Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1940 Del 2

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 03 - side 68-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk musiklitterær
Bibliografi for Aaret 1940

Af SIGURD BERG

(fortsat)

S a n g e :

*69. Arthur Arnholtz: Den danske Sang. Ledetraad ved folkelig Universitetsundervisning Nr. 95. Kbh. 4 S.

70. Torben Glahn: Sang over Danmark. (Hist. Oplysn. om danske Fædrelandssange). Sorø Amtstid. 19. og 20. Nov.

71. Povl Hamburger: Den danske Sang. Politiken 26. Sep. (Kronik).

72. Axel Kjerulf: Dansk Sind og dansk Sang. Politiken 30. August (Kronik).

73. Olaf Petersen: Den danske Sangskat. Vestkysten 21. August.

74. Johannes Wolthers: Sangens Historie. Vejle Amts Folkebl. 19. Okt.
Se ogsaa Nr. 117, 120.

75. C. P. O. Christiansen: Den danske Kendingssang. Hverken »Kong Christian« eller »Der er et yndigt Land«, men »Danmark i tusind Aar«. Kristeligt Dagbl. 30. Nov.

76. William Haste: Hvem skrev egentlig Melodien til »Kong Christian«? Berlingske Aften 19. Sep.

77. N(ils) Sch(iørring): Melodien til Kong Christian«. Nationaltid. 1. Dec.

78. Th. Wellejus: Nationalsangen. Viborg Stifts Folkebl. 25. Nov.

79. Johannes Wolthers: Vor Nationalsang. Vejle Amts Folkebl. 28. Sep.

I n s t r u m e n t a l m u s i k :

80. Erling Winkel: Danske Symfonier i det 18. Aarhundrede. D. Musiktidss. S. 172-176, 201-204 (sluttet 1941. sst. S. 7-13).

K o r s a n g og K o r f o r e n i n g e r:

81. Børge Jensen: Den danske Studentersang. Aarhus Stiftstid. 22. Sep.

82. Otto Mackeprang: En halv Snes Taler fra Aarene 1932-37 G Studentersangforeningen).
Se ogsaa Nr. 11, 12, 31.

M u s i k og I d r æ t :

83. Helle Gotved: Musik til Gymnastik. Tidsskr. f. LegemsØvelser. S. 39-42. Bemærkn. af Gudrun Abrahamsen. S. 61- 64.

M i l i t æ r m u s i k :

84. Orla Fjeldhoff: Dansk Militærmusiker-Forenings Medlemsmøde. D. Musiker-Tidende. S. 20-22. Bemærkn. af O. Kruuse-Andersen S. 22-23.

85. Nils Schiørring: Tappenstreg og Fanemarsch. Nationaltid. 10. Marts.

86. C. Simonsen: Militærmusikens Genindførelse. D. Musiker-Tidende S. 19- 20. Bemærkn. af O. Kruuse-Andersen S. 20, af C. Simonsen S. 67-68, af O. Kruuse-Andersen S. 103.

87. Tage Wind: Dansk Militærmusik. (Forslag i Anledn. af Planen om Militærmusikens Genindførelse). D. Musiktidsskr. S. 18-181.

K o n c e r t- og M u s i k l i v :

88. Kai Aage Bruun: Blade af dansk Koncertlivs Historie. D. Musiker-Tid. S. 76-78, 88-90.

99. Nils Schiørring: Træk af Musiklivet (i 1939). Nationaltid. 2. Jan.

M u s i k f o r e n i n g e r :

100. Aksel Agerby: Det unge Tonekunstnerselskabs Sæson 1939-40. D. Musiktidsskr. S. 81-83.
Se ogsaa Nr. 5, 11.

R a d i o :

