Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 02 - side 54-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningsmeddelelser

11)ansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hilding~ sen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mfiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Paa Foreningens 40 Aarsdag den 22. Fe

bruar 1943 finder Uddeling som sædvanlig Sted af UnderstØttelsesfondens Midler til saadanne Medlemmer af Foreningen og deres Efterladt~, som er i Trang.

AnsØgninger om at komme i Betragtning ved Uddelingen indsendes inden 12. Februar d. A. paa dertil bestemte Skemaer til LandsretssagfØrer Eiv. Helsteds Kontor, Raadhusstræde 1, KØbenhavn K., hvor Udleveringen af Skemaer finder Sted Hverdage Kl. 10-4.

Dansk Komponist-Forening,

Formand:

Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation:

Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgs

maal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem

Foreningens Kontor. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405.

Postgirokonto Nr. 3252.

Den 15. Februar Kl. 16 har vi Generalforsamling igen. Der kommer Brev til hvert Medlem med Tid og Dagsorden, men sæt alligevel nu et Kryds i Almanaken for at huske det. Bestyrelsen arbejder hele Aaret rundt for Medlemmernes Vel og vil gerne een

I

Gang om Aaret hØre, hvad Medlemmerne mener om Tingene. Vi er interesserede i og lydhØre for Kritik. Lad os tale om Tingene, hvis der er noget, man synes kunde gØres

z~,

bedre og anderledes. Altsaa vel mØdt!

Husk Kontingentet for det nve Aar. Adgang til Generalforsamlingen er afhængig af gyldigt Medlemskort for 1943. Beløbet kan indbetales paa Foreningens Girokonto (se ovenfor) eller kontant paa Kontoret.

Vi minder om Meddelelsen i forrige Nummer vedrØrende AnsØgninger til Enkefondsandele og Legater, der skal være indsendt senest den 15. Februar.

Dei unge Tonekunstnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159. Tlf. Ryvang 836 x.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26', K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen K.1.16-16,20 * Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Studleorkestret

Mandag den I. Marts Kl. 20 præcis afholder Unge Tonekunstneres Studieorkester en Bach-Koncert i Thorvaldsens Museum.

Program: Brandenburger Koncert Nr. 3 G-Dur.

Kantate Nr. 209 »Non sa che sia dolore« f or Sopran, Strygere og Fløjte.

Medvirkende: Un,~se Tonekunstneres Stu-

z,

dieorkester under Ledelse af Lavard Friis-

holm, Marie Louise Schlegel, Poul Birkelund.

Medlemskort giver Adgang.

I Tilfælde af skærpede Brændselsrestriktioner, hvorved Opvarmning af Thorvald

sens Museum umuliggøres, maa der tages Forbehold overfor en eventuel Aflysning af Koncerten. Medlemmerne bedes derfor i egen Interesse holde sig underrettet herom.

3. Kammermusikkoneert

finder Sted Torsdag den 25. Februar Kl. 20 præcis i Odd Fellow-Palæets lille Sal.

Program: Igor Strawinsky: (1882) Duo concertant for Violin og Klaver 1932.

Leos Janacek: (1854-1928) »Den forsvundnes Dagbog« for Alt, Tenor, Terzet af Damestemmer og Klaver.

Gabriel Fauré: (1845-1924) Sonate Op. 13 A-Dur.

Medvirkende: Else Brems, Edel Andersen, Elisabeth Fogh, Edith Schmidt, Thyge Thygesen, Erling Bloch, Holger Lund- Christ L-in

sen.

Medlemskort giver Adgang.

I Anledning af at det kgl. Teaters Spilletid indtil videre er ansat til Kl. 19 er Afhentningstiden for Billetter sat fra Kl. 17 til Kl. 19. Telefontiden til Kontoret er uforandret fra Kl. 16 til 16.20.