Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 186-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST~FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

11 Foreningen har igennem længere Tid ved Forhandlinger med Dansk Forfatterforening søgt at finde en Løsning paa den for Tiden bestaaende Konflikt vedrørende Udgivelsen af Sange med Tekster af beskyttede Forfattere. Det er endnu ikke lykkedes at naa til en Ordning, der tilfredsstiller alle Parterne, hvorfor Bestyrelsen finder Anledning til paany at inds-kærpe Bestemmelsen i Forfatterlovens § 14, der om Benyttelse af Tekster til Sangkompositioner siger følgende:

»Som Krænkelse af Forfatterretten anses ikke:

Aftryk af enkelte tidligere udgivne

mindre Digte som Tekst for musikal-

ske Kompositioner, forsaavidt saa« ' lan

Benyttelse ikke udtr Ykkelig er forbudt

af den berettigede.«

Forinden en Sangkomposition kan udgives, maa man derfor sikre sig, at der ikke allerede foreligger Tekstbeskyttelse ved et Forbehold mod musikalsk Bearbejdelse. Det tilraades derfor, at man forinden en Tekst komponeres, indhenter Forfatterens zidtrykkelige og skriftlige Tilladelse suat)el til Kompone,ringen som til efterføl,ende eventuelle Offentliggørelse og

I

Fremførelse.

1/ Paa 100 Aarsdagen for C. E. F. Weyses Død, den. 8. Oktober, nedlagde Foreningen en Krans paa Graven i Rgskilde.

fi 1ledlemmerne bør i egen Interesse melde sig ind i Samfundet til Udgivelse af dansk Nlusik, som støttes af Foreningen (jfr. Lovenes § 19 b). Det er kun Wdlemmer af Samfundet til U,dgivelse af dansk ~lusik, der kan faa Værker udgivne.

1/ Ifølge KODÅs Driftsregulativ tilkommer der ikke Forlaget nogen Andel i Opførelseshonoraret, hvor Kommissionsforhold foreligger, idet hele Udførelseshonoraret skal afregnes til Komponisten.

Der er imidlertid Erfaring for, at det ikke altid er muligt for KODA, eller

Dansk Komponist-Forening at vide, om der foreligger en virkelig forlagsmæssig Udgivelse eller blot et Kommissionsforhold, og det er derfor nødvendigt, at Komponisterne selv giver Meddelelse til Dansk Komponist-Forening om alle, Kommissionsudgivelser.

Da alle Kontraktbestemmelser, som er. i Strid med KODAs, Driftsregulativ, er ugyldige, maa Kontrakter om Kommissionsudgivelse altsaa ikke indeholde Bestemmelser om Forlagsandel af Opførelseshonoraret.

1/ Ifølge Forfatterlovens. §, 14, h, er Udførelsen af Nlusikværker, der tidligere er udgivne, ikke beskyttet, naar Udførelsen sker ved Lejligheder, hvor Tilhørerne har Adgang uden Betaling. Der kan derfor ikke beregnes Opførelseshonorar til Komponisterne for saadanne Værker. Dette forekommer ofte ved de saakaldte Frikoncerter i Kirker og lign., hvorfor Opmærksomheden henledes paa Vorholdet.

Hvad derimod angaar Nfanuskriptværker, er der ingen saadan Undtagelse fra Beskyttelsen, og der skal af Koncertgiveren betales Afgift til KODA for Udførelsen selv ved Frikoncerter Imidlertid undlader Koncertgiverne meget ofte dette, ligesom Indsendelse af Programmer til KODA ikke finder Sted. Nfedlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at al Udførelsesret ifølge Nledlemserklæring er deponeret i KODA, og at der ved Afgivelse af Nlanuskriptværker til Koncertgiverne altid skriftligt bør tage Forbehold med Hensyn til KODA-Afgiften.. Sker dette ikke, vil det kun ved et Sagsanlæg mod Koncertgiveren for ulovlig Benyttelse af de paagældende Værker være muligt at gennemtvinge Koncertafgiften til KODA, og dette vil kunne bringe den paagældende Komponist, der selv har overdraget Koncertgiveren Noderne til Fremførelse, i Vanskeligheder.

Altsaa, ved Frikoncerter: husk ikke at aflevere Noderne, før KODA er underrettet.