Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 03 - side 78-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffdilig (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Elv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palee 7576.

P,aa Foreningens 40-Aars Stiftelses-dag d-en

22. Februar 1943 afholdt Bestyrelsen og Re-

præsen-tantskabet Fællesmøde.

Af Understøttelsesfon-dens Mi«Iler uddeltes

1600 Kr. til iall, 14 Ansøgere.

Sekretæren -aflagde Beretning om Foreningens. Virksomhed i 1942, hvorefter man drøftede Foreningens Økonomi me.d Henblik paa en -eventuel Kontingentforhøjelse eller Fremskaffelse af økonomisk Støtte til dens fortsatte og udvidede Virksc»mhed.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudå-ge Riisager Wormanód), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høff

ding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405.

Postgirokonto Nr. 3252.

Den aarlige Generalforsamling fandt Sted den 15. Februar Kl. 16.

Bekræftelse,svalg til Bestyrelsen, der efter Aksel Agerbys Død hav,de suppleret sig med Finn Høffd,ing, fandt Sted. Valget gæld-er til 1944.

Til nyt Medlem af Komponistfondsraadet valgtes ligeledes Høffding.

Emil Reesen genvalgtes s-om Medlem af Dania-Udvalget.

Det hænder alt f-or ofte, at Medlemmer, der selv slutter Kontrakt med Radioen om Opførelsen af dramatiske Arbejder eller om Musik til Høre,spi,1 o. lign., ikke er i-stand til at overse alle Konsekvenser af saadanne Aftal-er og derfor opnaar et alt for ugunstigt Resultat. Bagefter er det jo altid for sent. Det kan -derfor ikke noksom tilraades alle at søge Optagelse i Koda-Dramatik, Kronprinsessegade 26, K., d-er paa den mest

-t,

effektive Ma-ade varetager de musikdramati-ske ]Rettigheder.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812. Nwæstf ormand:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159. Tlf. . Ryvang 836 x. Kasserer:

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen

8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 261, K. Tealertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20.

Anmodning om Legitimationskort til bet

kgl. Teater maa sendes til Kontoret med

vedlagt frankeret Konvolut med egen

Adresse.

Aarskoncert

I Anledning af Restriktionerne har Bestyrelsen vedtagetat aflyse den paatænkte Aarsfest. Den i Forbindelse m-e,d denne Aarsfest. planlagte Orkesterkoncert vil dog finde Sted Mandag den 22. Marts Kl. 20 i Thorvaldsens Musæum.

Pro-,ram: Werner Glaser (1911): 5 Stykker for Orkester.

Vagn Holmboe (1909): Triplekoncert for Violin, Violoncel og Klaver med Orkester, Op. 30.

Erling Brene (1896): Notturno for Orkester. Knudåge Riisager (1897): »1 Anledning af«, Suite for Orkester over danske Børneviser. C. E. F. Weyse (1774-1842): Sy,mfoni c-moll.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester under Ledelse af J-ens Schrø;der og Erik Th,omsen, Studieorkestret under Ledelse af Lavard Friisholm, Ingers Iev-Trioen: Povl Ingerslev-Jen-sen, Sverre Forchhammer og Alherto Me,diei.

Medlemskort giver Aldgang.

4. Kammermusikkoncert

finder Sted Mandag den 29. Marts Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Program: Arthur H-onegger (1892): Strygekvartet Nr. 2.

Paul Hindemith (1895): »Das Marienleben«. Sangcyclus med Klaver.

Bela Bartok (1881): Strygekvartet Nr. 5.

Medvirkende: Gertrud Egede, Erling Bl,och Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Frii-sholm, Han,s Kas.sow, Torben An,ton-Svends,en, Hans Meyer-Petersen.

Medlemskort giver Adgan-g.

C'

4. Ung Alten

finder Sted Ma-ndag den 5. April Kl. 20 i

Hornung & Møllers Sal.

Program: Franz Schuhert (1797-1828):

Z,

Das Wandern (Wilh. Müll,er) An Silvia (S-hakespeare) Frühlingsglaube (Uhlan,d).

Z,

L. van Beeth,oven (1770-1827): Adelai.de

(Matthi-s,soli).

Johs. Brahms (1833-1897): Sonntag (Uh-

land) Immer leiser wird mein Schlummer

(Lingg) Botschaft (Hafis von Dauiner) Vergebliches Ståndchen

t, (Niederrheinisches

Volkslied) Der Jäger (Halm).

Fr. Hermann (1828-1907): Capriccio for 3 Violiner.

W. A. M-ozart (1756-1791): Don Ottavios Arie af Op. »Don Juan«.

Jul,es Massenet (1842-1912): Drømmen af Op. »Manon«.

Charles Goun.od (1818-1893): Cavatine af Op. »Faust«.

Edv. Grieg (1843-1907): J-e-, giver mit z,

Digt til Vaaren (Bj. Bjørnson), Min søde Brud, min unge Viv (H. C. An-dersen), Prinse,ss-en (Bj. Bjørn,son), Me,den primula veris Uohn Poul,sen).

J. L. Emberg (1876): Concert for Vi-olin o,g Strygeorkester, Op. 87.

Medvirken,de: Elisabeth Egelund-Rasmussen, Flemming Jacob,sen, Moritz Fromberg, Rich. Dahl Eriksen, Aage Knudsen, E,,,,il Harder, O-laf Søby, Unge Tonekunstneres Studieorkester under Led-el,se af Lavard Friisholm.

Medlemskort giver Adgang.