Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 05 - side 121-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Xusiklivet

Véd JOHANN.E BRANDT NIEISEN

Musikhistorikeren Herbert Connor, der en

Tid lang opholdt sig i Danmark, har i Marts-

Nummeret af det svenske »Folklig Kultur«

skrevet en indsigtsfuld og velorienterende

t,

Artikel »Danskt musikliv under ockupatio

nen«.

Brita Hertzberg og Einar Beyron har været i Budapest, hvor de har medvirket ved den svenske Kulturuge. - Set Svanholm. har haft meget stor Sukces i »Trubaduren« ved den svenske Uge i Budapest; han fremkaldtes 30 Gange. - - Ogsaa. Torsten Ralf havde Sukces i »Lohengrin«, »Taniiliiiuser«, »Carmen« ol, »Dalen«.

Jussi Bjørlings Geestespil ved Festspillene i Florens beter-,nes li,,,eledes i svenske Blade

el 'r.,

som en stor Suleces, han optraadte i »Trubaduren«.

Komponisterne Hugo Alfven, Ture Rangslróm, Nathanael Berg og Hilding Rosenberg har faaet tildelt sto re Stipendier.

Pianistinden France Ellegaard har givet en Chopin-Aften for udsolgt Hus i Stockholm den 18. April; den 14. April spillede hun Tschaikowskys b-moll Koncert i Konsert-F6reningen.

Dr. phil. Knud Jeppesen er som den første Musikvidenskabsmand herhjemme blevet kaaret til Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab.

Aalborg Kommune har bevilget 20,000 Kr. til Byorkestrets Sommersæson. Der vil blive en lang Række Harmoni- Orkesterkoncerter og nogle Underholdningskoncerter i »Kilden« samt 5 Radiotransmissioner.

Dansk Mensural-Cantor! har i Anledning af Jubilæet udskrevet en Konkurrence om et dansk Korværk for bl. Kor a capella. til Test efter eget Valg. Det skal være for 4-6 Stemmer -og vare fra 3-10 Minutter, og der udsættes 3 Præmier paa 400, 300 og 200 Kr.; Valg af Toneart og Emne er frit.

Debut: Niels Viggo Bentzon 7. April, Klaver, Elev fra Konservatoriets Solistklasse. Lily Pfiffer Madsen 7. April, Sang, Elev af Rena Pf. M. -- Gerda Odgaard 10. April, Sang, Elev af Martha Hindsber-,. --- Otte Svendsen som Rudolphe i Bohenie, 27. April, Elev af Asta Zachariassen Dalgaard.

Til Konkurrencen oni en Fløjtenist-Plads i det kgl. Kapel efter afd. Otto Friis-Pedersen havde der meldt si-, 6 Ansøgere. Foretrukket blev den kun 19-aari-,e Evald Fridtjof Anderseiz, der før var i Gardens Musikkorps; lian er Elev af Gilbert- Jespersen.

Med den unge Sanger I. Blicher Hansen, der i nogle Aar har været knyttet til Engstrønis & Sødrings Musikforh-,,ill, som admiiiistrerende Direktør eu der oprettet et nyt Musikforlag Københavns Musikforlag, der vil blive drevet soni. Forlag, Koncertdirektion og Kunstnerbureau, med uden egentlig Musikhandel. Det har til Huse i Skandinavisk og Borups Musikforlags Lokaler, Bredgade 31.