Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 05 - side 123-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

z,

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius

Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger),

Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger

Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hilding-

sen (Instrumentist), Georg Høeberg (Diri-

gent), Finn Høffding (Komponist), Tho-

t,

mas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Ordinær Generalforsamling afholdtes i

Odd-Fellow Palæets Selskabslokaler Fredag

den 30. April Kl. 4 Eftm. med Dagsorden-.

t,

1) Formanden aflægger Beretning 2) Kassereren fremlægger Regnskaberne.

z,

3) Valg af Bestyrelse -og Suppleanter. 4) Valg af 7 Repræsentanter. 5) Valg af Revisorer. 6) Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

I Formanden, Komponisten Hakon Bør-

resens Fraværelse bød Næstformanden, Dr.

phil. Torben Krogh, velkommen og bad i

Z"",

Højsteretssagfører Fichs -Sygdomsf orf ald

el

Landsretssagfører Eiv. Helsted om at ovérz*,

ta""e Diri-,enthvervet.

Landsretssagfører Helsted takkede og kon-

11

staterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. (id. Dagsordenens Punkt 1.

Dr. phil. Torben Krogli aflagde følgende

t,

Beretning,.

Dansk Tonekunstner -Forening har atter i

(let forløbne Aar kunnet glæde si-, ved en

jævn Tilgang af nye Medlemmer, ialt 12 To-

nekunstnere er optaget i Foreningen, 3 er

Z,-,

udmeldt, medens 5 er afgaaet ved Døden, og Foreningens Medlemsantal er fortsat ca400.

Vi mindes ined Veinod: Sanglærer, Koniponist Otto Mikkelsen, Pianistinde Ilse West, Pianistinde Enkefru Elise Abildgaard, Pianistinde Frøken Henriette Kjærl)2

ye og Pianistinde Fru Helga Sørensen, Køge, og uden for vor Medlemskreds er der Grund til at tænke paa kgl. Kapelmusikus Otto Friis Petersen, der baade som Kunstner o"" man

Z,,

,,eaarig Formand for Det kgl. Kapels Forening ydede en værdifuld Indsats til Gavn for vort ældste Orkester, og kgl. Kapelmusikus Alfred ]Rasmussen, der var en udmærket Valhornist, og som segnede under Udførelsen af sin Gerning paa Friluftsteatret i Dyrehaven forrige Sommer.

Foreningens Tilskud fra Staten, 390 Kr., er fortsat bevaret, ligesom Justitsministeriets Tilskud til Musikraadets Kontorhold er opretholdt. Af Foreningens Understøttelsesfond er der den 22. Februar i Aar paa Forenin-ens 40 Aars Stiftelsesda,,,, der paa Grund af Tidernes Ugunst forløb i Stilhed, uddelt Legater -til et samlet Beløb af 1600 Kr., og der er Grund til at være taknemmeli,,f over, at Understøttelsesfonden ogsaa til denne Uddeling har modtaget Bidrag paa 400 Kr. fra Journalistforbundets Rundskueda,,~, for hvilket Bidrag Foreningen bringer Rundskuedagens Styrelse og Medlem af Repræsentantskabet, Professor Erik Abrahamsen, der har været særlig virksom i denne Forbindelse, en varm Tak.

I Aarets Løb har Foreningens Medlemmer haft Adgang som sædvanlig til Det kgl. Tea,ters Musikforestillinger o-, til de afsluttende Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter. Det lader si-, ikke skjule, at ingen af disse Be,,,unstiælser er af samme Omfan

~__1 z D

som tidligere. For Teatrets Ved-kommende

er Publikumsbesø,~ret saa overvældende, at

det kun i meget begrænset,Omfanger muligt

at tilstaa Foreningens Medlemmer Adgang,,

o«:, for Statsradiofoniens Vedkommende fort-

sætter det beklagelige Forhold, at der kun er

z, t,

Adgang til de afsluttende Torsdagsprøver i en Time. De Bestræbelser, som Foreningen sammen med andre adgangsberettigede Orz, 11

ganisationer har udfoldet for at søge en Ændring heri, er desværre ikke kronedes med Held.