101. Erik Abrahamsen: Lytter-Suk. Berlingske Aften. 18. Maj.

102. Axel Breidahl og Knud Rée (Red.): Danmarks Radio I-II. Kbh. 240 + 258 S.

103. Chr. Nøkkentved: Lydisolation og Akustik (i det nye Radiohus). »Danmarks Radio« II. S. 197-200.

104. Knud Rée: Det nye Radiohus. »Danmarks Radio« II. S. 183-197.

105. Svend Erik Tarp: Radiopressen og Hverdagsmusikken. D. Musiktidsskr. S. 24-27.

F a g l i g e O r g a n i s a t i o n e r. H a n d e l :

Dansk Grammofonhandler Forbund: Se Nr. 6a.
Dansk Kirkemusikerforening: Se Dansk Organist- og Kantorforening.
Dansk Kirkesang: Se Nr. 3.
Dansk Militærmusiker-Forening: Se Nr. 84, 86.
Dansk Musikerforbund: Se Nr. 4.
Dansk Musikforlæggerraad: Se Nr. 8. Dansk Organist- og Kantorforening: S e Nr. 2.
Dansk Organist- og Kanlorsamfund af 1905: Se Nr. 7.
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Se Nr. 10.
Dansk Solistforbund: Se Nr. 13.
Musikpædagogisk Forening: Se Nr. 5. Nordisk Musikerunion: Se Nr. 228.
Det unge Tonekunstnerselskab: Se Nr. 5.

R e t s b e s k y t t e l s e. S t a t og K o m m u n e:

106. Martin Andersen-Sagen. Udskrift af Østre Landsrets Dombog. D. Musiktidsskr. S. 15-17.

107. August Felsing: De statsprØvede Musikpædagoger. Nationaltid. 1. Sep.

108. Tom Kristensen: En Lyrikers Lidelser. (Om Tekstforfatteres Rettigheder). Politiken 3. Okt. (Kronik). Bemærkn. af A. W. Holm 6. Okt., Jørgen Jørgensen 10. Okt., A. W. Holm 14. Okt.

109. 0. Kruuse-Andersen: Musikpædagogisk Eksamen. D. Musiker Tid. S. 161-165.

110. Thorvald Nielsen: Statens Overtagelse af den musikpædagogiske Eksamen. D. Musiktidsskr. S. 116-119.

111. Knudåge Riisager: Musikens Marodører. (Om Beskyttelse mod musikalske »Laan«). D. Musiktidsskr. S. 113- 115.

M u s i k u d d a n n e l s e
Se Nr. 107, 109, 110.

B ø r n e u n d e r v i s n i n g :

112. Axel Hansen: Den danske Sang (foranlediget af Hans J. Larsens Erindringer. Se Nr. 173). Folkeskolen S. 504. Bemærkn. af Ax. Sneum. S. 533-534.

113. »esse«: Morgensangen. Folkeskolen S. 832.

114. Skolesangen. Folkeskolen S. 593- 594.

115. Else Printz: BØrnekompositioner. D. Musiktidsskr. S. 126-129.

116. Thøger Rasmussen: Til Børneskolens Sanglærere. Folkeskolen S. 866.

F o l k e l i g M u s i k o p d r a g e l s e :

117. Erling Brahm: Om folkelig Sang. Den nye Udgave af Folkehøjskolens Melodibog. Svendborg Avis 26. Sep.

118. Johannes Nørgaard: Om Musikforholdene paa Landet. Folkeskolen S. 664-666. Bemærkn. af J. M. Tjørnild S. 754, H. B. Nygaard S. 831.

119. K. Weinholt Petersen: Musik, Sang og Ungdom. Holbæk Amts Venstrebl. 5. Sep.

120. Oluf Ring: »Syng Danmark«. (Fortsættelse af Polemiken fra 1939 i Anl. af Finn Høffdings Anmeldelse af »Syng Danmark«. D. Musiktidsskr. S. 6. Bemærkn.af Rudolph. Simonsen S. 6-7, Finn Høffding S. 7-10, Oluf Ring S. 27-30, Karl Clausen S. 30-38.

