Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 135-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, ifr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor.

KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Mellem Statsradiofonien og Dansk

Komponist-Forening findes følgende

Aftale om Regler vedrørende Original-

præmie for danske Musikværker, som

antages til Opførelse af Statsradiofo-

nien.

1. Reglerne om Originalprærnie gælder alle Værker, der uropføres ved de nedenfor specificerede Koncerter. Originalprærnien betales ved Værkets Antagelse.

2. For følgende Værker betales Originalpræmie: a) Koncertmusik, der antages til Uropførelse ved en af Statsradiofoniens- offentlige Symfonikoncerter (»Torsdags«-l~oncerterne).

b) Koncertmusik, der antages til Ur_ opførelse ved Orkesterkoncerter, der transmitteres af andre Landes Radiofonier.

C) Koncertmusik, der antages til Uropførelse ved en af St.,.itsradiofoniens Folkekoncerter (»Søndag Eftermiddag«).

d) Koncertmusik, der er antaget til Uropførelse paa en af de tinder a, b og c nævnte Koncerter, men af Statsradiofonien placeres-i en anden Udsendelse.

Ved Indlevering af uopført. Koncertmusik til Statsradiofonien maa Komponisten udtrykkeligt anføre 1. at 'Værket er uopført og 2. om det indsen des under den Forudsætning, at der betales Originalpræmie.

3. Som Originalpræmie fastsættes, føl-

gende Beløb:

150 Kr. for Værker som efter Statsradiofoniens Sk~n har en Spilletid af ca. 10 Minutter eller derunder.

225 Kr. for Værker, som efter Statsradiofoniens Skøn har en Spilletid af omkring 15 Minutter.

300 Kr. for 'Værker, som efter Statsradiofoniens Skøn har en Spilletid af ca. 20 Minutter eller derover.

Ved Antagelsen meddeler Statsradiofonien Komponisten Originalprærniens Størrelse, og det staar herefter Komponisten frit for, om han ønsker Værket opført eller ikke.

4. Statsradiofonien ophører med selv at paatage sig Udgiften ved Fremstilling af Nodematerialet til de heromhandlede Værker og belaler Leje af det til Raadighed stillede Orkestermateriale for hver Opførelse, ogsaa for Uropførelsen. Lejeafgiften anvises efter den normale Tarif for Lejemateriale og paa Statsradiofoniens Initiativ.

Bortset fra ovennævnte Uropførelser kan Statsradiofonien som hidtil, naar Komponisten o,,, Statsradiofonien er enige om Ønskeligheden heraf, afkøbe Komponisten Nodernaterialet eller efter Aftale med denne .selv lade det fremstille, saaledes at Værker herefter kan opføres, uden at der betales Lejeafgift.

Det saaledes af Statsradiofonien købte eller fremstillede Nodemateriale forbliver Statsradiofoniens Ejendom.

Da Statsradiofonien saaledes har paataget sig at iværksætte Ordningen, og da Dansk Komponist-Forening iøvrigt ikke kan paatage sig at overvaage dens Gennemførelse i Praksis, tilraades det Medlemmerne i Tvivlstilfælde, forinden Indleveringen af endnu uopførte Kompositioner finder Sted. at raadføre sig med Foreningens Kontor.

Med flensyn til Materialelejen, (ler, som det vil ses, ogsaa ydes i de Tilfælde, hvor selve Uropførelsen. præniieres, maa Medlemmerne, med mindre det drejer sig om et Arbejde, der er overdraget til »Edition Dania«, selv overvaage at denne betales.