Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 03 - side 77-78

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Fra XUSUklivet

I Lighed rne-d sidste Aars Foranstaltnin-

a

,er bliver der ia.ar -afhol,dt Koncert,er for Skolebørn af arbejdsledige Musikere. Arbejdsministeriet har forhøjet sit Tilskud, og det samme har Hovedstadsk-ommunerne gjort, og da der yderligere er stillet et Beløb til Raadighed fra Kulturfonden, er Koncerternes Antal iaar steget til 42 mod 30 i Fjor. Orkestret ledes af Johan Bentzon, Emil Reesen og Mogens Wóldike.

Aalborg Byraad -har enga,geret Jens Schrø-

Z,,

der som Leider af Aalborg Byorkester for et Tidsrum af 2 Aar.

Kgl. Kammersanger Holger Byrding er ansat som Lærerl Sang paa Mu-sikkonservatoriet efter Operasanger Vald. Lineke, der efter 42 Aars Lærervirksomhed har taget sin Afsked.

Helga Weeke har fejret sit 25 Aars Sangerinde-Jubilæum ved -en Koncert i Palæet den 21. Februar.

Basunpladsen i Radi,oorkestret, efter afd. Herluf Jakobsen er blevet b,e.sat med d-en unge Basunist Leif Pedersen, Elev af kgl.

11

Kapelmu,sikus Anton Hansen. Til Konkurrencen meldte sig 10 Ansøgere.

t,

Der er foretaget en Nyordning af Radi,oens Underholdningsorke,ster, saaledes at

~1

Louis Preil er traadt tilbage og Arne Ham-

melboe har overtaget Ledelsen, foreløbig for et Aar.

Det kgl. Teater har miste-t, sin Operasuffløse, Fru v. Colta Schønberg, som er død efter kortere Tids Sygdom. Fru Schønberg var Datter af Prof. Nebelong og var oprindelig uddannet -som Organist.

J. L. Emborg har faaet. et Orkesterværk ,opført i Radioen: De tolv Mask-er, Tema med tolv Variationer og Gigue for stort Orkeister Op. 50.

Pa,a Grund af overvæl-dend,e Arbej,de paa Lærerhøj,skolen,og Konservatoriets Orke-ster

skol,e h-ar Thorvald Nielsen -set :sig, nødsaget til at trække sig tilbage fra Sluden,termusikforeningens Orke,ster, s- om han har ledet i flere Aar. I hans Sted er ansat Lavard Friisholm, til hv.em man knytter store Forha,abnin,,fer om en straalende Fremtid for Orkestret.

Stuldenterkoret, sorn under stu-d. mag. Niels Møllers Ledelse var naae.t frem til stor Dygtighed, blev for nogen Tid :siden -ophævet, og dets Midler overdragget. Stu.dentermusikforeningen. Nu har imidlerti,d en yngre Musikstuderende, stud. mag. Hans Ole Nielsen, startet et nyt Kor under samme Navn, og med Støtte af enkelte gamle Me,dlemmer; der blev o. I. Marts h-oldt Optagelsesprøver, og Dirigenten regner med en Koncert allerede ved Paasketid.

Debutkoncerter: 13. Febr. B,odil Gjødvad, Violin, Konservatoriets Solistkla,sse. --- 16. F,ebr. Grete Sørensen, Sang, Elev af Nora

ZD

Elé. - 20. Febr. Erling Sell, Violiin, Elev af Kri,sflan San,dby. - 22. Febr. Grethe Skaaning, Sang. - 24. Febr. Inger Ulrich, Klaver, Elev af Frk. Stockmiarr.

Den norske Komponistinde Pauline Hall har i den seneste Tid faaet opfØrt. sin Musik til H. E. Kincks »Agilulf den Vise« paa det norske Teater i Oslo og til Aristofanes »Lysistrata« paa Den nationale Scene i Bergen.

Den svenske Statsradiofoni vil fra den l. September faa, ikke færre end 5 egne Orkestre, nemlil-1 Stockholms Radioorkester paa 64 Mand og et Kammerorkester paa 10-17 Mand, der -skal -slaas sammen til Statsradiofoniens Symfoniorkester paa 80 Mand, samt et helt nyt Underholdningsorkester paa 26 Mand og et specielt Orkester for Danseog Kabaretniusik paa 11 Mand. Symfoniorkestret og Stockholms Radio-orkester -skal som hidtil le-des af Tor Mann.

Piani,stinden Melita Birkelund h-ar faaet Gudrun Wilhelm Hansens Legat for 1943 og Pia.nisten Kjell Olsson en ekstra Portion, begge paa 500 Kr.

D,en unge Komponist Børge Friis har i Berlin idisputeret for D-oktorgraden paa en Afhandling om F. L. Æ. Kunzen.

I

Arbejdernes Oplysningsforbund og Arbejdernes Radi,oklub i Kolding afholdt den 19.

Februar et Møde, der formede sig s-om en

C'

D:Iskus-si-on -om Radi,oens Mu,sikprogrammer, afbrudt af musikalsk Underholdning og Demonstratiion. Mø,det vidnede om den levende Interesse, der blandt alle Samfundslag Landet over er for Musik. Der rej:stes Ønske baade !om bedre populær Musik, om Oprettelse ;af en folkelig Musikskole i Kolding og

Z-,

om Bibeholdelse af Tors,dagskoneerterne i fuldt Omf ang.

Kgl. Kapelmusikus Palmer Trauls.en er efter Konkurrence udnævnt til S-olo-Bas,un,ist i Det kgl. Kapel.

.Kgl. Kapelmusikus Otto Friis-Petersen døde d. 26. -Februar, 62 Aar- gammel, efter

11

en Hjerneoperadon. Han havde siden 1910 beklæ-dt Stillingen som 3. Fløjtenist i Det kgl. Kapel, og gj,orde sig foru,den ved sin Musikerdygtighed fortjent af sine Kolleger som mange,aarig, en,ergisk. Formand for Kapelforeningen.