Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 06 - side 156-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

De Medlemmer, som ønsker udstedt Adgangskort til de afsluttende Prøver paa Torsdagskoncerterne i Sæsonen 1943- 44, maa senest den 26. Juni d. A. skriftligt melde sig til Foreningens Sekretariat, Raadhusstræde 1, København K.

Det indskærpes, at de udstedte Kort er til personligt Brug.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. J'uli-15. August.

Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 1. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Husk, at Manuskriptværker altid er beskyttede. Udgivne Værker er derimod ikke beskyttede, naar de opføres ved Frikoncerter, ved Folkemøder og -fester, Sang- o,,,,,,, Musikstævner samt ved velgørende Koncerter, forudsat at alle medvirker gratis.

Det vil altsaa sige, at man altid skal have Opførelseshonorar for Manuskriptværker, ligegyldigt hvor de er spillet, men ikke for udgivne Værker, naar Opførelsen har fundet Sted ved Lejligheder som de nævnte.

Komponisten kan overhovedet ikke paa sit Værks Vegne give Afkald paa Afgiften til KODA, da KODA ejer Rettighederne og derfor alene kan disponere over disse : Man bør tværtimod af Hensyn til Koncerteriverne z,

gøre disse opmærksom paa, at der under alle Omstændigheder skal betales Afgift til

KODA, naar et Manuskriptværk spilles, saaledes at Koncertgiveren ikke bagefter kan undskylde sig med Ukendskab hertil.

Paa Danias Generalforsamling rejstes Spørgsmaalet om eventuel Avertering i »Dansk Musiktidsskrift«. Formanden oplyste heroverfor, at Dania ikke raadede over Midler til at iværksætte en effektiv Reklamekampagne, og man drøftede derefter Muligheden for, at lade de interesserede Komponister selv betale de Annoncer, de ønskede indrykket. Daniaudvalget har arbejdet med Sa-,en o-,, har besluttet rent forsø""svis at tegne en Række Annoncer i »Dansk Mu

Z!,

siktidsskrift« under den Forudsætning, at et tilstrækkeligt stort Antal Medlemmer ønsker at deltage i en saadan kollektiv Annoncering.

En Halvsides Annonce i »Dansk Musikskrift« koster Kr. 50,00 pr. Gang, og der vil formentlig kunne reklameres effektivt for indtil tre Kompositioner i hver Annonce. Interesserede Komponister bedes snarest og

t,

senest inden den 15. Juli indsende Meddelelse til Edition Dania, Kronprinsessegade 26, K., om hvorvidt de ønsker at deltage i Annonceringen, i bekræftende Fald for hvilke Værker og endelig, om de ønsker at disponere over en hel Annonce, (Kr. 50,00) en halv (Kr. 25,00) eller % (Kr. 16,67).

Dansk Kordirigentforening meddeler, at man til -Brug for en Korkonkurrence, der finder Sted hvert Aar i Marts Maaned, gerne vil benytte en ny dansk Mandskorsang. Betingelserne for Antagelse er, at Korsatsen er forholdsvis enkel uden for store Vanskeligheder med Hensyn til Intonation og Ryt~ mik, og at den ikke tidligere har været opført. Komponister, der er interesserede, bedes indsende deres Korpartitur til Formanden for Dansk Kordirigentforening, Hr. Organist Alfred B. Pedersen, Guldborgvej 14,

Z"",

F., inden den 15. August 1943.

z:,

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:, Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstf ormand: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159. Tlf. Ryvang 836 x.

Kasserer:

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen

8363.

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 261, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20.

Anmodning om Legitimationskort til Det

t,

kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Foreningens Kontor er lukket i Tiden fra Manda,,r den 28. Juni til Manda« den 2. August. Eventuelle skriftlige Henvendelser bedes i dette Tidsrurn rettet til Formandens private Bolig, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund.

De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i mæste Sæson, bel,

des inden 1. September at -indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

Generalforsamling

Aar 1943 den 14. Maj Kl. 16 afholdtes ordinær Generalforsamling i Odd-Fellow Pa~ læets, mindre Sal med følgende Dagsorden:

t, 1:1

1) Formanden aflæ-gger Beretning. 2) Kassereren fremlægger Regnskab. 3) Vak~r af Formand.

t,

4) Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.

~::1

5) Valg af Suppleanter.

~:1

6) Valg af Revisor. 7) Eventuelt.

ad Dagsordenens Punkt 1.

Formanden, Komponisten Flemming ~Veis, aflagde følgende Beretning:

r_, .. . . I .

Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne Sæson 1942-1943 afholdt 3 Orkesterkoncerter, 4 Kammermusikkoncerter og 4 »Unge Aftener«, samt en Bach-Koncert med Unge Tonekunstneres Studieorkester. Desuden har der været foranstaltet en Opførelse af Pergolesis Opera »La serva padrona«. Ved disse Koncerter er der ialt fremført 18 Orkesterværker, - 10 af nulevende danske Komponister (heraf 6 Uropførelser), 3 af afdøde danske Komponister samt 5 klassiske Værker - 34 Kaminermusikværker - 14 af nulevende danske Komponister

(heraf 11 Uropførelser), 1 af en afdød dansk Komponist, 4 af nulevende udenlandske o«:f 15 af afdøde udenlandske Komponi

4C,

ster - samt 54 Sange - 20 af nulevende

1:1

danske, 3 af afdøde danske, 5 af nulevende

udenlandske. og 26 af afdøde udenlandske

n

Komponister.

Den første Orkesterkoncert dirigeredes af Erik Tuxen og fandt Sted i Samarbejde med Landsforeningen »Dansk Arbejde« i Tilslutning til Udstillingen »Dansk Initiativ - Alt det Nye« i Forum, hvor der yderligere blev opført ny dansk Kammermusik, lettere Underholdningsmusik og en Afdeling nyere danske Sange for Mandskor, og vi retter hernied en hjertelig Tak til Landsforeningen »Dansk Arbejde« for den store Irnødekommenhed, vi har i-nødt ved denne Lejlig

`1

hed. Koncerten fandt Sted i Odd-Fellowpa-

læets store Sal og overværedes af Hendes

Majestæt Dronningen og Deres kgl. Højhe-

z,

der Kronprins Frederik og Kronprinsesse

1:1

Ingrid. Den anden Orkesterkoncert afholdtes i Samarbejde med Københavns Drengekor og lededes af Mogens Wóldike. Ogsaa denne Koncert fandt Sted i Odd-Fellowpalæets store Sal og overværedes af Deres kgl. Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Ved den tredie Orkesterkoncert, som fandt Sted i Thorvaldsens Musæum, medvirkede 3 Dirigenter, nemlig:

t,

Jens Schrøder, Erik Thornsen og Lavard

Z,,

Friisholm.

Paa Corner- og Høstudstillingen har der været afholdt 2 Matineer med ny dansk Kammerinusik, og vi takker Kunstinaler Ri~ chard Mortensen for god Hjælp og Assistance.

I Samarbejde med det kommunale Fortsættelseskursus for Sprog og Handelsfag har der været afholdt 3 Koncerter med Un-,e Tonekunstneres Orkester under Ledelse af Mogens Wóldike, Walter Meyer-Radon og Lavard Friisholm. Vi takker Københavns Magistrat for den Sum Kr. 5000, der har været stillet til vor Raadighed.

Unge Tonekunstneres Orkester har selvstændigt og i Samarbejde med Berlingske Tidende og Wilhelm Hansens Musikforlag afholdt en Række Koncerter med klassisk Program og med Walter Meyer-Radon, Egi

I

sto Tango og Mogens Wóldike som Dirigen-

z», ter, og vi takker de to nævnte Institutioner for Interesse og Imødekommenhed ved Tilrettelæggelsen af disse Koncerter.

Som Afslutning paa Sæsonen har der paa Thorvaldsens Musæum været arrangeret to Folkekoncerter under Medvirkning af Studieorkesteret. Den første lededes af Lavard Friisholm, den anden af John Frandsen. Disse Koncerter har ligesom tidligere' været

X-,

begunstiget med en meget stor Interesse fra

Publikums Side, og vi er Direktør Sigurd

Schultz en meget hjertelig Tak skyldig for

Z5

Musæets store Imødekommenhed imod os ved denne og mange andre Lejligheder.

1 Begyndelsen af September flyttede For-eningens l~onlor fra Kongensvej til Kron-

zn c,

prinsessegade 26, hvor det var lykkedes os at faa nogle særdeles velegnede Lokaler. Af disse Lokaler er det af os som Arkivrum. lejede Værelse fra 1. Januar 1943 videreudlejet til Edition Dani-a, idet man fra denne Dato paa nærinere fastsatte Betingelser har overdraget hele det Manuskript-Arkiv, der hidtil havde været i Det un,-,e Tonekunstner

Z!,

selskabs Forvaltning, til Edition Dania, saaledes at det til enliver Tid er underkastet Edition Danias Administrationsregler.

