Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 02 - side 53-54

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet

Det af Julius Foss stiftede »Dansk Mensural-Cantori« har holdt 25-Aars Jubilæum, som er blevet fejret med en Jubilæumskoncert, hvoraf en Del blev transmitteret af Statsradiofonien, og, med Udsendelsen af et Festskrift redigeret af Organist Vagn Kappel.

Den 2. Marts er det 100 Aar siden Niels W. Gades c-moll Symfoni »Paa Sjølunds fagre Sletter« opførtes første Gang ved en z:,,

Gewandhaus-Koncert i Leipzig under Felix Mendelssohn-Bartholdys Ledelse.

Komponisten Paul von I~lenau fylder Torsdag d. 11. Februar 60 Aar.

Den 17. Januar blev Oskar Gyldmarks Festpræludium »Vaarbrud« spillet i Hamburg af Nordmark-Symfoniorkestret under Ledelse af Otto Stóterau.

Moriz Rosenthall hvis interessante Brev om OpfØrelsespraksis Komponisten og Pianisten Fritz Crome gengav i sidste Nummer af Dansk Musiktidsskrift, lever endnu, højt bedaget i Amerika. Han er 80 Aar, men har indtil for nylig givet Koncerter.

To nye cand. mag.'er med. Musik er blevet færdige ved Eksamen i Januar: Walter Sachse og Birger Storr-Hansen.

Violinisten og Musikpædagogen, Valdemar Esbensen, der den 5. Dec. 1942 dØde 59 Aar gammel, har testamenteret sin

Formue til Legater som skal bestyres af Musikpædagogisk Forening. Renterne af 100.000 Kr. skal anvendes til at

skaffe ubemidlede BØrn Musikundervisning hos Foreningens Lærerkræfter, medens Renterne af endnu 10.000 Kr. skal

tilfalde gamle og trængende Musiklærere.

En Delegation for Aarhus Byorkester har overfor Undervisningsministeren stillet Forslag om at Staten ved et aarligt Tilskud paa 120.000 Kr., som skal lægges til de 107.000

~5

Aarhus Kommune, Aarhus Teater o. a. i øjeblikket yder, skulde skabe Basis for et fast jydsk Symfoniorkester paa 36-40 Mand. Efter Undervisningsministerens Udtalelse har Sagen allerede været paa Tale i Regeringskredse, og det ser ud til, at Mulighederne for de storstilede Planers Realisation ikke er helt fjerne.