Oversigt over Det unge tonekunstnerselskabs virksom i sæsonen 1941-42

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 105-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

OVERSIGT OVER

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS

VIRKSOMHED I SÆSONEN 1941-42

VED FLEMMING WEIS

Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne Sæson 1941-42 afholdt 2 . Orkesterkoncerter, 4 Kammermusikkoncerter og 3 »Unge Aftener«. Paa disse Koncerter er der ialt opført 6 Orkesterværker, - 5 af nulevende danske Komponister og et klassisk Værk, samt to Sange med Orkester - en af en nulevende og en af en afdød dansk Komponist, 25 Kammermusikværker - heraf 17 af nulevende, 3 af afdøde danske Komponister, 3 af nulevende udenlandske, 2 af afdøde udenlandske Komponister, samt 41 Sange - 19 af ialt 11 nulevende, 9 af ialt 3 afdøde danske Komponister, 9 af ialt to nulevende og 4 af afdøde udenlandske Komponister.

Den første Orkesterkoncert dirigeredes af Jens Schrøder, ved den anden medvirkede tre Dirigenter, nemlig John Frandsen, Lavard Friishohn og Holger Prehn, der dirigerede sin egen Symfoni. Desuden var der ved den Lejlighed indlagt en Mindeafdeling for Aksel Agerby med Else Jena og Henry Skjær som Solister.

I Omtalen af disse Selskabets egentlige Koncerter kan vi ikke afholde os fra en Beklagelse over at Medlemmerne altid møder saa faatalligt op. Selv en Sal som Hornung & Møllers, der kun kan rumme 190 Mennesker, har vi, trods et mere end tre Gange saa stort Medlemstal næsten aldrig set fyldt. Vi kan ikke indtrængende nok paalægge Medlemmerne, at de har et skyldigt Hensyn at vise haade overfor denne Del af Selskabets Arbejde, som i Virkeligheden er den egentlige og overfor de optrædende Kunstneres Præstationer. Det virker altid meget uinspirerende at skulle spille i en halvtom Sal. Vi haaber derfor paa en betydelig Forbedring af dette Forhold til næste Vinter og gør samtidig opmærksom. paa, at Medlemskortet ikke er strængt personligt, men altid, hvor det gælder Adgang til Koncerter kan overlades til andre, hvis man selv er forhindret.

I Forbindelse med Udstillingen »Dansk Malerkunst af i Dag« har der paa Statens Museum for Kunst været afholdt to Matineer med Kammermusikværker af nulevende danske Komponister. Vi takker Musæets Direktør Leo Swane, fordi han viste Interesse for den gode Idé, som det altid er, at fremføre nutidig Musik i Tilknytning til en Udstilling af nutidig Malerkunst.

Paa Corner- og Høstudstillingen har der under lignende Forhold været afholdt to Matinéer med ny dansk Kammermusik, og vi takker Kunstmaler Richard Mortensen for godt Samarbejde.

I Samarbejde med det kommunale Fortsættelseskursus for Sprog og Handelsfag har der i Grundtvigsskolens Aula været afholdt 3 Koncerter med Unge Tonekunstneres Orkester under Direktion af Mogens Wöldike, Jens Schrøder og Johan Hye Knudsen. Vi takker Københavns Magistrat for den Sum,Kr. 3750, der har været stillet til Raadighed og ikke mindst takker vi for at Beløbet for den kommende Sæson er forhøjet til Kr. 5000.

Unge Tonekunstneres Orkester har desuden under Ledelse af Mogens Wöldike afholdt 6 Bachkoncerter, der arrangeredes i Samarbejde med Wilhelm Hansens Forlag og Berlingske Tidende, og med samme Medarrangører medvirket ved to Koncerter med Emil Telmanyi som Dirigent og Solist. Vi takker de to nævnte rnedarrangerende Institutioner, fordi de ved deres økonomiske Garanti muliggjorde Afholdelsen af disse Koncerter. Vi takker wöldike for fortsat godt Samarbejde med Orkestret og Københavns Drengekor ved Kirkemusikaftnerne i Slotskirken og de store Koncerter i Odd Fellow-Palæet. I Bachforeningen har Studieorkestret medvirket ved en Koncert under Ledelse af John Frandsen, og desuden har en Del af Orkestrets Medlemmer medvirket ved en Koncert under Ledelse af Thorvald Nielsen.

Desuden har Orkestret medvirket ved en finsk Aften under Direktion af Georg Høeberg.

Som Afslutning paa Sæsonen har der været afholdt to Folkekoncerter paa Thorvaldsens Museum under Medvirkning af Studieorkestret, ved første Koncert dirigeret af Lavard Friisholm og ved anden Koncert af John Frandsen. Desuden medvirkede Københavns Motetkor under Ledelse af Harry Enig. Vi kunde glæde os over en meget stor Tilstrømning til disse Koncerter, og vi takker Direktør Sigurd Schultz hjerteligt for hans store Interesse og Imødekommenhed imod os.

Unge Tonekunstneres Fond uddeltes den 29. Maj 1941 til folgende Kunstnere: Koncertsangerinde Else Jena, Klarinetist Palle Nehammer, Komponist Franz Syberg og Violinist Holger Valbjørn..

