Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 03 - side 75-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Koncert Livet

Aalborg

Musiklivet i Aalborg h-ar de -sidste Par Aar taget et stærkt Opsving eft,er at det, specielt hvad Inistrumentalmusikk,en ianga,ar, havde

t,

Iig,get saa nogenlun,de stille. Den brat.t.e Opvaagen af Tornero,sesøvnen, en Opva,agen,

r-,

der efter at Kommunen -i-1943 har taget en Haan,d -meld i Udviklingen, efter alle Solemærker at dømme, vil føre til Oprettelsen af et Byorkester i Aalborg, k!an nu, ida Ud

t,

viklinge,n er kommet lidt paa Afstan:d, nøje stedfæs,tes.

I Mart,s 1941 afholdt den nu 100-aarige »Aalborg Sangforening af 1843« en K.oncert af -samme,storstilede Omfang,som i -de »gode gamle Da.,,ge« med Opførelse af bl. a. »Elversku,d« for Kor (120 Sangere), Orkester (40 Mu,sici) og Sol-ister (Margherita Flor, Thyge Thygeisen. og El-se Jena). Det blev en. Succes af ualmindelige Dimen- sion,er, som Dirigenten, Adju nkt Secher Marcussen, og den utrætteligge Forman-d, Konsul P. E. Råtzebeck, h.avde Ære af, men de-n blev mere en,dnu, de,n bliev Reveillen, der indvarslede,,den nye Mu,sikdag ...

I -et Interview omkring Koncerten udtalte Adjunkt Secher Marcussen, bl. a.: »Tænk hvad det vilde betyde for Aalborg, hvis vi -havde et fast, -sammenspillet Orkester. Det vilde simpelthen blive -d-en Grund, hvorpaa den eneog,den an-den Musikbegivenhed vilde op,staa næsten som noget -selvfølgeligt!« Det var i Marts. I Maj 1941 var Udvalget til Oprettelsen af et Byorkester i Aalborg traadt sammen med ORS. Georg Rendbeck som Formand. Dette Udvalg arbejdede de følgende 1:% A-ar ihærdigt for Byorke-stersagen, engagerede for private Midler, indsamlet blandt Borgerne og med Støtte -af en Række lokale Institutioner, -dendygtige unge Kapelmester Jens Schrøder, efter at det var goidtgj,ort, at -et Dirigentemne absolut -ikke fandtes i Byen.

I Byorkesterudvalgets Funt Ionstid, der ophørte -nu i Februar, afholdtes en Reekke Symfonikoncerter, til dels med Assistance af kendte Sokister, og - som oftest me.d udenbys Musikere til Hjælp i Orkestret. Desuden arrangeredes -en Række Frilufts-Propagandakoncerter samt en enkelt ~Folkekoncert. De musikalske Resultater v-ar vel. i Begyndelsen ret beskedne, men det -gik fremad -fra Koncert til Koncert og desuden havde man den Glæde, -at Interessen i Byen for Instrumentalmusikken blevmere og mere levende. Fra dette Foraar har Kommunen som inævntengageret Kapelmester Jens Schrød,,er to Aar frem i Tiden og nedsat et Udvalg, der skal forhandle til forskellig Side, blandt andet med Musikerforbunde.t. Forholdet er isaaledes i Øjeblikket det, at Spørgsmiaalet om et Byorkester i Aalborg isandsynligvis kun drejer sig !(»m Tid.

Det-te er Aalhorgs, Musiksituation i en Nø-ddeskal, og vi skal derefter se lidt paa de Koncerter, der har været afholdt i første Halvdel af Sæsonen 1942-43 i iden nordjydske Hovedstad:

Byorkeisterudvalget indle-dte Sæsonen 30. Oktober meden Symfonikoncert. unider Jens Schrøders Direktion. og med kgl. Koncertmester Carlo Andersen som Solist. Programmet var udsøgt. Førs1 Mozarts Ouverture til »D«»n Juan«, der blev dygtigt udført, og derefter Carl Nielsen,s »Lille Suite for Strygere«, hvis Indsmigrende Melødiøsitet og storartede - orkestrale Virkning klart fremtraadte i -den smukke Fortolkning. Aftenens Tyngdepunkt var Beethovens skønne Violin

koncert, -som Garlo Andersen spille-de med overlegen Teknik og hele sin dybe musikalske Indleven. Til Slut opførtes Haydns Symfoni Nr. 101 i D-Dur, »Ure,t«.

