Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 05 - side 122-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Koncertlivet

Aarhu,s (Januar-April)

Eftersæsonen har været ganske begiven-

Z-,

hedsrig. I Februar afholdt Aarhus philhar-

moniske Selskab en Festkoncert i Anlednin,~r

t,

,,tf K-al. Kapelmester Georg 11øebergs 70-Aars Fødselsdag, hvor den stærkt hyldede Fødselar dirigerede nordisk Ivkisik. I April ledede Thomas Jensen selv Selskabets 4. og sidste Abonnementskoncert og fremførte bl. a. Schuberts 7. Symfoni og Mozarts »Symplionie concertante« med Willy Branistoft og Svend Roland paa Solostemmerne. Stor Jubel, men det var ogsaa en aldeles nydelig z, Af ten.

Aarhus Musikforenings sidste Koncert var en Kammermusikaften med Else Marie Bruun-Kvartetten, og det var sandelig heller ikke ringe!

Aarhus Byorkester gav i Samarbejde med

C,

Odense Madrigalkor en velfriseret Opførelse

af Mozarts Requiem under Kai Senstius'

Taktstok. Det var i Domkirken, der jo er en

stemningsfuld Ramme om højtidelig Musik,

men hvis temmelig voldsomme Resonans

tværer vel mange kønt tænkte Enkeltheder

tid. Ved Byorkestrets Koncert i »Aarhushal-

len«, som heller ikke er noget direkte ideelt

Runi for Musik, spillede Ellen Birgithe Nielsen Sibelius' Koncert, saa det var en ren Ørenfryd.

Samme Sted -,,av France Ellegaard en stort

ZD

besøgt Chopin-Aften, og nogle Dage senere kappedes Leo Mathisen og Niels Foss om et

Zn

ungdommeligt o, sikkert meget sagkyndigt Auditoriums Gunst. Den sidste scorede flest Point. Hani var der ogsaa inest Gang i, o,, lian larmede bedst.

En nydaiinet Trio, (ler betegner sig som »Aarhus-Trioen« og bestaar af'saa gode Musikere soni Augusta Haugsted, Ejnar Sigfusson og Edmund Fabricius, indbød til en in

t,

tim Matine, hvor Tobaksindehavere kunde r,

,rge og Belysningen var dænipet ned til et ,z:-,

Mininium. Der spilledes bravt, nien for et 1'.nsemble, der ved sit Navn gør sig til et officielt Udtryk for sin Bys Musikkultur, skal der alligevel mere til.

Et Par af vore utallige Mandskor har givet offentlige Koncerter. Herrekoret -»Arioii« (Dir.: Georg Fjelrad), der fejrede sin 50Aars Stiftelsesdag, og »Aarhus Sangforening (Dir.: Holger Schiiiidt), som fyldte hele 100 Aar. Sidstnævnte havde som Hovednummer et splinternyt Korværk af Domorganist Jørgen Nielsen. bet hed »Kong Volmer« og viste si,,, at være en lille, velklingende Pasti

Z-1

che i hyggelig dansk Guldalderstil.

Ogsaa et velrenommeret Amatørorkester »Birger Gades Orkester«, jubilerede og rundede de første 25 Aar ved at markere Dagen ved en stort anlagt Koncert med baade »Os

~1

sian«-Ouverturen, Schuberts ufuldendte, og, - i Alliance med Sangforenin""erne »Braga« og »Flora« - Gades »Elverskud«, hvor Gudrun Kesmodel, Aase Gade og Asmind Graugaard var Solister.

Damekoret »Septimen« (Dir.: Richardt

Gandrup) afholdt en velforberedt Kirkekon-

cert i Donien, hvor, gamle Kirkenielodier,

Mozart og,, Malling stod fredelig Side om Si-

de. En Dobbeltkvartet af gode Mandsrøster,

Friis-Kvartetten (Instruktør: Lauritz Car-

stens) sang ved sin Koncert en Mængde nor-

diske Sange baade kønt og tilforladeligt,

n '_»

men alli-,evel ikke saa fremragende, at Pro-

z,

gramvalget, der hovedsagelig var et Udpluk af de førende lokale Mandskors Repertoire fra de sidste Par Aar, kan siges at have niegen Berettigelse.

Saa har endelig to unge Klavertalenter, Frits Rasmussen og Vagn Borggaard koncerteret. Fælles for dem begge er, at deres Ev-

C'

ner baade pianistisk og musikalsk er betydeli, over Jæ-vninaal, og det bedste man kan

n

ønske for dem er, at de i en ikke alt for fjern Fremtid kan komme ud og faa Luft under Vingerne, finde den Pædagog, der kan forvandle deres fremragende Spillefærdighed til virkelig behersket Teknik og ildne deres

ZD

kunstneriske Fantasi.

Vinterens sædvanlige maanedlige Kirke-

Z"",

musikaftener og Koncerter i Set. Lucas o,, Set. Pauls Kirker har heller ikke i Aar kunnet gennemføres, men for de næste Maaneder er der tilrettelagt en Række Koncertaftener begge Steder, saa dette efterhaanden uundværlige Led i det aarhusiaiiske Musikliv ikke skal savnes. Georg Fjelrad.