M u s i k i n s t r u m e n t e r:

121. Georg Fjelrad: Fra Hammerklaver til Koncertflygel. Aarhus Stiftstid. 16. Maj.

122. Gunnar Foss: Mellem 2700 Orgelpiber. En Rundgang i (Viborg) Domorglets Indre. Viborg Stiftstid. 1. Marts.

123. H. Nyegaard: Om det nye Pneumon-Orgel. Pro cantu. Januar. S. 110-111

124. Alfr. B. Pedersen: Købnerkirkens Orgel. Pro cantu. Marts. S. 12-13.
Se ogsaa. Nr. 62, 219, 223, 226.

125. Mogens B. Mackeprang: Guldhornsmusik (i Anl. af G. Skjernes Undersøgelser over Guldhornene). Berlingske Aften 15. Febr.

126. Secher Marcussen: Guldhornene; Drikkehorn eller Blæseinstrumenter? (i Anl. af G. Skjernes Undersøgelser). Aalborg Amtstid. 23. Marts.

127. Nils Schiørring: Drikkehorn eller Blæseinstrumenter (i Anl. af G. Skjernes Undersøgelser). Nationaltid. 30. Jan.

B i o g r a f i s k e S a m l i n g e r

128. Lauritz Hansen: Af den gamle Spillemands Saga (N. P. Bøgballe, C. F. Mollerup, Jul. Deichmann, K. J. Knudsen, G. Marquard, Frants Bech, Christensen-Yttrup, Chr. Telling, Søren Telling). D. Musiker-Tidende. S. 190-191, 221-223, 253-255.

129. Gunhild Horne-Rasmussen: Sjove Mænd. Kbh. 128 S. (om Chr. Arhoff, Ludv. Brandstrup, Max Hansen, Osvald Helmuth, Peter Malberg, Børge Rosenbaum, Ib Schønberg, Hans W. Petersen).

E n k e 1 t - B i o g r a f i e r:
130. Em. Sejr: Stadsmusikanten (Peter Albrecht, Aarhus). D. Musiker-Tid. 146-148.
Martin Andersen: Se Nr. 106.
Chr. Arhoff: Se Nr. 129.
Jens Baggesen: Se, Nr. 170.
Frants Bech: Se Nr. 128.

131. Kaj Smith: Balletmester Hans Beck forlod den danske Ballet for 25 Aar siden. Berlingske Aften 29. Maj.

132. Finn Høffding: Slutreplik (i Anl. af Polemiken 1939 om Jørgen Bentzon's: »En romersk Fortælling«). D. Musiktidsskr. S. 10.

133. G. Martin Nielsen: Anton Berntsen. Kbh. 91 S.
St. St. Blicher: Se Nr. 37.
Ludvig Brandstrup: Se Nr. 129.

134. Kai Flor: Af den danske Grammofonmusiks Overflødighedshorn. Buxtehude. Optagelserne en Begivenhed i vort Musikliv. Berlingske Tid. 3. Dec.

135. Finn Viderø: Dietrich Buxtehudes Werke für Orgel. Medlemsbl. f. dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905. S. 1-8.

136. Lauritz Hansen: Oluf Büllow, Ringsted, 60 Aar. D. Musiker-Tid. S. 34-35.
N. P. Bøgballe: Se Nr. 128.
Christensen-Yttrup: Se Nr. 128.
Julius Deichmann: Se Nr. 128.

