Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 04 - side 99-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musik-livet

Ved JOHANYE BRANDT NI.E.LSEN

Konservatoriet har ansøgt Undervisningsministeriet om en Forhøjelse af Statstilskuddet, fra 40,000 til 104,000, til Højnelse af Lærergagerne. Kulturfonden betaler 20,000 til samme Formaal.

Horsens Byraad har bevilget 4000 Kr. til Musikforeningen for Horsens og,Omegn foruden det faste aarlige Bidrag, saa at der i næste Sæson vil kunne blive afholdt 6 Symfonikoncerter i Stedet for som nu 3.

-Operasangerinde Emanuela Schrøders Legat, 1400 Kr., er tildelt -Sangeren Mogens Chr. Aabjørn, der for Tiden er knyttet til det nye Teater.

Sangerinden Teijoh Wung Sung har faaet tildelt 300 Kr. af Jutta Bojsen Møllers Mindelegat.

Komponisterne Emborg, Høffding, Raasted og Schierbeck har hver faaet, en Forhøjelse paa 300 Kr. paa Finansloven.

Lærerinde ved Konservatoriet, Pianistinden Ellen Margrethe Jørgensen, er afgaaet, ved Døden som Følge af et Hjerteslag. Hun var saa lykkelig at dø midt i sit Arbejde, den ene Elev forlod hende i Live, den næste fandt hende død.

Sangeren David Mendel Hartvig, kaldet Enrico Palmetto (den danske Caruso), er død i de gamles By i København; han var Elev af Vald. Lincke herhjemme, men virkede mest i Udlandet.

Kordirigentforeningen har afholdt en Kon

Z:. t,

kurrence. Sporvejsfunktionærernes Sangforening under Ledelse af Arne Nelsson vandt Wilh. Hansens Vandrepokal, mens KFUMKoret under Gunnar Jensens Ledelse vandt et Sølvbæger, som var udsat af Skandinavisk & Borups Forlag. Dommere i Konkurrencen var Joh. Hye-Knudsen, Knud Jeppesen og Alfred B. Pedersen.

Den berømte svenske Dirigent Niels Grevilius, fyldte den 7. 'Marts 50 Aar.

Kgl. Operasangerinde Ellen Nielsen har fejret sit 25 Aars Jubilæum.

-Organist Henrik Schiøtz er blevet ansat som Organist i -Sorø og Musiklærer ved Akademiet.

Erik Tuxen havde faaet Indbydelse til Stockholm til at dirigere bl. a. Carl Nielsens 5.,Symfoni, men maatte sende Afbud, da han ikke fik Udrejsetilladelse.

Aksel Schiøtz har været paa Tourné i Sverige og Finland.

-Magister Kaj Aage Bruun har holdt Foredrag i den svenske ]Radio om Carl Nielsen, og hans Frue, Kåthe Bruun- Bielenberg, har sunget danske Sange akk. af Folmer Jensen.

Debutkoncerter: Gudrun Toftegaard, Sang,

Elev af Anders Brems, 9. Marts; Gerda Harbom, Klaver, Konservatoriets Solistklasse, 13. Marts; Birgitte Lemcke og Annelise Schiørring, Sang, begge Elever af Fru Ulrich, 19. Marts; Inger Andersen, Sang, Elev af Helga Weeke, 26. Marts;,Christine Sørensen,,Orgel, 3. April.

Den tyske Musikhistoriker Adolf Sandberger er afgaaet ved Døden i Januar Maaned. Han var født 1864 og uddannet bl. a. i Berlin under Ph. Spitta; 1887 blev han Doktor paa en Afhandling.om Cornelius; 1900 blev han ansat i Miinchen som ektraordinær Professor og 1909 som den første ordinære Professor i Musikvidenskab. Hans Indsats som Organisator af Denkmåler der Tonkunst in Bayern og Medudgiver af Lassus-Udgaven, samt hans Kildestudier indenfor Haydn og Beethoven-Forskningen har gjort hans Navn kendt viden om. Mindre kendt er han som Komponist.

Den norske Komponist Irgens Jensen har nylig fuldført en -Symfoni.

Kristianstads Orkester har holdt 25 Aars Jubilæum; Kurt Atterberg dirigerede ved Jubilæumskoncerten.

-De finske Biografteatre har igennem flere Aar vægret, sig ved at betale Musikafgift for Brug af beskyttet Musij~re i Forbindelse med Tonefilmsfremvisningen, or-, Koda's Søster

~5

selskab i Finland, Teosto, har derfor maattet anlægge Sag mod Biografejerne for at faa Retten til Musikafgift slaaet, fast. Paa Grund af forskellige Domme ved Underretterne har denne Sag trukket i Langdrag, idet man fra Biografejernes Side har gjort alt for at faa Teosto's Ret underkendt. Nu er imidlertid Sagen endelig blevet afgjort, idet den finske Højesteret har afsagt Dom i Spørgsmaalet. Dommen blev en Sejr for Teosto, idet Biografejerne blev dømt til at betale Teosto en Musikafgift, som skal udgøre 1 p Ct. af Teatrenes Bruttoindtægt. Til Sammenligning kan oplyses, at den Musikafgift, de danske Biografejere betaler til Koda, kun udgør ca. % p Ct. af Bruttoindtægten.

Musikpædagogen Alexander Stoffregen har pr. 1. April ændret Rammerne for det Klaverkonservatorium, han har drevet i omtrent 20 Aar. I Fremtiden vil Undervisningen ske rundt omkring i de til Konservatoriet knyttede Lærerkræ- fters Hjem, hvor Hr. Stoffregen ved halvaarlige Overhøringer vil kontrollere Arbejdet. Aarskoncerten i Hornung & Møllers Sal bibeholdes som hidtil.

Den 8. April er 100-Aarsdagen for Komponisten Asger Hameriks Fødsel. Ligesom

Broderen, den senere Docent i Musikhistorle ved Københavns Universitet, Professor Angul 'Hammerich, begyndte Asger Hamerik tidlig at dyrke Musiken. Han havde naaet en smuk Position ikke alene i dansk, men i europæisk Musikliv, da han i 1871 modtog Stillingen som Direktør f or Konservatoriet af Musikforeninger i Baltimore (Peabody- Institutet). I næsten en Menneskealder virkede han under de gunstigste økonomiske Forhold utrættelig til den gode Musiks Udbredelse samtidig med at han gjorde sig be~ kendt som Komponist af sin Lærer Hector Berlioz' fantasifulde Retning. Fra 1900 levede Asger Hamerik atter i Danmark til sin Død i 1923. En Søn af ham er Komponisten Ebbe Hamerik.

Ifølge en i det tyske Restauratørblad gengivet Meddelelse maa. de saakaldte »Bauernkapellen« fremtidig ikke smykke sig med Betegnelsen »Bauernsymphoniker«. Propagandawinisteriet betegner en saadan Anven

t,

delse af Begrebet »Symfoniker« som utilladelig.

Mag. art. Jørgen Jersild har af Undervisningsministeriet faaet bevilget Afsked fra sin Stilling som Programsekretær ved Statsradiofoniens Musikafdeling fra 1. April, for at overtage en Stilling som Musikanmelder ved »Berlingske Tidende«.

Den russiske Klavervirtuos og Komponist Sergej Rakhmaninof er død i sit Hjem i Kalifornien, 70 Aar gammel.