Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 115-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NYE NODER OG BØGER

ENGSTRØM & SØDRINGS, MUSIKFORLAG

// Andet Hefte af Arnholtz' og Schiørrings 'Visesamling er udsendt, det føjer et værdifuldt Led til denne Kæde af gamle danske Perler. Naar sidste Hefte

er udkommet, vil Jørgen Jersild bringe en samlet Omtale af Publikationens Betydning.

WILHELM HANSENS MUSIKFORLAG

11 Knudågc Riisagers Slaraffenland Miisik, er `iffikommet i Klaverudtog arrangeret af Elof Nielsen. Klaversatsen er gennemgaaende godt pianistisk tilrettelagt, for saavidt som (let altid er sin Sag at transkribere Orkestermusik, saa at man opnaar et taaleligt, klavermæssigt. Resultat.

Som, Helhed virker Heftets forskellige Stykker ret svage i (len udtogsmæssige Gengivelse, og egentlig er kun Forspillet + Stykkerne 6, 7, 9 og 12 karakteristisk for Autor's velkendte Skrivemaade.

Niels Viggo Bentzon.

SKANDINAVISK & BORUPS MUSIKFORLAG

/1' 2. Oplag af Beate Novi's i 1937 udkomne, 4-hændige Kanons er nylill udsendt. 2Man kan tilfulde slutte sig til de anerkendende Udtalelser, der staaiforan i Heftet, idet hvert enkelt Stykke er saaledes tilrettelagt, at det rummer haade et musikalsk og et teknisk Problem. Fortrinlig er specielt Nr. 8 med dens Sammenfatten af »skjult« Tostemmighed (for Bassen's Vedkommende) og strengt legato- Spil. For (le tre sidste Stykkers Vedkommende er der ikke tale om kanonisk Teknik, men desudagtet. danner de et udmærket, Supplement til Heftets øvrige, i streng Stil holdte, Stykker.

11 Rich. H. Jørgensen har udgivet en Samling Klaverudsættelser med Titlen: »Kendte Melodier, ganske let arrangeret for Klaver med Tekst«. Melodiernes meget enkle Udsættelse gør det muligt for Begyndere, at spille adskillige af de Melodier, som de kender og synes om, hvilket sjældent, er Tilfældet med de sædvanlige 4-stemmige Sangbogsudsættelser. Hvadenten Melodiudsættelserne vil bruges som selvstændige Klaverstykker, eller som Støtte for Sangen, kan man trygt anbefale dem til Undervisningsbrug.

Niels Viggo Benlzon.