Musikraadet har i Aarets Løb paa værdig

Maade udført sin Opgave. Samarbejdet in-

denfor Raadet har været upaaklageligt. Af

særlig Interesse bør det nævnes, at Raadet

i fuld Forstaaelse af den over hele Landet

stærkt voksende Musikinteresse -har virket

for en Løsning a,f Spørgsmaalet om Opret-

telse af større statsunderstøttede Symfoni-

orkestre til -Ophjælpning af Musikkulturen

ikke mindst udenfor København. Det maa

med Beklagelse nævnes, at Aarhus Byorke-

ster er i alvorlige Vanskeligheder paa Grund

af sin svi-gtende Økonomi, der ikke tillader

Orkestret at bevare kvalificeret Arbejdskraft

i tilstrækkeligt Omfang, medens det paa den

anden Side -med Glæde maa noteres, at Be-

stræbelserne for i Aalbor-, at danne Byorke-

ster er saa vidt fremskredet, at Orkestrets

Eksistens er sikret gennem et betydeligt Til-

skud fra Aalbor,~, Kommune i hvert Fald for

det første Halvaar. Ogsaa i Odense er der

Kræ-fter, der arbejder for Oprette-Ise af et

Byorkester, og en Række mindre Byer i Jyl-

land har kraftigt tilkendegivet, deres Ønske

z-:, Z--,

om Støtte til Musikfremførelser i videre Maalestok.

Det kan ikke betvivles, at Musikinteressen er i fortsat glædelig Stigning, vore Koncertsale har været særdeles velbesatte, uagtet Forholdene fører med sig, at den Adgang til Udveksling, som er en naturlig Forudsætning for sund Kunstudøvelse, ikke finder Sted i tiln:aermelsesvis samme Omfang som

z:, før Krigen.

Det Forsla-, til en Lov om En«aaerin,,sforholdene for udøvende Kunstnere, som det af Justitsministeriet i November 1937 nedsatte Udvalg angaaende Engageringsforholdene for Skuespillere, Musikere og Artister afgav i September 1941, er desværre ikke blevet fremmet, og det maa alvorlig beklages, at de paa dette Omraade herskende lidet tilfredsstillende Forhold bestaar.

Den kulturelle Fond har li-esom tidli,-,,ere

t, z,

fortsat s-in Uddelim,, af Midler til Støtte af Musiklivet og har blandt andet ogsaa, omend i mindre Maalestok, ydet Hjælp til de af Arbejdsministeriet i Henhold til Beskæftigel

~_1

sesloven iværksatte Koncerter for Børn og

Z,,

Unge i de storkøbenhavnske Skoler. Foreningens Formand o«-, i hans Fraværelse Foreg.

ningens Sekretær har staaet i Spidsen for det Udvalg, som administrerer disse Beskæftigelseskoncerter, der i den forløbne Sæson har været udvidet betydeligt saavel med Hensyn til Antallet af afholdte Koncerter som Antallet af de beskæftigede Musikere. Ikke mindre end 80,000 Kr. er af det Offentlige stillet til Raadighed til Gennemførelse af Foranstaltninger, som har omfattet 44 Koncerter i Storkøbenhavn og Hillerød mod 30 i -Fjor med et Orkester paa 81 Mand mod ca. 60 Aaret forud. Over 50,000 Børn og Unge har haft Lejlighed til at høre god Musik i forsvarlig Udførelse, og Interessen for Koncerterne har været meget stor. I Lighed med tidligere har Odd-Fellow Palæet beredvilli-t stillet Palæets store Sal til Raadi,-ffled

z:, t,

for nogle af Koncerterne.

