Konkurrencen

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 09 - side 189-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

KONKURRENCEN

STATSRADIOFONIENS store Konkurrence i Forbindelse med Indvielsen af det nye Radiohus er nu afsluttet. Vi vil ikke føje Spot til Skade, rnen Resultatet har sikkert ikke svaret til de Forventninger Radioraad og den daglige Ledelse har næret. Og dog er der Grund til at bemærke, at et helt nyt Navn er dukket op; noget saadant vilde man have anset for umuligt, dertil er den daglige Søgen efter nye Navne alt for velkendt. - Konkurrencens Dommerkomité var sammensat efter Principer, der i enhver Henseende borgede for dens Autoritet, og det har sikkert været den en oprigtig Sorg, at kun saa faa Værker er blevet anerkendt og belønnet.

SKAL man stilfærdigt forsøge at udlede en Lære af denne Begivenhed, er det aabenbart, at der ikke burde være udskrevet Konkurrence om en Kantate over en given Tekst. Det er ingen lille Opgave at komponere Musiken til et stort Korværk; man kan derfor ikke fortænke vore fremstaaende Komponister i, at de har holdt sig tilbage. Hvor skal de gaa, hen med en kasseret Komposition af den Art, dertil er Indsatsen for stor. Nu vil Statsradiofonien opfordre en Komponist til at skrive denne Musik. - Som det vil være bekendt fraraadede Dansk Komponistforening Konkurrencens Form udfra ovenstaaende Betragtning. Man har vel Grund til at formode, at Statsradiofonien valgte Konkurrencen, idet den har anset det for vanskeligt at vælge en Komponist til at udføre Arbejdet uden at forbigaa andre. Forholdene har tvunget Radiofonien til at udpege Manden.

SER man tilbage paa de talrige Konkurrencer, der i Tidens Løb har været afholdt her i Landet, vil man se, at Gades Ossian Ouverture faktisk er det eneste Værk, der har været levedygtigt. Erfaringen siger altsaa, at man ikke skal betræde den Vej, naar man vil fremskaffe ny Musik af høj Lødighedsgrad. Af 28 Arbejder var ved denne Konkurrence kun 5 værdige til Præmie og dermed Opf ørelse.

Imidlertid har Radioraadets Formand, Folketingsmand Julius Bomholt, ved sin Overtagelse af Hvervet udtalt, at der nu vilde blive stillet de danske Komponister Opgaver; Konkurrencens uventede Resultat har ført til, at denne Idé maa. føres ud i Livet. Statsradiofonien har kun ønsket at gavne vort Musikliv, og man maa derfor udtale Haabet om, at Bomholts Tanke vil vise sig rigtig, saaledes at den endelige Følge af Kappestriden vil blive, at mange og store Opgaver tildeles vore Komponister.