Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1940 Del 1

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 02 - side 46-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1940

Af SIGURD BERG

Dette Arbejde f remkonimer som et f ørste Supplement til en fuldstændig - men endnu ikke fuldført - Dansk musiklitterær Bibliografi, der omfatter alle trykte musiklitterære Arbejder af danske Forfattere samt af udenlandske Forfattere, forsaavidt de foreligger i dansk Oversættelse eller behandler danske Musikforhold. At Aaret 1940 er valgt som første Udgivelsesaar for et Supplement skyldes den da paabegyndte Udgivelse af Dansk Avis Kronik-Index, der betyder en stor Lettelse for Indsamlingen af det musiklitterære Stof i Dagspressen, som dermed i højere Grad end tidligere vil blive gjort tilgængeligt. Nærværende Supplement er inddelt efter samme Princip som den nævnte ufuldførte store Bibliografi, men selvfølgelig vil et enkelt Aars Litteratur langtfra berøre alle Rubrikker, saaledes at der i Supplementet fremkommer mange Huller - og Inddelingen derfor kan gøres mere summarisk. Koncert- og Premiereanmeldelser i Dagspressen samt Nekrologer sammested er ikke -medtaget, da denne Litteratur altid slutter sig umiddelbart til Begivenhedernes Data og derfor nemt kan efterspores. Undtagelsesvis er dog medtaget Dagbladsnekrologer over Personer, om hvem der ellers kun findes sparsom eller slet ingen Litteratur.

OVERSIGT

I. Hjælpeværker
Bibliografi

11. Blandede Samlinger:
Tidsskrifter, Aarbøger o. l.

III. Almindelig Musikhistorie

IV. Dansk Musikhistorie
Folkelig
Sang Børnelege
Kirkemusik
Teatermusik
Sange
Instrumentalmusik
Kormusik og Korforeninger
Musik og Idræt
Militærmusik
Koncert- og Musikliv
Musikforeninger
Radio
Faglige Organisationer. Handel
Retsbeskyttelse. Stat og Kommune
Musikuddannelse
Børneundervisning
Folkelig Musikopdragelse
Musikinstrumenter
Biografiske Samlinger
Enkelt-Biografier
Provinsens Musikliv
Bilande

V. Norden som Helhed

VI. Fremmede Landes Musikhistorie
Biografiske Samlinger
Enkelt-Biografier

VII. Teori og Teknik
Orgelteknik
Sangteknik

VIII. Filosofi, Æstetik o. 1.

NB. selvstændige Publikationer er inærket med * foran Nummeret.

I. Hjælpeværker

*1. Panum og Behrend: Illustreret Musikleksikon. Ny Udgave. Redaktion: Povl Hamburger under Medvirken af William Behrend, O. M. Sandvik og Jürgen Balzer. 735 S.

Bibliografi: Se Nr. 8,' 80.

II. Blandede Samlinger, Tidsskrifter, Aarbøger o. l.

*2. Dansk Kirkemusiker Tidende. Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorforening og Dansk Kirkemusikerforening. Red. Frantz Klæbel. 37. Aarg.

*3. Dansk Kirkesangs Aarsskrift. Udg. af Samfundet Dansk Kirkesang. Red. Povl Hamburger og Harald Vilstrup. 1. Aarg.

*4. Dansk Musiker-Tidende. Medlemsblad for Dansk Musiker-Forbund. Red. O. Kruuse-Andersen. 30. Aarg.

*5. Dansk Musiktidsskrift. Udg. af Det unge Tonekunstnerselskab og Musikpædagogisk Forening. Red. Gunnar Heerup. 15. Aarg.

*6. Det kongelige Teaters Programmer.
Red. Torben Krogh.

*6a. Grammofon-Branchen. Organ for Dansk Grammofonhandler Forbund. Red. Clifford Hinman. 2. Aarg.

*7. Medlemsblad for dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905. Red. Emilius Bangert. 6. Aarg.

* 8. Musik og Handel. Organ for Musikalie-, Grammofon- samt Musikinstrumentbranchen. Udg. af Dansk Musikforlæggerraad. Red. M. O. Rickfelt. (Heri en fortsat Fortegnelse over nyudkomne Musikalier). 11. Aarg.

* 8a. Musikbladet. Udg. af Wilh. Hansen. Musikforlag. Red. Sven Rye. 4. Aarg. (1939-)1940.

