indholdsfortegnelse årgang 17, 1942

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 220-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

INDHOLDS'FORTEGNELSE

EWIND ANDERSEN: Hvad er moderne Bachf ortolkning ... ... ... ... ... ... 111

CARL BEHRENS: Alfred Nielsen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

JOHAN BENTZON: Nogle nulevende danske Komponister 80, 111

JØRGEN BENTZON: Uropførelser og Repriser 145

NIELS VIGGO BENTZON: En Røst fra Graven 122

KARL BJARNHOF: Laurids Lauridsen fylder 60 Aar ... ... ... ... ... ... ... ... 108

HAKON BØRRESEN: Christian Sinding ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

11 11 : Dansk Tonekunstner Forenings Aarsberetning 1941-42 102

JULIUS GLAUSEN: Kilderejsen, . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

FRITZ CROME: Musikhlsk Ortografi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 128

SVERRE FORCHHAMMER: Orkesterkaos .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142

VICTOR GANDRUP: Kgl. Kapelmester Georg Høeberg fylder 70 Aar ... ... ... 190

MOGENS HEIMANN: Moderne Bachfortolkning . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

FINN HØFFDING: Musikens »sub spec~e 2eternitatis« . ... ... ... ... ... ... ... 197

POVL INGERSLEV-JENSEN: Et ukendt,Værk af Niels W. Gade . ... ... ... ... 138

JØRGEN JERSILD: Gamle danske Viser, Hefte 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Gamle danske Viser, H efte 2-5 ... ... ... ... ... ... ... ... 221

Lidt om Spilleurene fra det 18. Aarhundrede ... ... ... ... 94

J. RAVN-JONSEN: Den danske Musiks Dag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

TORBEN KROGH: »Kong Christian stod ved højen Mast« ... ... ... 26, 70

11 11 : Omkring »Elverhøj«-Musikens Tilblivelse ... ... ... ... 162

SVEN LUNN: Jens Peter Larsen: Weyses Sange . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 202

OTTO MACKEPRANG: Danske Komponiste:~ i 'Skammekrogen ... ... ... ... ... 15

KJELL OLSSON: Lidt om svensk Kirkestil paa Baggrund af den nye Koralbog 210

ALFR. B. PEDERSEN: Kordirigentforeningens første Korkonkurrence, 43

SVEN E. SVENSSON: Svensk musik av idag 32, 50

NILS SCHIØRRING: De tre Riisager-Balletter 58

JENS SCHRØDER: Isolationens Aarsag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124

11 11 : Omkring Musikkonservatoriets Jubilæum ... ... ... ... ... 4

SV. S. SCHULTZ: Kai Aage Bruun:Musikkens Grundbegreber ... ... ... ... ... 226

G. THUNE STEPHENSEN: En Hilsen til Georg Høeberg fra Provinsen . ... ... 224

SV. ERIK TARP: 'Om Miisik'og Film . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. I . 180

FINN VIDERØ: 'Poul Hamburger: Thomas Laub, hans Liv og Gerning . ... ... 203

ERLING WINKEL: Dietrich Buxtehudes Klaverværker . ... ... ... ... ... ... ... 40

11 11 : En dansk Musikerfamilie i det 18. Aarhundrede . --- 148,177

FLEMMING WEIS: Oversigt over Det unge Tonekunstnerselskabs Virksom-

hed i Sæsonen 1941-42 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105

Ved Sæsonens Begyndelse . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147

C. H. Debois 133

- - - Dansk Musiktidsskrifts Redaktion og Udgivelse ... ... ... ... ... 209

VED AKSEL AGERBYS DØD - upaginerede Sider indklæbet i Martsnummeret

Flemming Weis: Aksel Agerby in Memoriam

REDAKTIONELLE ARTIKLER

Nytaarshilsen . ... ... ... ... ... 2

Radioorkestrets- Opgave . .. ... ... 25

De afsluttende Torsdagsprøver ... 40

Nye Signaler . ... ... ... ... ... ... 69

Tanker efter Sæsonen ... ... ... ... 93

Landvinding i Tivoli .... ... ... ... 121

U dvekslingen . ... ... ... ... ... ... 137

En Appel ... ... ... ... ... ... ... ... 161

Konkurrencen . ... ... ... ... ... ... 189

Solhverv ... ... ... ... ... ... ... ... 209

ANMELDELSER UNDER RUBRIKKEN: NYE NODER OG BØGER

Debois, C. H.: 16 Sange til Tekster

af Johannes Jørgensen og Alex

Garff 185

Jørgensen, Rich. H . : Kendte Melo

dier let arrangeret for Klaver

med Tekst 116

Kayser, Leif: 7 Pezzi per. Violino,

Solo ... ... ... ... ... ... ... ... 228

Møller, Svend-Ove: 7 Variationer for Orgel over Melodien »Hvo ikkun lader Herren raade« . ... 157

Nielsen, Carl: Bøhmisk-dansk Fol-

ketone 21

- : 4 Jyske Sange . 21

- : Serenata Invano . ** *- 21

Nyborg Jensen, Gunnar: Musikbo-

gen 20

Novi, Beate: 4-hændige Kanons 11~

Raasted, N. 0.: 12 smaa Historier

fortalt paa Klaveret ... ... ... ... . 65

Ravn-Jonsen, J.: Musikhistorier . 2ó Riisager, Knudåge: Mit Land,

Tekst Kaj Bang ... ... ... 20

»Slaraffenland«, Suite for

Klaver arr. af Elof Niel-

sen, . ... ... ... ... ... ... 115

Rojkjer, Kjell: En Sommerfugls

Historie . ... ... ... ... ... ... 21

Schierbeck, Poul: Dansk Sind, 'Op.

54, Digte af Alex Garff ... 20

Op. 58, H. C. Andersen,

To glemte, men dog nye

Fædrelandssange . ... ... 134

Schultz, Svend S.: Løvspring, Suite

for Klaver 134

Senstius, Kaj: 18 Smaa Orgelstyk-

ker til Brug ved Gudstjenesten . 185

Veibel, Anna: Broget Underhold-

ning . ... ... ... ... ... ... ... ... 158

MUSIKLIV-ET ... ... ... . I ... ... ... ... ... ... ... 19, 44, 63, 114, 157, 184, 227

NYE NODER OG BØGER 20, 65, 115, 134, 157, 185,228

MEDDELELSER

DET UNGE TO-NEKUNSTNERSELSKAB

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1, 23, 46, upaginerede

Aks-el Agerby, 67, 91, 118 (Generalforsamlingsreferat), 136, 160, 187, 206, 231

DANSK KOMPONIST-FORENING

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2, 22, 45, 67, 90, 117, 135, 159, 186, 205,

230

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

... ... ... ... ... ... ... ... 1, 44, 66, 116 (Generalforsamlingsreferat),

135, 205

FASTE ANNONCØRER

ENGSTRØM & SØDRING - WILHELM HANSEN - EMIL HJORTH OG SØNNER

- HORNUNG & MØLLER -- HANS LINDSKROG - PAULI MERLING -

SKANDINAVISK OG BORUP - ALEXANDER STOFFREGEN

REPRODUKTION: ILLU-GRAFIA - TRYK: UNIVERSAL TRYKKERIET