Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 114-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

fi Kontorchef Gunder Gundersen hos Hornung & Møller fejrer d. 1. Juni sit 50 Aars Jubilæum for sin Ansættelse i Firmaet. Fra min tidligste Ungdom husker jeg den rare Mand, der var hjælpsom som en Far overfor mig, naar jeg søgte Hornung el,, ~Møller. Og senere har jeg følt, hvordan Trangen til at være til Nytte for de Kunstnere, (ler følte sig knyttet til vort gamle Pianofirma, var en sjælden menneskelig Egenskab hos Manden ved Ekspeditionens Skrivepulte. Vi siger Tak for utrætteligt Arbejde for os i de mange Aar og onker god Lykke fremover.

Jens Schrøder.

/1 Den 1. Maj fyldte Hugo Alfi)én 70

Aar.

1/ Snend Ove Møllers danske Paaskeoratorium opførtes for 3. Gang den 4. April i St. Stefanskirken.

1/ Dirigenten Sixten Eekerberg, der er kunstnerisk Leder af Góteborgs Orkesterkoncerter, har vakt Furore ved at

debutere som Komponist med en Symfoni. Ved samme Koncert gjorde France Ellegaard (som altid) stormende Lykke. som Solist.

11 Den oprindeligt ungarske Statsborger, Violinvirtuosen Carl Garagulg, der nu er svensk Statsborger, er engageret som fast Dirigent i 3 Aar ved Stockholms Koncertforening. Engagementet har vakt megen Strid, og (let medførte bl. a. en stor Pressekampalgne for og imod Garaguly, der vel var en udmærket Koncertmester, men efter hvad man tør uddrage af de divergerende Meninger dog burde være veget for en af de markante unge svenske Dirigentbegavelser.

fi Om Kqr1 S. Clausens Skoleopera »Klokken«' skrev Gåsta Nystroem i sin Kritik bl. a.: Musiken som er bygd 6ver H. C. ""Andersens symboliska. saga år i sin betagande naivitet och omedelharhet ett utsi3kt stycke Danmark. Komponisten lår vara elev till Darius Milhaud. Man mårker ock-så spår av skolan, lydli6rlieten fór harmonisk raffinemang och kontrapunktisk konstfullliet. Men summan av kardernumman år dock att Clausen behållit, sitt danska gemyt. Han står med båda f6tterna på dansk jord och det år inte utan att man just i det naivt hjårtagoda, det barnafromma och livsglada i denna musik får den unge Carl Nielsen i tankarna.

Julius Rabe, Radioehefen i Gbteborg, skriver: Musiken år i sin enkelliet sållsynt fångslande och rymmer både hetsiga moderna rytmer och ett melodisk flåde från tonkonstens gula~Uder. Genom denna melodiska intensitet, som fyller varje tongång, varie intervall med sin meningsfullhet, lyfter den sig från varje antydan av banalitet och. får den elementåra uttryckskraft och skbnhet som all sund nutida musik stråver efter, och fór vilken i Danmark Carl Nielsen varit fóregångaren. Av verkligen betagande skónhet voro kórerna

och ett par duetter dår en upphåid och ren kontrapunktisk stil fórhårskade. Denna Musik ger verkligen. någat av sagdas underbara klockeklang, som man lockas s,5ka for att finna livets innersta mening och poetisk harmoni.

fi I Anledning af Komponisten Laurids Lauridsens 60 Aars Fødselsdag den 19. Maj afboldtes samme Dato en Kon~ cert i St. Stefans Kirke, hvor nogle af hans Værker blev fremført: Tre Orgelstykker (Domorganist Oscar Ringberg, Maribo), tre Salmer og en 2Motet for Mandskor (Bel Canto under Ledelse af Karl Clausen), syv smaa Præludier for Orgel (Jens Bjerre), fire aandelige Sange (Operasangerinde Anna Hagen) samt til Slut »Lille Suite for Strygere« (et Kammerorkester under Ledelse af Lavard Friisholm).

11 Kåthe Bruun Bielenberg og Kjell Olsson optraadte den 12. Maj i Svensk Radio med en Afdeling Kompositioner af Franz Schubert.