C.H. Debois

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 133-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

C. H. DEBOIS

1882 - 27. -JUNI - 1942

Komponisten C. H. Debois, der i Sommer har rundet de 60, hører til de stille i Landet. Han tilliorer ikke nogen bestemt Retning, og, -(:)r aldrig Reklamc for sig selv; uden, nogen Skelen til højre eller venstre skriver lian lige ud af Hjertet, naar det passer han-i, og som

I

det passer ham; meii man k.,an altid være sikker paa, at hvad han kommer med er vel o-,,,ertænkt og omhyggeligt gennemarbejdet. Et ,særligt Afsiiit af hans Produktion er hans sy,,, større Orgelarbejder -

fire Sonater, en Fantasi, en Andante mesto Asger Juul til Minde samt Koralen og Fugaen over »Guds Godhed -vil vi prise«. Af disse er Sonate Nr. 3 fis M-ol og Nr. 4 D-Dur samt »Guds Godhed -« de oftest spille-de, og saavel herhjemme som i Udlandet - Sverige, Tyskland, England - har de vundet almindelig Anerkendelse; det er vel ogsaa. nok de Arbejder, der er mest karakteristiske for deres Autor. Af Orkesterkompositioner kan nævnes Debutarbejdet den symfoni'ske Digtning »Alle Sjæles Dag«, en Symfoni, der er opført i Berlin og København, en Eventyr-Suite og Ouverturen »Efteraar«, der er spillet nogle Gange i Radio. 1 1925 udsendte Debois i Samarbejde med Forfatteren Harald H. Lund en Samling lunerige Børnesange, og i 1934 kom hans 100 Salmer. Lige udkommet er 16 Sange til Tek,ster af Johannes Jørgensen og Alex Garff. Som Menneske er Debois i Besid

Z:«)

delse af et barokt Lune og en vis Kantethed, bag hvilken man dog

finder et varmt og følsomt Hjerte, h-,,ad der stadigt spores i hans

Produktion. To Gange har han været saa alvorligt syg, at han har

været opgivet af Lægerne, sid-ste Gang i 1938 da han dødssyg maatte

hentes hjem fra Neapel, hvor han var blevet indlagt paa et Hospital

under sin Rejse paa »Det Anckerske Legat«. Som et Kuriosum kan

nævnes, at de italienske Læger ikke kunde stille Diagno,sen, den blev

først stillet herhjemme o-, lød paa - Paratyfus! 1 23 Aar har Debois

n

siddet paa Orgelbænken i Set. Matthæus Kirke i København, hvor Menigheden sætter stor Pris paa ham, og forhaabentligt kan der endnu forundes ham mange gode Arbejdsaar.