Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 04 - side 101-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

11~'Qren,tngsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mfiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ- 7576.

1 Finansaaret 1943-44 vil der, under For

udsætning af den fornØdne Bevilling paa

Finansloven, blive -anvendt et BelØb til Un-

derstøttelser een Gang for alle i videnskabe-

ligt og kunstnerisk Øjemed.

Disse UnderstØttelser kan efter de fast

satte Regler gives til:

A. Udgivelsen af videnskabelige Arbejder.

AnsØgninger om UnderstØttelse til dette

Formaal maa. indeholde en Angivelse af

Arbejdets Beskaffenhed og, naar der er

SpØrgsmaal om et stØrre Arbejde, tillige Plan for Arbejdets Udgivelse.

B. Anden videnskabelig saavel som litterær Virksomhed, selv om Udgivelsen af et bestemt Arbejde ikke haves for Øje, herunder forberedende Studier og Forarbejder i visse Retninger. I tilsvarende Øjemed

I

vil ogsaa Kunstnere kunne erholde UnderstØttelse.

C. Videre Uddannelse i videnskabelig og

kunstnerisk Henseende.

Forfattere og Kunstnere, der har fast UnderstØttelse paa Finansloven, kan ikke vente at komme i Betragtning.

AnsØgninger vil være at indgive til Undervisningsministeriet inden 10. April 1943.

AnsØgningerne er stempelfri.

Der vil efter det foreliggende Finanslovz:,

forsla,-, ikke i Finansaaret 1943-44 blive stillet BelØb til Raadighed til Ud-deling til RejseunderstØttelser til Videnskabsmænd, Forfattere og Kunstnere samt Lærere og Lærerinder.

AnsØgninger om saadanne UnderstØttelser vil heretfer ikke kunne tages i Betragtning.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudå-ge Riisager (Forman,d),

N. 0. Raasted (Neestformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgi'rokonto Nr. 3252. Juridisk Konsulent: Landsretssagfører -Carl

Ricard, Nørregade 18 1. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

KODA-Præ-mien for 1942 er tildelt Komponisten Vagn Holmboe.

KODA's Generalforsamling finder Sted den 14. April Kl. 16. Meddelelser tilgaar alle Medlemmerne, men Dansk Komponist-Forening beder sine Medlemmer om i egen Interesse at give talrigt MØde.

Til Oplysning for Medlemmer, hvis Arbejder opfØres ved Kirkekoncerter, tjener, at der mellem KODA og »Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905« er oprettet en Overenskomstl ifØlge hvilken »Dansk Organistog Kantorsamfund af 1905« betaler en aarlig Afgift til KODA som FrigØrelse for OpfØ

Thorvaldsens Museums Folkekoncerter

arrangeret af Det unge Tonekunstnerselskab.

1. Koncert

Tirsdag den 4. Maj Kl. 20.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Studieorkester under Ledelse af Lavard Friis~ holm, Arne Aaboe Sørensen, et blandet Kor. Program: Joh. Rosenmilller: (1620-1684) Sonate d

moll for Strygeorkester.

W. A. Mozart: (1756-1791) Violinkoncert

A-Dur.

Walther Zacharias: (1909) Nocturne f I or

blandet Kor og Stry-rere. Tekst efter Græsk

~__1 '=»

ved Karen Blixen. Tilegnet Finn HØffding. (Uropf Ørelse).

Henning Wellejus: (1919) Lille Suite for Strygere. (Uropførelse).

F. D. R. Kuhlau: (1786-1832) Ouverture til »Elisa,~.

2. Koncert Tirsdag den 11. Maj Kl. 20. Medvirkende: Unge Tonekunstneres Stu

dieorkester under Ledelse af John Frandsen, Bolette Schiøler, Merete Finsen, samt et blandet Kor. Program: Carl Nielsen: (1865-1931) BØhmisk-Dansk Folketone. Gammel Dansk Folkevise: Jeg gik mig ud en

z D

Sommerdag.

J. A. P. Schultz: (1747-1800) Serenade (at synge i Skoven) for blandet Kor og Strygere. (Math. Claudius oversat af Marinus BØrup).

JØrgen Bentzon: (1897) Sinfonietta for Strygeorkester.

Kjell Roikjer: (1901) Sonate Op. 32 for Violin og Klaver (Uropførelse).

Walther SchrØder: (1895) Divertimento for Strygeorkester (Uropførelse).

el

Medlemskort giver Adgang og Billetter å 1 Kr. + Skat kan købes hos Wilh. Hansen samt paa Thorvaldsens Museum og Koncertaftenen ved Indgangen.

4. Kammermusikkoncert

(Program i forrige Nummer), der var ansat til den 29. Marts, er udsat til Torsdag

t,

den 6. Maj Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.