Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

11 SAMFUNDET DANSK KIRKESANG har udsendt sit Aarsskrift for 1942 under Redaktion af Povl Hamburger og Harald Vilstrup. Det bringer Aftryk af Taler holdt ved Samfundets Møder, saaledes Mogens Buchs Ord om Samfundet og dets Arbejde, Knud Jeppesen skildrer Udførelsen af ældre Vokalmusik, Harald Vilstrups Foredrag fra Sommermødet 41 om Den oldkir. kelige og middelalderlige Salrnedigtning og endelig en Anmeldelse af K. L. Aastrups Salmer, anden Sa-~nling skrevet af Vilstrup. Som BMg følger en f»roces- sionsintroitus skrevet af Finn Viderø paa Basis af middelalderlig Kirkernusik.

1/ En dansk Matthæus-Passion.

Blandt de Passionsværker, der blev opført i københavnske Kirker i dette Foraar fortjener Komponisten J. L. Einborgs Matthæus- Passion (Opus 76, Komp. 1931) for Soli, Kor, Strygere og Orgel at nævnes.

Dette Værk, som har været opført 4 Gange i Hovedstaden o i 1»rovinsen,

udmærker sig ve sin store En elthe

i (let musikalske Anlæg og sin derat følgende Letforstaaelighed for Tilhø

rerne.

Den danske Tekst er hentet fra Nlatthæus-Evangeliets Kapitel 26 og 27; Evangeliets Beretning foredrages i recitativisk Parlandoform støtten e siz,

til den middelalderlige danske Folkevisetone af en »Evangelist« (Tenor) til akkordmæssig Orgelledsagelse, medens Kristi Tale (til Disciplene, for

Raadet, paa Korset) synges af en uden Ledsagelse af nogen Art (hvorved en majestætisk Ro og 'Værdighed opnaas og endelig synges Folkenes Raab og Disciplenes Tale af et 4-stemmigt Kor, ledsaget af Strygere.

Lejlighedsvis indflettes betragtende

Strofer, sunget af Koret, og instru-

Bas

mentale Mellernspil for Strygerne, lige,om Menigheden tager Del i Opførelsen ved Afsyngelsen af indlagte Salmevers.

Værket foreligger trykt som Partitur

(Klaverudtog) og med enkelte Stryge-

og Korstemmer ('Wilhelm Hansen) og

kan med god Virkning indøves, selv

af Amatører. Paul Nicolet.

/1 Nancy Dalberg har henledt vor Opmær Ksomhed paa, at der d. 7. December 11.932 blev sunget 4 Duetter af hende i D.U.T., og at en Strygekvartet har været spillet i 1931. Vi beklager, at Komponistens Navn ikke kom med paa Listen, hvis Udarbejdelse fordrede et stort og saa omfattende Arbejde at

der aabenbart har indsneget sig en Fejl, som vi hermed forsøger at gøre god igen.

11 Knudåge Riisager har skrevet et Arbejde for blandet Kor og Orkester »Dansk Salme« til Tekst af Hans Albretsøn (1525--69), Sjællands Biskop. Teksten, se Salmebogen Nr. 84, »Jeg ved en Urt saa dejlig og bold« er skrevet under Syvaayskrigen, da Danmark var besat af fremmede Tropper.

// Den 19. August blev Riisagers Trompetkoncert spillet i London ved en Koncert, som blev transmitteret.