Vi har modtaget en Gave paa Kr. 500, som er blevet uddelt i Portioner à Kr. 125 til 4 unge Kunstnere, som efter Bestyrelsens Skøn har gjort sig fortjent til en Anerkendelse af deres musikalske Præstationer, nemlig Violinistinde Hanne Nielsen, Koncertsangerinde Lise Andersen, Violinist Mogens Heimann. og Oboist Poul Tofte-Hansen.

Den paa Generalforsamlingen ifjor vedtagne Resolution til Undervisningsministeriet angaaende en Musik-Repræsentant i Radioraadet er blevet indsendt til Musikraadet, hvorfra vi har modtaget følgende Svar.:

København, den 6. Juni 1941.

Til Det unge Tonektinstnerselskab.

Ved at tilbagesende hosfølgende af Selskabet hertil fremsendte, paa dets ordinære Generalforsamling den 12. Maj d. A. vedtagne Resolution angaaende Udpegelse af en Repræsentant for Musiklivet som Medlem af Radioraadet skal man meddele, at Musikraadet allerede i Skrivelse af 17. Februar 1938 til Undervisningsministeriet har henstillet til dette for den 4. Aarsperiode, der tog sin Begyndelse den 1. April 1938, at udnævne en Person med Indsigt i Musik og Musikforhold som Medlem af Radioraadet og at Musikraadet paa Grundlag af Overvejelser, der har fundet Sted forud for ovennævnte Generalforsamling, paa et den 4. Juni d. A. afholdt Plenarmøde har vedtaget at forny sin tidligere Henstilling.

Under Hensyn hertil har Musikraadet, der blandt andet har til Opgave at varetage dansk Musiklivs almindelige Interesser, ikke fundet tilstrækkelig Anledning til at videresende den omhandlede Resolution.

P. R. V.

Eivind Helsted.

Da man af dette Svar maa formode, at der fra højeste Instans gøres, hvad der paa nogen Made kan gøres i denne Sag, har man indtil videre fra vor Side stillet Sagen i Bero.

Efter i længere Tid at have set det ønskelige i en Nyordning og Konsolidering af Dansk Musiktidsskrifts Forhold, besluttede man Sig til, ud fra Ønsket om at staa frit, at opsige Gunnar Heerup til Fratrædelse fra 1. Jan. 1942. Som Led i denne ny Ordning blev der truffet en tidligere indenfor Bestyrelsen drøftet Ordning med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening, saaledes at de to nævnte Foreninger sammen med Det unge Tonekunstnerselskab fremtidig kom til at staa som Medudgivere af Bladet og deres Medlemmer fik det tilsendt som Medlemsblad. Jens Schrøder ansattes som Redaktør, og der nedsattes et Redaktionsudvalg bestaaende af en Repræsentant af hver af de tre Foreninger. Man har ved denne Ordning ment dels at opnaa en større Læsekreds og dels indholdsmæssigt at give Bladet en mere alsidig og almen Karakter. Et fra Musikpædagogisk Forening fremsat Ønske om at blive repræsenteret i det Udvalg, der paatænktes nedsat til Behandling af Bladets Forhold, mente man ikke at kunne imødekomme, eftersom Musikpædagogisk Forening aldrig havde været Medudgivere af D. M., men kun havde haft Abonnement paa det som Medlemsblad. Dette resulterede i en Abonnements-Opsigelse fra Musikpædagogisk Forening.

Vi har sendt Krans til Gerhard Raifns, Arvid Degns og Aksel Agerbys Baare. Vi har sendt Lykønskning til diverse runde Fødselsdage og Jubilæer. Endvidere har vi været, Med-Givere af en Signet- Ring til Direktør Ravn-Jonsen i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag.

Paa et Møde den 1. April har Bestyrelsen besluttet at udnævne Fru Astrid Agerby til.Æresmedlem af DUT, idet man Daa denne Maade har ønsket at takke hende dels for den store Støtte, hun har været for sin Mand i hans Formandstid, og dels for den aldrig svigtende Interesse og næsten moderlige Omsorg, hun altid har vist Selskabet og de af dets Medlemmer, der fik personlig Tilknytning til det altid gæstfrit aabne Agerbyske Hjem.

Vi takker Undervisningsministeriet og den kulturelle Fonds Bestyrelse for den Støtte, der har været ydet os til Gennemførelse af vort Arbejde, men kan dog i denne Forbindelse ikke afholde os fra at beklage, at den kulturelle Fond for den kommende Sæson har nedskrevet sit Tilskud til 3000 Kr. mod 4000 Kr. i denne Sæson. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater for Adgang paa særdeles lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger, og Statsradiofonien for Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver. Vi takker Fru Foberg Petersen og Kontorchef Gundersen hos Hornung & Møller for udmærket Hjælp ved vore Koncertarrangementer, - og til sidst retter vi en hjertelig Tak til alle Dirigenter, Solister og Ensembler som i Aarets Løb har ydet deres Bidrag til DUT.s Arbejde og derved bidraget til at vi, trods alle Tidens Vanskeligheder, kan se tilbage paa en righoldig og afvekslende Sæson.