Koncertens uventede smukke, harmoniske Forløb vår et fint Varsel for Sæ-sonen. Det bekræftedes ved Byorksterudvalgets -anden Koncert, der fandt Sted 24. November, idenne Gang m-ed Victor Schiøler som Solist. Dirigent var paany Jens Schrø-der, og ogsaa -denne Koncert blev en smuk Sejr for ham, ja, -det var faktisk en Milepæl i hans Aalborg~Ind,sats. Helt selvfølgeligt blev det fastslaaet, at Aalborg i ham ogingen «nden havde Lederen af det kommende Byorkester. Koncerten -indledtes med Webers festlige Ouverture til »Jægerbruden«, og derpaa fulgte Chopin,s. e-moll Koncert, hvor Victor Schiøler spillede idet mægtige Sol,op!arti uid over alle Grænser dejligt, fint akkompagneret af Orkestret. Denne Koncert afsluttedes med Beethovens Skæbnesymfoni, Nr. 5 i c-moll, som Orkestret - skilte sig forsvarligt fra. Netop denne Symfoni -er man forvænt med at høre spillet af de ;største og fineste Orkestre i Verden, og saa meget mere -a,,refuldt var Resultatet ' naar man tager'Antellet -af Musici i Betragtning.

Midt i -den traditionelle Vrimmel af Jule Velgørenhedsko-ncerter -dukkede endnu et storstilet Arrangementop, som,skalneevne-s, nemlig en Weyse-Mindekoncert i Vor Frue Kirke, ved hvilken det kommende Byorkester var traadt i Samarbejde med den traditionsrige, 100-aarige Aalborg Sangforening af 1843. ffimedbegivenheden var her Weyse.s Julekantate for Kor (100 Sangere), Orkester (40 Musici) -og 'Solister (Koncertsangerne G. Thune Stephensen og Johs. Westmann) under Le-delse af Adjunkt Secher Marcus-sen. Kantaten fik sin Gen-opførelse i vor Tid Aaret før, hvor Dirigenten selv havde udført det Kæmpeiarbejde at skrive alle Stemmerne i Kantaten ud efter Weyses Origin- al..,manuskript og indstudere dem med Kor og Orkester. Dengang som' nu fik Kantaten den smukkeste Fremførelse og ved Koncerten nu -opførtes endvidere Weyses Symfoni Nr. 6 i c-moll, med Jens Schrø-der som Dirigent.

Nævnes skal endnu en Symfonikoncert, som, fandt Sted 6. Oktober under Kapelmester Robert Seholis Ledelse og med Violoncellisten Ruth Dietzmann som Solist. Programmet var Ouverturen til »Bortførelsen«, Mozarts, »kleine Nacht,mu,sik« og Joh-an S.

Svend-sens Koncert i D-Dur for Violoncel

og Orkester samt Lange-Mfillers Forspil -til

»Renæssance«. Orkestrets 35 Musici var ho-

vedsagelig de sam,me som i By,orkesterudval-

gets Orkes-ter, men at Dirigenten ikke var

.det, kunde ingen tage Fejl af. Disse Kom-

p,o~sitioner »spiller ikke sig selv«, og der

mangle)de Samling - for at sige d-et mildt.

Ruth Dietz,mann udførte Viol.oncel-Koncer-

ten med t-ekni,sk Dygtighed -og glædede Til-

z,

hørerne m-ed sin varmeo- føl:somme, omend

t5

ikke særlig st,ore Tone.

Ind imell,em disse større Arrangementer har Aalborgs energisk arb,ejdende Musikselskab arrangeret et Par Koncerter, bl. a. me,d Operasangeren Otte Svendsen og Vi-olinisten Sigvald Michelsen som Soli-ster, liges,om flere af Byens - talrige Kor h-ar h-old,t Koncerter. Endelig har Kunstnere som Aksel Schiøtz og Galina Werschenska giver Koncert-er -- altsammen under udmærket Tilslutning

Z-

Der!er saaledes for Aalborgs Vedkommende kommet Grøde i det nordjydske Musikliv. Maalet, der for In- strumentalmusikkens Vedkommende vinker forude: By-orkestrets 0 rettelse, er maaske ikke saa lan,,,,t borte.

p z,

Jørgen Drachmann.