ingen særlige Forslag fra Bestyrelsen foreligger.

ad Dagsordenens Punkt 8:

Fra Ludvig Bramsen er indkommet Forslag om, at de i Lovenes § 3 nævnte Sammenkomster og Foredragsaftener genoptages. Bestyrelsen lover at tage Sagen ol).

Fra Gunnar Heerup var indkommet Forslag om Henvendelse til alle egnede Instanser om Gennemførelse af følgende Krav:

a) Intet Dagblad eller T'idsskrift maa. bringe kritisk omtale (Anmeldelse) af en Koncert, der afsluttes efter Kl. 20, før de R næstfølgende Dag efter Koncerten.

b) Intet Dagblad eller Tidsskrift maa

bringe kritisk Omtale (Anmeldelse)

af en Koncert, hvis Program An-

melderen kun delvis har overværet;

heraf følger bl. a., at ingen Anmelder

maa. anmelde to Koncerter, der helt

eller delvis afholdes samtidig.

Efter en længere Diskussion blev Forslaget sat under Afstemning og vedtaget med 14 Stemmei: mod 10.

ad Dagsordenens Punkt 7, 2.

Magister Gunnar Heerup forelagde og motiverede sit Forslag om Henvendelse til Statsradiofonien angaaende Engagement af Unge Tonekunstneres Orkester til Radioudsendelser.

Sverre Forchhammer udtalte, at Idéen

ikke var ny. Kammersanger Emil Holm

havde i sin Tid indbudt Orkesteret til

Koncerter, der lededes af Fritz Mahler

og Dr. Fritz Busch. Det unge Tonekunst-

nerselskabs Bestyrelse havde overdraget

Orkesterudvaglet at behandle Spørgs-

maalet videre. Det havde været Aksel

Agerby's i Nfening, at de Koncerter, som

Det unge Tonekunstnerselsk * ab gav

med Værker af moderne Komponister,

ikke skulde transmitteres, da man der-

ved vilde afskære sig fra at skaffe

Komponisterne en senere Radiofremfø-

relse. Forchhammer lovede at arbejde

videre med Sagen, men fraraadede, at

Generalforsamlingen vedtog nogen Re-

solution, da en saadan efter hans 2N1e-ning eventuelt vilde kunne faa en for stærk Virkning og ikke vilde fåre til det ønskede Resultat.

Bramsen oplyste, at Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester i Sæsonen 1941-42 havde indspillet 25.000 Kr. til sine Medlemmer, saaledes at Orkesteret nu maatte siges at have en saadan Betydning indenfor det hjemlige Koncertliv, at det var rimeligt, om Orkesteret kom til at optræde i Radioen.

Magister Gunnar Heerup forstod ikke det farlige i en Resolution, men var rede til, ,saafremt Orkesteret selv ønskede at arbejde videre med Sagen, at trække sit Forslag tilbage.

Johan Bentzon udtalte, at Orkesteret helst saa, at Generalforsamlingen gav sin Tilslutning til, at man arbejdede videre med Sagen, saaledes at man vidste at have Medlemmernes Støtte, men ønskede ikke nogen Resolution.

Magister Gunnar Heerup tog herefter sit Forsla« tilbage, hvorefter Generalforsamlingen med Akklamation gav sin Tilslutning til, at der arbejdedes videre med Sagen.

Uden for 'Dagsordenen takkede Flernming Weis d'Herrer Brieghel-11,1i1ller, Henry Skjær, Jørgen Bentzon og Mo

gens W,51dike for deres Arbejde i Bestyrelsen, af hvilken de nu var udtraadt.

Derefter hævede Dirigenten Generalforsamlingen Kl. 6.15.

/1 Til Komponiste,rne. Vi minder om, at nye Værker, der ønskes foreslaaet til Opførelse i næste Sæson maa være indsendt til Kontoret, Kongensvej 26, F. inden lste Juni.

/I De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i iiæste Sæson, bedes inden 1. September at indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kongensvej 26, F. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig, bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

/1' Adgangskort til Statsradiofoniens Generalprøver. De Medlemmer, (fer hidtil ikke har haft Adgangskort til Torsdagskoncerternes Generalprøver, men ønsker det for næste Sæson, bedes in(len I. Juni indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kongensvej 26, F.

/1 Alle fra Selskabets Arkiv udlaante Noder bedes afleveret inden 15. Juni.

/1 Kontoret er lukket i Juli.