Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 227-228

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

11 Omkring Janacek. Et Værk af den mæhriske. Komponist, Leos Janacek, staar paa Det unge Tonekunstnerselskabs, Program i den nærmeste Fremtid. Denne Mester fortjente rettelig en .større og meget indgaaende Behandling i Form af en Afhandling, der belyste hans betydningsfulde Indsats ikke blot paa det kompositoriske, men ogsaa paa det musikteoretiske Omraade. Hverken hans Harmonilære eller hans rige Ny~ skaben indenfor Formerne er kendt her

hjemme udover af en yderst beskeden Kreds.

Han fødtes i 1854 i Hochwald i Mæhren og var ved sin Død i 1928 højt anerkendt som Komponist i sit Hjemland, det daværende Tjekoslovaki. Hans Harmonilære, Om Akkorder og Forbindelserne dem imellem, kom i 1880'erne; den beskæftiger sig intensivt med at modbevise H. Helmholtz' Teori fra »Die Lehre von den Tonempfindungen« om Aliqottonerne, som Forklaring paa Slægtskabet mellem Tonerne og Akkorderne. Ganske vist indrømmer Janacek, at Forbindelsen mellem flere paa hinanden følgende Akkorder og Følelsen af disses Kontinuitet kan forklares paa Grundlag af Slægtskabsteorien, men kun hvis hvert Instrument har alle Overklangene i hvereneste Tone og kun naar alle Akkorderne følger umiddelbart paa hinanden. Han mener saaledes, at Helmholtz' Teori er ensbetydende med, at Pauser vilde slaa den musikalske Kontinuitet i Stykker. Janaeek bygger sin Harmonihere op paa psykologisk Grundlag; han mener, at Følelsen af en Forbindelse mellem Akkorderne beror paa, at Erindringen om en netop forladt Akkord flettes ind i Opfattelsen af den nye. Erindringen om den forladte Akkord kan efter hans Teori vare op til 3110 Sekund, vel at mærke efter en ny Akkord er spillet. Gennem Pausen kan Erindringen udstrækkes langt mere. Bindemidlet mellem Akkorderne er ikke et akustisk Fænomen. Det, der sker, er en Sammensmeltning af to Akkorder, hvoraf den første kun lever i Erindringen, medens den paafølgende klinger realt. Janaceks to Grundsætninger paa Samklangens Omraade er, at man kan fortætte Treklangsindtrykket ved Hjælp af Septimen, Nonen, Undecimen eller Tertsdecimen - og den anden: Treklangen kan »fortættes« med alle Intervaller og alle Samklange kan »fortættes« med alle Samklange. - Med disse Teorier gav han faktisk det teoretiske Grundlag for hele den moderne tjekiske Musik, og vel indirekte Impulser til langt videre Kredse i Komponistverdenen.

Janacek var et sjæleligt kernesundt Menneske, men alligevel var hans Gemyt sart, hans Reaktionsevne overfor andres Stemninger fintmærkende. Saa meget mærkeligere er det, at en fortrykt, rugende og mørk Stemning udgør

et Hovedelement i hans Skaben. Han viser sig i den bømisk-mæhrisk Tonekunst som Smetanas Modpol. Kun faa har som han formaaet at give det raadløse Menneske.

Pragerskribenten Max Brod, der er Janaceks Biograf, har i en lille Skitse i »Anbruch«, Januar 1934, givet en Karakteristik af Mesterens Skaben; heri hedder det: »Uendelig mangfoldige er de Toner, som staar til Janaceks Raadighed, naar han skal skildre Menneskets Behov for Hjælp. Janacek har fundet den uendelige Medlidenheds Tonesprog. Det er (hinsides alle Debatter om Teknik, Naturalisme, Expressionisme og andre Overfladebegreber) det blivende i hin blivende Kunsts Historie, vi kalder Menneskehjertets Historie.

Smetana gav Musiken det jublende,

selvsikre Menneske i det store Luftrum.

Janacek skabte den grædende Menne-

skesjæl i det snævre Kammer, den dø-

delige Lidelse i Uvejret og Forløsningens Lys, som bryder igennem den

smalle Sprække, først glansløst og

fjernt, og siden med saa meget større

Vælde.« J. s.

11 For ganske nylig er hos H. M. V. igen udkommet et Stykke dansk Musik, denne Gang endog af den Yngste vi rigtig regner med herhjemme. Niels Viggo Bentzon er Manden, han har selv indspillet sin Toccata for Klaver, og gjort det med fremragende pianistisk Færdighed. For hver Gang man hører Pladen bliver man mere og mere varm paa den, til sidst aabner der sig bag den noget utilgængelige Facade en rig øs dyb musikalsk Verden, alvorlig og indadvendt med Bud til ethvert musikalsk Sind, der ogsaa søger denne Side af dansk Musik. Optagelsen er netop berettiget ved at man atter og atter kan f aa Lejlighed til at fordybe sig i det musikalske Stof - og det lønner sig.

s. s. S.