ZD

Det i Fjor etablerede Samarbejde mellem Dansk Komponist-Forening, Det unge Tonez,

kunstnerselskab o-, vor Forening om Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift er fortsat paa bedste Maade. Paa Grund af Forflyttelse til Aalborg fratraadte med Udgangen af 1942 Tidsskriftets Redaktør, Kapelmester Jens Schrøder, efterpaa smukkeste Maade at have løst den ham betroede Opgave. Som hans Efterfølger er Magister Nils Schiørring tiltraadt, hvilket har vakt udelt Tilfredshed hos alle interesserede. Samtidig med Redaktørskiftet er Bladets Udgivelse overgaaet til et herværende større Bladforlag, o... dets ydre Skikkelse er forandret saaledes, at det nu i høj Grad opfylder Tidens Krav. Det er Bestyrelsens Haab, at Tidsskriftet, der tilgaar samtlige Medlemmer gratis, bliver modtaget med Velvilje af Medlemmerne, og at det betydelige økonomiske Offer, som Foreningen paa denne Maade brin,.

ger, paaskønnes.

Aarets Begivenheder har været Forenin,,ens Initiativ til Samlin- af de i Anlednin

g Z-,,

af Hundredaaret for Weyses Død planlagte

t,

Musikfremførelser til en Weyse-Uge, der fik et smukt og veerdigt Forløb. I Samarbejde

z -""I

med forskellige Organisationer foranstaltede Foreningen en Udgivelse af et fælles Program for hele Ugen, som blev modtaget med

I

Velvilje fra alle Sider.

Som en større Begivenhed maa det frem-

hæves, at Foreningen paatog sig Udgivelsen

r_,

paa Gyldendals Forlag af et Festskrift til Georg Høeberg i Anledning af hans 70 Aarsdag, det første i sin Art, og takket være den Interesse, der udvistes fra Forlagets Side, z,

lykkedes det i smukkeste Udstyr at fremstille et Værk, som fandt stor Udbredelse og vil være af betydelig kulturhistorisk Interesse for senere Tider.

Foreningen har været repræsenteret i Komitéen til""Indsamling af en Mindesten for Peder Møller. Opgaven er for saa vidt løst, som der paa Peder Møllers Grav er anbragt en smuk, af hans Svigersøn, Arkitekt Fritz Schlegel, tegnet, lig- ,,ende Mindesten, og Indsamlingen af Midler har givet Og Vil formentlig give et saadant Resultat, at det vil

r_, t,

være muligt at oprette et Legat til M-inde om Peder Møller, hvis Renter kan uddeles til en lovende Instrumentalist.

Vore repræsentative Forpligtelser har vi som sædvanlig varetaget i videste Omfang. Vi har lykønsket: Musikhandler Vigcro Nielsen, Kontorchef Gundersen, Hugo Alfven, Dr. phil. Knud Jeppesen, Komponisten Vilhelm Rosen-berg, Musiker Edvin Andersen, kgl. Kammersangerinde Emilie Ulrich, Kapelmester Georg Høeberg, Professor Ellinger, Fru Emma Hornemann og Højesterets

Z"",

sagfører Oskar Fich, og vi har bekranset

Weyses Grav under Mindeungen og Asger Hameriks Grav i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.

At Foreningens Kassebeholdning i Aarets Løb har været synkende, skyldes dels Udgiften til Dansk Musiktidsskrift, dels de forskellige Foranstaltninger, som Foreningen iøvrigt har taget Initiativet til. Bestyrelsen har med Repræsentantskabet drøftet Spørgsmaalet om en Kontingentforhøjelse, men er enedes om indtil videre at stille dette ,Spørgsmaal i Bero, og i Stedet at søge andre Udveje til Konsolidering af Foreningens Økonomi i Form af forhøjede offentlige Tilskud og Støtte fra Fonds o,-, Legater.

Bestyrelsen bringer Medlemmerne en Tak for udvist Tillid i det forløbne Aar o-, haaz,

ber fortsat at kunne gøre sig fortjent til den. Koncertsanger Andreasen-Nordstrøm takkede Bestyrelsen for dens Arbejde, særlig fordi Medlemmerne modtog Dansk Musiktidsskrift, og foreslog, at Generalforsamlingen sendte en Hilsen til Formanden, hvilket vedtoges.

I Tilslutning til Beretningen fremsatte Landsretssagfører Helsted nogle Udtalelser angaaende Musikraadets Arbejde, særlig med Henblik paa Oprettelsen af statsunderstøttede Symfoniorkestre.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

z,

ad Dagsordenens Punkt 2.

