Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 09 - side 205-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

FORE N INGS NI ED DEL EL SER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, V Sal, København K. Telefon:

Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel

Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRETÆR OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raad-

husstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

I December 1942 vil der være at uddele 4 Portioner af »Det Anckerske Legat« til Rejsestipendier for Kunstnere. Legatet er bestemt til Anvendelse til

en Rejse til Udlandet af mindst 3 Maaneders Varighed, men det vil under de nuværende Forhold ikke være udelukket efter Ansøgning at dispensere fra Rejsebetingelsen.

Af Portionerne, der hver udgør 2.250

Kr., vil to være at tildele Malere eller Billedhuggere, een en Digter og een en Komponist. Den, der engang har oppebaaret Legatet, kan ikke oftere komme i Betragtning.

Ansøgninger vil være at indsende til Undervisningsministeriet inden 30. November d. A. og maa. indeholde Plan for. den Rejse, hvortil Legatet søges.

Årgang 17/1942, nr. 09