137. Torben Krogh: Ungdom og Galskab. (Opera af Dupuy). Nationaltid. 8. Nov.

138. Rob. Neiiendam: Omkring »Ungdom og Galskab« (af Dupuy). D. kgl. Teaters Program. Oktober.

139. Chr. Frederiksen: Solisten Nr. 8. S. 1-3.

140. Niels Friis: Hofviolon, kgl. Kapelmusikus Lars Friis (og hans Slægt). Viborg: 52 S.

141. Sven Lunn: (J. F.) Frølichs symfoni i es-dur. D. Musiktidss. S. 156-163.

142. Johannes Fønss: Glade og gyldne Minder fra 35 Aars Virksomhed i Musiklivet. Kbh. 144 S.

143. Chr. Houmark: Glæde over Galde. Interview med Johannes Fønss. Berlingske Aften 10. Dec.

144. Aug. Felsing: 50 Aarsdagen for Niels W. Gades Død. Nationaltid. 21. Dec.

145. Georg Fjelrad: Niels W. Gade. Aarhus Stiftstid. 20. Dec.

146. Jul. Foss: Niels W. Gade. Kristelig Dagbl. 21. Dec.

147. Einer Kelstrup: Komponisten Niels W. Gade. Fyns Tid. 22. Dec.

148. Margit Kirk: Ossian-ouverturens Program (Niels W. Gade). D. Musiktidsskr. S. 1-5.

149. Secher Marcussen: Niels W. Gade. Aalborg Amtstid. 21. Dec.

150. Rob. Neiiendam: Omkring Lucile Grahn. Personalhist. Tidss. S. 50-54.

151. Hugo Seligmann: Gammel Komponistinde død (Tekla Griebel-Wandall). Politiken 3. Juli.
Elna Hansen: Se Elna Lassen.

152. Aage Pedersen: En Portrætstudie. (Musikdirektør Kamp Hansen). Jul i Skive. S. 27-29. Max Hansen: Se Nr. 129.

152a. Knud Harder: Grammofon Branchen. Maj. S. 3-4.
Johan Hartmann: Se Nr. 76-79.

153. Th. Wellejus: J. P. E. Hartmann. Viborg Stifts Folkebl. 14. Maj.
Johan Ludvig Heiberg: Se Nr. 167, 169.
Osvald Helmuth: Se Nr. 129.

154. Kai Aage Bruun: Fini Henriques in memoriam. D. Musiktidss. S. 187- 193.

155. Kai Aage Bruun: Fini Henriques. D. Musiker-Tid. S. 356-357.

156. Fini Henriques. Solisten. S. 1-4. (Nr. 11).

157. Ved Fini Henriques' Begravelse. (Uddrag af Pastor Sven Nielsens Tale). Dansk Kirkemusiker Tidende. S. 109 - 110.

158. Aug. Felsing: En 100 Aars Dag. (C. F. E. Horneman). Nationaltid. 17. Dec.

159. Sven Lunn: C. F. E. Horneman. D. Musiktidss. S. 193-201.

160. Hugo Seligmann: C. F. E. Horneman. Politiken 16. Dec. (Kronik).

161. Mogens Geismar: Den lille Trommeslager (Johan Hye-Knudsen), der blev det kgl. Teaters Kapelmester. Fyns Tid. 27. Okt.

162. Karl Bjarnhof: En Time med Else Højgaard. Social-Dem. 1. Dec.

163. Hr. Bert: Den islandske Hyrdedreng (Stefan Islandi), som blev italiensk Tenor. Politiken 15. Nov.

163a. Kaj Julian. Rytmer 4. Aarg. Nr. 4. S. 4-6.

164. E. N.: Katolsk Komponist-Succes (Leif Kayser). Katolsk Ugebl. S. 131 -132.

165. J. A. Jensen: En dansk Komponists Karriere (Paul v. Klenau). Vestkysten. 3. Juni. K. J. Knudsen: Se Nr. 128.

166. Karl Bjarnhof: Kgl. Kammersangerinde Tenna Kraft. Social-Dem. Sønd.Till. 15. Dec.

167. Niels Friis: Det gamle Festspil (Elverhøj-Kuhlau). Aarhus Stiftstid. 25. Sep.

168. Niels Friis: Elverhøj-Ouverturen (Kuhlau). Fyns Stiftstid. 23. Nov.

169. Elisabeth Lunn: Quousque tandem - (Om Heibergs, og Kuklaus Forhold til Melodierne i »Elverhøj«.) D. Musiktidss. S. 120-122.
Kuhlau: Se ogsaa Nr. 76-79.

170. Torben Krogh: Holger Danske (Om Kunzens og Baggesens Opera). Nationaltid. 6. Okt.

171. Rob. Neiiendam: Omkring »Der var engang -« (Lange-Müller). Det kgl. Teaters Program. Dec.(sluttes) .