*9. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme. Red. Alfhild Tamm, Alfred Dahl, Ebba Jacobson-Lilius og H. Bering Liisberg. 4. Aarg. Hft. 5-10.

*10. Ord og Toner. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Red. Kay Rostgaard-Frøhne. 5. Aarg.

* 11. Pro cantu. Tidsskrift for Sang og Musik (heri bl. a. Afd. f. Stemmepædagogik, Kirke- og Orgelmusik samt Medd. fra forsk. Sang- og Musikforeninger). Red. Sven Kock. 3. Aarg.

* 11a. Rytmer. Tidsskr. f. mod. Dansemusik. -Udg. af Wilh. Hansen. Musikforlag. Red. Victor Skaarup. 4. Aarg.

* 12. Sangerbladet. Organ f. danske Mandssangforeninger. Red. O. Th. Christensen. (Aarhus). 19. Aarg.

* 13. Solisten. Medlemsblad for Dansk Solistforbund. Red. Vagn Hedemann. 20. Aarg.

14. Richard Hove: »Ny Musik« og »Musik og Musikliv« (ang. Redaktionen af Dansk Musiktidsskrift). D. Musiktidsskr. S. 70-72. Bemærkn. af Gunnar Heerup: S. 72.

III. Almindelig Musikhistorie

15. Elisabeth de Bretton: Spredte Erindringer (om Jan Kubelik, Eugéne Ysaye og Fritz- Kreisler). Solisten Nr. 7. S. 1-4.

16. Kai Aage Bruun: Strejflys over det 18. Aarh.s Musikopfattelse (fortsat fra 1939). D. Musiktidss. S. 84-101.

17. Kai Aage Bruun: Operameditationer. Det kgl. Teaters Progr. April.

18. Viggo Gavling: Dansens frigjorte Kunst. Politiken 2. Maj (Kronik).

19. Gunnar Foss: Den protestantiske Kirkemusik. Aarhus Stiftstid. 6. Dec.

20. A. Senstius: Træk af den europæiske Musiks Historie. »Alverdens Viden«. Red. Byskov, Døssing og Bindslev. VI. (Odense) S. 321-348.

21. Saxofonen fylder 100 Aar. Thisted Amts Avis 16. Maj.

22. Violiner og Violinmestre. Holbæk Amtstid. 6. Juli.

Se ogsaa Nr. 121, 308.

IV. Dansk Musikhistorie

23. Kai Aage Bruun: Det nationale Gennembrud i dansk Musik. »Danmark«: S. 131-135, 142.

F o l k e l i g S a n g:

24. Frode Aagaard: Saa syng da Danmark - Horsens Folkeblad. 2. Sep.

25. Erik Abrahamsen: Folkelige Syngemaader. Berlingske Aften 27. Juli.

26. -ard: Alsang. Fredsbladet. S. 65-66.

27. Ernst J. Borup: Sangen. Højskolebladet S. 425-426.

28. M. Bredsdorff: Der er sunget i Danmark. Heimdal 4. Sep.

29. Jørgen Bukdahl: Danmark og Sangen. Vejle Amts Folkebl. 15. August.

30. Vald. Chr. Fritse: Sangen. Fyns Tidende 23. August.

31. Georg Fjelrad: Sangens Dag. Aarhus Stiftstid. 1. Juni.

32. Mogens Geismar: Sangens Gave. Fyns Tidende 16. August.

33. Hans Haarder: Sangen over Danmark. Vestkysten 17. Okt.

34. Hagbardsen: Sangens Magt. Ringkøbing Amts Dagbl. 4. Okt.

35. Henning Hørup: Folkesangen i Danmark. Fyns Tidende 11. Sep.

36. K. K.: Kan Folkesangen genoplives. Bavnen. S. 503-507.

37. Bernhardt Kiær: Sang i Danmark. Er Blicher Alsangens Fader? Aarhus Stiftstid. 24. August.

38. Th. Krøgholt: Folkesangens Værdi. Vejle Amts Folkebl. 31. August.

39. Erik Larsen: Et syngende Danmark. Vestkysten 11. Nov.

40. Nationaltidende, 1. Sep.: Fra Folkesang til Alsang.

41. Thøger Rasmussen: Saa syng da, Danmark. Aarhus Stiftstid. 21. Aug.

42. Knudåge Riisager: Fra Guldhornenes enkle Tone til Alsangens danske Hymne. Nationaltid. 1. Sep. Optr. i »Vor danske Arv«. Red. Niels Jørgensen.

