Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 159-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405.'Postgirokonto Nr. 3252.

Det hænder undertiden, at en Koneert,liver, især naar (ler er Tale om Koncerter ined veldædigt Formaal, aninoder Koinponisten om at ville give Afkald pau KOW- (-z): Opførelses) Honoraret.

Dette kan overhonedet ikke gives, da disse 1~ettigheder ifølge Medlernserklæringen er deponeret i KODA. Naar man faar en saadan Anmodning, er (ler derfor kun eet at svare, nemlig at henvise til K,ODA.

// Statsradiofonien har anmodet om en fuldstændig Fortegnelse over alle vore Medlemmers Værker, med Angivelse af 01)førelsesvarighed og Besæt

-1

ning etc. Komponister, (ler ikke har holdt deres, Anmeldelse af Værker å jour, bedes i egen Interesse snarest forvisse sig om, at de i Foreningen beroeiffle Lister er fuldstændige og ul) to date.

fi Det tilraades Medlemmerne at søge Optagelse i KODA-DRAMATIK, Kronprinsessegade 26, København K. Kun derved har man Sikkerhed for, at (le musikdramatiske Interesser bliver varetaget under alle Forhold.

Det bemærkes, at man, uanset Medlemsskabet af KODA-DRAMATIK,tilenhver Tid har I~et til selv, helt og fuldt, at disponere forretningsmæssigt over

sine inusikdrarnatiske Rettigheder (se herom necienfor). I saa ""filfælde skal den i KODA-DRAMATIKs Love, i lienhold til den af Undervisningsministeriet ,ivne Bevilling, fastsatte Afgift til (len kulturelle Fønd, naturligvis ikke erlægges.

Det vil iltsaa sige, at Medlerniner, (ler indmelder sig i KODA-DRAMATIK, enten 1. kan overlade KODA-DRAMATIK hele den forretningsmæssige Side ved Udnyttelsen af (le musikdramatiske l~ettighede,,r, hvad entendetdrejer sig om Opførelser paa Teatre eller i Statsradiofonien. For denne Virks-omlied betaler man saa (len Afgift, soni i Henhold til Undervisningsministeriets Bevilling til KODA- DRAINIA,rii~ er stipuleret i KODA-DRAMATIKs Statutter'

eller 2. selv kan afslutte nye Kontrakter med Det kgl. Teater og an(Ire Teatre samt Statsradiofonien.

01)rnæ,rksomheden henledes udtrykkeligt paa, at alle Opførelser i Statsradiofonien, som er af musikdramatisk Art, fialder udenfor (len almindelige Radiotarif og derfor ikke bliver kontrolleret eller honoreret gennem Dansk Komponist-Forening.