Nye noder

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 04 - side 100-101

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Nye Noder

Carl Nielsens rapsodiske Ouverture »En Fantasirejse til Færøerne« er nu udsendt paa Skandinavisk og Borups Musikforlag. Det hØrer vel nok til blandt Mesterens lettest tilgængelige Orkesterværker og nu da det foreligger udgivet, faar vi det vel nok at høre saa tit som muligt. Det maa her bemærkes, hvor overordentlig tydeligt den (vistnok litograferede) Nodesats staar.

Hvis man f. Eks. sammenligner den med ældre Udgaver, hvor samme Teknik er anvendt, kan tydeligt Forskellen ses. løvrigt hører Carl Nielsens Værk, paa Grund af sin lange Manuskripttilstand, til dem man ikke saa tit hører. Her var et taknemmeligt Værk, som Radioen kunde optage i sit Repertoire, et Værk, hvor Lødighed og »Popularitet« paa bedste Maade forenes.

Paa Wilhelm Hansens Forlag er Georg

Høebergs »De to Søstre«, en skotsk Folke-

z:,,

vise, udkommet. Teksten er ved Sv. Grundtvig. Klaversatsen er yderst taknemmelig lagt, og den morsomme Tekst vil sikkert bevirke stor Udbredelse af dette lille Arbejde.

Paa samme Forlag, i Serien WH Orkestermusik Nr. 50, er Fini Henriques »Marche Nuptiale« udsendt. Dette korte - Stykke, Spilletid 31/4 Minut, er for typisk Salonbesætning og dets fængende Marchrytme egner sig sikkert udmærket til Udsendelse i Frokostpausen, hvortil det sandsynligvis ogsaa er beregnet. Niets Viggo Bentzon.