43. Seedorff Pedersen: Sang over Danmark. Politiken 16. Sep.

44. Arne Stevns: Alsang og anden Sang. Nationaltid. 25. Sep.

45. A. Svensson: Danmark og Sangen. Horsens Avis 20. August.

46. Th. C. H.: En Oplevelse (Alsangen). Højskolebladet S. 416.

47. Th. Wellejus: Den danske Sang set herovre fra Jylland. Viborg Stifts Folkebl. 16. Febr.

Se ogsaa Nr. 117.

B ø r n e l e g e:

48. D. E. F.: Munken gaar i Enge. Social Dem. Søndags-Tillæg 16. Juni.

K i r k e m u s i k :

49. Viggo Bitsch: Musikkens Betydning i Gudstjenesten. Kirken og Tiden. S. 120-127. Ogsaa i Dansk Kirkemusiker Tidende. S. 64-65, 74-78, 81-82.

50. Mogens Buch: Iagttagelser og Betragtninger vedr. Orglets Funktion i Gudstjenesten. D. Kirkesangs Aarsskrift. S. 9-20.

51. Georg Fjelrad: Fra Orgelbænken. (Om Gudstjenestens Forløb). Aarhus Stiftstid. 5. Nov.

52. Harald Flensmark: Kirkesang og Sang i Kirken. Social-Dem. 3. Sep. Ogsaa i Dansk Kirkemusiker Tidende. S. 96-101.

52a. Einar Kelstrup: Orgelspillet v. Gudstjenesten. D. Kirkemusiker Tidende. S. 40-42.

53. A. Menzinger: Flerstemmig Messesang. Katolsk Ugeblad. S. 90-91.

54. R. Mortensen: Julens Salmemelodier. Vestkysten 23. Dec.

55. Egede Schack: Kirkens Tone (Salmemelodierne). Præsteforen.s Blad. S. 513-517.

56. Olav Segalt: Vejledning i gregoriansk Sang. Kbh. 128 S. Se ogsaa. Nr. 196. Se ogsaa Nr. 2, 3, 7, 11, 122-124, 135, 172, 175-177, 181, 189,192,218, 219, 222-224, 226, 291-293, 296, 297.

T e a t e r m u s i k:

57. Knud Atlung: Tallene taler om Det kgl. Teater. (Hvad Nationalscenen har betydet for dansk dramatisk Kunst og Musik i de sidste 50 Aar). Politiken 8. Okt.

*58. Johannes Fønss: Nationalscenen - hele Nationens Teater. Kbh. 16. S.

59. Johannes FØnss: Skal Det kgl. Teater sprænges i Stumper og Stykker? Social-Dem. 4. og 5. Juli.

*60. Torben Krogh: Ældre dansk Teater. Kbh. 360 S.

61. Jan Neiiendam: Den danske Sscenekunsts Museum i Danmarks ældste Teater. Sorø Amtsti.d. 5. Dec.

62. Godtfred Skjerne: Om det kgl. Kapels Instrumenter. Det kgl. Teaters Program. Marts.

Se ogsaa Nr. 6, 140, 142, 143, 161, 167, 168, 171, 199-209.

*63. Frederik Nygaard: Den virkelige Marie Grubbe (i Tilknytning til Ebbe Hammerichs Opera; m. Teksten til Operaen). Kbh. 59 S.

64. Kjeld Nørregaard: Forsvar for Operaen. Politiken 8. Juni.
Se ogsaa Nr. 6 samt under Enkeltbiografier.

65. Viggo Gavling: Balletten i Udvikling. Det kgl. Teaters Program. Februar.

66. Ellen Price de Plane: Den danske Ballets Fremtid. Politiken 11. Sep.
Se ogsaa Nr. 6 samt under Enkeltbiografier.

67. Torben Krogh: Pantomimens lange Rejse. Nationaltid. 4. Sep.
Se ogsaa. Nr. 190.

Revy og Kabaret: Se Nr. 10, 129, 212.

68. Carl Johan Elmquist: Musik paa Film. Aarhus Stiftstid. 17. Marts.

(fortsættes).