I Kassereren, Redaktør Axel Kjerulfs Sygdomsforfald aflagde Landsretssagfører Helsted Foreningens og Understøttelsesfondets

t,

Regnskaber.

z»'

De godkendtes enstemmigt med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3.

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer o-, Sup-

t,

pleanter. genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 4.

De af,,,aaende 7 Medlemmer af Repræsentantskabet: Domk-,antor Emilius Bangert, Magister Kai Aage Bruun, Kgl. Hofpianistinde Frøken Johanne Stockmarr, Kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Beck, Magister Mogens Wøldike, Komponisten Knudåge Riisager o,,,, Kapelmester Thomas Jensen genvalgtes enstemmigt.

-t,

ad Dagsordenens Punkt 5.

Som Revisorer genvalgtes Violinbygger

z D

Knud Hjorth og Fløjtenisten Ernst Hye Knudsen.

ad Dagsordenens Punkt 6.

Der forelaa. ingen Sag til Drøftelse.

Z"",

Derefter hævedes Generalforsamlingen. med Tak til Diriaenten.

t,

Dansk Komponist-Forening

Bestgrelse: Knudåge Riisager (Formand),

N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørda« 10-14. Tlf. Palee 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. Juli-15. August.

Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 1-. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Reklamationer over Afregningerne er ef

terhaanden glædeligvis svundet ind til gan-

ske faa Tilfælde, hvilket synes at vise, at

Tariferne efterhaanden li-er i saa fast et

t, ~1

Leje, at Tvivlsmulighederne praktisk talt er fjernede. Vi benytter Lejlillheden til at erin

dre om Bestemmelsen i KODA's Love om, at Reklamationsfristen udløber 3 Maaneder fra Afregningens Datering.

Nu er Tivolisæsonen begyndt igen. Husk, at Direktionen kun paatager sig Ansvaret for Nodematerialer, der mod Kvittering er afleveret paa Tivolis Kontor.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstf ormand:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159. Tlf. Ryvang 836 x. Kasserer:

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen

8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26"", K. Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20.

Anmodning om Legitimationskort til Det

kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedla,3t frankeret Konvolut med egen

1--,

Adresse.

Som Led i den svens,ke Musikuge foranstalter Det unge Tonekunstnerselskab Lørdag den 29. Maj Kl. 16 en

1-1

Kammermusfikmatiné

under Medvirkning af Koncertsangerinde

z,

Thilde Nathan, Blæserkvintetten. af 1932:

Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Al-

lin Erichsen, Wilhelm Lanzky-Otto, Kjell

Roikjer, Violinist Oluf Nielsen og Pianist

Kjell 101sson.

Program:

John Fernstróm: (1897) Kvintett fór Blasinstrument Op. 59. Uropførelse. Tilegnet Blæserkvi,,,ntetten af 1932.

Gunnar de Frumerie: (1908) Sonate fór Violin och Piano, komp. 1934. Oluf Nielsen tilegnet.

Gustav Nordquist: (1886) »Facklor i stormen«, 4 Salige til Tekster af Anders Østerlin-~

Z!, .

Edvin Kalstenius: (1881) Divertimento fór Blåsarkvintett, -Op. 29 (Uropførelse). Tilegnet Blæserkvintetten af 1932.

Et begrænset Antal Billetter er stillet til z:"", Medlemmernes Disposition. og kan mod Forevisning af gyldigt Medlemskort afhentes hos Wilhelm Hansen, Gothersgade, fra o-,

c,

med 24. Maj.

De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i næste Sæson, bedes inden 1. September at indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade

r_,

26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af Septeniber.

Adgangskort til Statsradiofoniens Ge.neralprøver.

De Medlemmer, der hidtil ikke har haft Ad-,anc,skort til Torsdagskoncerternes Geralprøver, men ønsker det for næste Sæson, bedes inden 1. Juni indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K.

z:,

Alle fra Selskabets Arkiv udlaante Noder bedes afleveret inden 15. Juni.