Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 09 - side 205-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedrjuridiske Spø.rgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor.

KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tele-. fon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

fi For at fremme Kendskabet blandt

Kordirigenterne og, Korledelserne Lan-

det over til nye danske Korsange, der

endnu kun foreligger i Manuskript, har Foreningen iværksat en Ordning, hvor-efter der er sat nogle Cirkulationsmap-per igang, som vil blive rundsendt mellem de paagældende interesserede. Det drejer sig om Arbejder for blandet Kor, Damekor og Mandskor.

Komponister, der ønsker at lægge deres Manuskriptkorsange i Mapperne, bedes snarest indlevere disse i 2 Eksemplarer til Foreningens Kontor. Foreningen paatager sig ikke noget Ansvar for Manuskripterne med Hensyn til Bortkomst eller lign.

11 Bestyrelsen har vedtaget at forsøge iværksat en særlig Ordning vedrørende Støtte til Fremstilling af Nodematerialer.

Der kan ydes Tilskud til Fremstillingen af Stemmematerialer til Uropførelser fortrinsvis af Orkesterværker samt Værkér for Solo, Kor og -Orkester. Dramatiske Nrærker kommer ikke i Betragtning.

Ansøgning om Tilskud maa med fornødne Oplysninger i hvert enkelt Tilfælde - senest 14 Dage før Uropførelsen - indsendes til Dansk Komponist Forenings Bestyrelse, som træffer Bestemmelse om, hvorvidt Tilskud kan ydes, og som fastsætter dettes Størrelse.

Det bemærkes udtrykkeligt, at Ordningen indføres forsøgsvis, og at de Midler, der staar til Raadighed, endnu er stærkt. begrænsede, saaledes at kun ganske enkelte Værker vil kunne komme i Betragtning.

11 De i Dansk Musiktidsskrifts August Nummer meddelte Satser for Originalpræmier ved Uropførelser i Statsradiofonien er efter Forhandling med Statsradiofonien blevet forhøjet med 50 p Ct., saaledes at de fremtidig udgør:

225 Kr. for Værker, som efter Statsradiofoniens, Skøn har en Spilletid af ca. 10 Minutter eller -derunder. 337,50 Kr. for Værker, som efter Stats

radiofoniens Skøn har en Spilletid af omkring. 15 Minutter. 450 Kr. for Værker, som efter Stats

radiofoniens Skøn har en Spilletid af ca. 20 Minutter eller derover.

11 Professor August Ennas Arvinger beder Foreningen om at medvirke til at genfinde Partituret til »Yduns AEhler«, der i sin Tid blev opført i »Casino«. Det har siden været forsvundet. »Yduns Æbler« er et Sangspil med Tekst af Peter Fristrup og Carl Aretander.

/1 Ansøgninger til »Det Anekerske Legat« skal indsendes til Undervisningsministeriet inden den 30. November. Legatportionen er paa 2.250 Kr. Ansøgningen skal indeholde en Plan for den paatænkte Rejse, selv om der efter Omstændighederne for Tiden kan dispenseres fra selve Rejsen. Komponister, der tidligere har faaet Legatet, kan ikke paany komme i Betragtning.