Nye noder

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 228-229

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NYE NODER

SKANDINAVISK OG BORUP MUSIKFORLAG

// Leif Kayser's sidste Opus, 7 Pezzi per Violino, Solo, er nylig udsendt. Alle 7 Stykker vidner om stor Indsigt i Instrumentets Teknik og klanglige Ydeevne. Ejendommeligt er det at sammenligne disse Stykker med Kayser's Sym

fonier. Det bliver naturligvis kun rent stofligt at en Sammenligning kan drages, idet den rent psykologiske Forudsætning for symfonisk Musik jo altid er en ganske anden end for Kammermusik. Men ser vi paa selve det musikalske Materiale i disse Stykker, er det i Virkeligheden langt mere fængslende end i Symfonierne. Her er virkelig Tale om musikalsk Koncentration og Formen er forbilledlig. Kayser har her været mere omhyggelig med Intervallet, der til Tider »spænder« paa en virkelig overbevisende Maade. Rytmisk Afveksling og

dristig musikalsk Pointe staar her Side om Side og bidrager til at give Indtryk af en Individualitet. De enkelte Stykker staar ydermere godt til hinanden, og Heftet er en absolut Vinding for nyere , dansk Kammermusik i de mindre Former.

Niels Viggo Bentzon.

Som meddelt andetsteds i Tidsskriftet fratræder jeg efter kun eet Aars Virke som Redaktør for D. M. Under de nuværende Trafikforhold er det umuligt at være i tilstrækkelig Kontakt med Redaktionens og Ekspeditionens daglige Arbejde, og derudover lægger min store nye Opgave overvældende Beslag paa min Tid. I min Efterfølger, Nils Schiørring, har Bladet fundet en storartet Redaktør. Jeg takker alle Medarbejdere i Redaktionsudvalg og Redaktion for værdifuld Hjælp, og retter en speciel Tak til Bogtrykker Engenius Bast for Hjælpsomhed, aldrig svigtende Interesse og godt haandværksmæssigt Arbejde i de 15 Aar, han har trykt Bladet, som ogsaa. han forlader. Ende-lig takker jeg Læserne for Overbærenhed i Aarets Løb.

Jens Schrøder.