Landvinding i Tivoli

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

LANDVINDING I TIVOLI

EFTER Experimenter i et Par Sæsoner genoptog Tivolidirektionen i sommeren 1940 de regelmæssigge Symfonikoncerter om Lørdagen. Man har fra Ledelsens Side formodentlig været skeptisk med Hensyn til Seriens Publikumsyndest, men Københavnerne gjorde heldigvis enliver Tvivl grundigt til Skamme. Efterhaanden har man maattet udvide Antallet af solgte Billetter til at omfatte hele Salen, saaledes at udsolgt Hus hører til det ordinære, hvorfra der i denne Sæson ingen Afvigelse har været. Antallet af Koncerter er forøget fra Aar til Aar. I Fjor bestod Serien af 8 Aftener, i denne Sæson af 10, og da Tilstrømningen ingen Ende vilde tage, maatte man i Fjor gentage 2 Symfonier. Noget lignende finder Sted i Aar.

I Løbet af forrige Sæson fik man Syn for, at Symfonikoncerternes store Publikum fik Etablissementets skjulte Grundsætning »alt for gæsterne« at mærke, idet Tivoli paa eget Initiativ yderligere forstærkede Orkestret til at omfatte 70 Mand. Derved er Ensemblet kommet op paa en Størrelse, der honorerer ethvert rimeligt Krav. Medens denne ydre Indsats, der har sin store Værdi, er en naturlig Følge af Publikums Interesse, har Direktionen ogsaa indadtil vist en Interesse, som det er værd at paapege. Den har sanktioneret at visse nyere og nye symfoniske Værker er blevet optaget paa Programmerne ved Siden af de gængse mest yndede Symfonier. Man maa haabe, at denne Indstilling vil vedvare, thi derved faar Serien udover sin almene Betydning Værdi som Forum for nyere Strømninger.

DISSE Koncerter har givet Kapelmestrene og Orkestret Opgaver. Den daglige Underholdning og Ledsagelsen af Solisterne er kunstnerisk opslidende, hvis der ikke, bliver budt paa interessant Arbejde, som fordrer en Toppræstation af den enkelte saavel som af Helheden. Derfor har Serien haft Betydning for Ensemblets Kvalitet.
Kapelmestrene har i særlig Grad kunnet hellige sig den orkestermæssige Instruktion, og Resultatet har haft Betydning langt udover den enkelte festlige Stund; der spilles langt bedre i Tivolis Koncertsal i Dag end for blot faa Aar siden. Et i bedste Forstand primitivt Publikum har en sikker Fornemmelse af godt og bedre; man har kunnet iagttage, hvorledes Tilslutningen til de gratis Afdelinger med lødigere Underholdning er blevet stærkt forøget i de sidste Aar, og Grunden mener vi at finde i det bedre Spil. Koncertsalen er blevet Centrum i den gamle Have; vi konstaterer dette med den største Tilfredsstillelse.