Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 184-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

11 1 Anledning af Hundredaarsdagen for I.I.""egses Død udgav en Række Institutioner og Foreninger et stateligt Fællesprogram prydet med en smuk Reproduktion af det velkendte Portrætstik. Disse Bestræhelser gik ud paa, at (ler i Mindeugen ikke skulde finde Gentagelser Sted, saaledes at der kom et Helhedspræg over Koncerterne. Imidlertid synes l""olitikens Anmelder H. S., at Sagen hurde være grebet anderledes an; en enkelt Sætning af hans Kritik efter Koncerten paa Konservatoriet 1,ørdag (len 11. (is. lyder saaledes: »hvad om nu alle disse i Sagen implicerede Parter i Stedet for at forsamles om et med Skriveremedier og tilhørende Konceptpapir højtideligt forsynet rundt Bord (for saadan er (let sikkert gaaet til) -- hvad om (le i Stedet havde lagt (let hele i en eneste Mands 11aand - en rigtig Weyse-Elsker skulde det natlirligvis. være -«!! !

11 Der har i Provinsens Presse været

en lang l~ække Artikler fremme om

Orkesterspørgsmaalet ude i Landet. Det

hægyndte med at Jyllandsposten d. 21.

Septernber bragte en stort udstyret Ar-

tikel: »Det jyske Symfoniorkester bør

af Staten«. Den var bygget over

en Artikel af Gunnar Heerup, hvori en

ffiekke »Krav« var opstillet, men om-

talte videre, at Staten planlagde 4 dan-

ske Symfoniorkestre. Aalborg Sliftsti-

dende svarede med en Kronik under-

skrevet Pan. (1. 24. September, hvori

man tilbageviste Tanken om Aarhus

som Centrum for -Orkestervirksomhed i

Jylland. Store Dele af DM.s Kronik fra 'Maj-Numret citeres og finder sin Vej videre til Jyllandsposten, der d. 4. Oktober bringer det samme Citat af DM og tilføjer smaa Interwievs med Departementschef Fr. Graae og Knudåge Riisager, der hver for sig udtaler sig om Spørgsmaalet Orkestre i Provinsen.

/I Provinsens Musikliv kan forme sig paa mange forskellige l Maader, men oftest samles man omkring en Forening. DM har tidligere bragt Skildringer af Silkeborg Koncertorkesters Virksomhed, (ler nu har bestaaet i 10 Aar. Et saadant Aaremaal er -stort i Provinsen, hvor man maa kæmpe mod Vanskeliglieder af. ukendt Art for København. Aarsberetningen for (let 10'ende Aar fortæller, at der kunde meldes alt udsolgt til Vinterens 2 I-Zoncerter. Solisterne var Aage 0.,rennad og Leo Hansen fra København og Ingbert Mikkelsen, der var smukt placeret, ved Kapellets sidste Hornkonkurrenee, fra Silkeborg. Foreningen modtager 1000 Kr. i Støtte fra Kulturfonden og forskellige, Beløb fra Byraadet samt større og mindre Tilskud fra Banker, Foreninger og Institutioner i Silkeborg.

/1 Liselotte Selbiger, Ejvin Andersen og Poul Birkelunds Kammerkoncert med Kammerorkester er foruden selve Koncertaftenen blevet gentaget fire Gange. Paa Thorvaldsens Museurn, paa Sorø Akademi, i Radioen og sidst til en Kirkemusikaften i Skt. Morten Kirke i Næstved.