Med Udgangen af 1942 fratraadte Jens Schrøder efter eget Ønske som Redaktør af Dansk Musiktidsskrift, idet hans Stilling som Kapelmester for Aalborg By-Orkester vil hægge Beslag paa. hele hans Arbejdskraft.

-1

Magister Nils Schiørring blev derefter ansat

som Redaktør, og man foretog en Omlæg-

nin,Y af Bladets Format o« samtidi-, blev den

forretnin,,sniæssi-,e Administration overgi-

z, r_, Z,

vet til Petersen o-, Bralvolds Bladforlag. Vi vil erne her benytte Lejligheden til at takke Bogtrykker Bast for det udmærkede Arbejde, han har ~ydet i de mange Aar, han har haft med Bladets Trykning at gøre.

Det af Gunnar Heerup ifior ind-,ivne o-,

t, r_,

paa forrige Generalforsamling vedtagne Forslag angaaende Dagbladskritik af Koncerter har været udsendt til følgende Institutioner:

t,

Musikforlagene Wilhelm Hansen, Engstrøni

t, z,

og Sødring, Skandinavisk og Borup, Kon-

certgiverringen, Dansk Koniponistforening,

Musikannielderringen, Solistforeningen af

1921 og Dansk Solistforbund. Efter indløb-

ne Besvarelser af meget forskelligt Syn paa

z, t,

Spørgsmaalet er Sagen overgiv-et til Musikraadet, hvor det vil komme til Drøftelse paa det ordinære Plenarmøde i Juni.

Unge Tonekunstneres Fond uddeltes den

Z,

29. Maj 1942 til Inge Frey, Jens Schrøder, Eivin Andersen og Erik Starup.

r:,

Vi takker Undervisningsministeriet o-, den z,

kulturelle Fonds Bestyrelse for det Tilskud, der har været ydet os, op, vi takker navnlig, fordi dette Tilskud for det kommende Aar er blevet forhøjet med 1000 Kr. Vi takker Koda baade for Tilskud og for de særdeles gunstige Vilkaar, der altid bydes os ved Arrangenientet af vore Koncerter. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater for Adgang paa. lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillin-,er, o,,, Statsradiofonien for Ad

C,

gang til Torsdagskoncerternes Generalprøz:,

,,er. Vi takker Fru Foberg Petersen og Kontorchef Gundersen hos Hornung & Møller for udmærket Hjælp ved Tilrettelæggelse af vore Koncerter - o«,, tilsidst beder vi alle Dirigenter, Solister og Ensembler modtage vor hjertelige Tak for hver enkelts Bidrag til den forløbne Sæson.

Magister Gunnar Heerup savnede i Beretningen Oplysning om, hvorledes det i det

1-1

forløbne Aar havde forholdt sie, med Afgang og Tilgang af Medleininer. Vedrørende de af

t, t:,

Selskabet foranstaltede Koncerter med unge Dirigenter henstillede han til velvillig Overvejelse, at inan lod en enkelt Dirigent lede en hel Koncert frem for at stykke Opgaverile ud til flere forskellige Dirigenter. Hawi bragte det af ham paa forrige ordinære Generalforsamling stillede,' Forslag angaaende

n ~n t,

Musikkritikerne i Erindring og spurgte, hvi!ket Resultat Bestyrelsens Henvendelse til andre interesserede Organisationer havde givet.

Weis oplæste de forelig,:,ende Svar fra Mu-

11 z,

sikannielderring,en, Dansk Kompoilistfor-

t,

ening, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Koncertgiverringen, Wilhelin

c Z-,

Hansen, Engstrøni &- Sødring og Skandin,-avisk o,,, Borups Musikforlag.

~_=1

LIeerup foreslog paa Grundlag -af de foreliggende Besvarelser, at man sammenkaldte

C,

til et Møde til fælles Drøftelse af Probleinet. Han mindede i Lighed med, hvad der havde været Tilfældel paa forrige ordinære Generalforsamling, om Spørgsmaalet om Musiklivets Repræsentation i Badioraadet, bad Bestyrelsen interessere sig for Aarhus By

Orkesters Vanskeligheder og kom derefter ind paa en nærinere Omtale af Dansk Musiktidsskrift. Det havde flædet ham at se, at en Række af de Ting, som han i sin Redak

el

tørtid forgæves havde søgt at gennemføre,

nu var blevet til Virkelighed, men han men-

n

te ikke, al det var heldigt, at Bladet inde-

holdt Annieldelser af Selskabets e-rne Kon-

r_,

certer, og han syntes, at Selskabet ikke havde behan dlet Bogtrykker E. Bast, der i mange Aar havde gjort en sinuk Indsats ved Trykning af Tidsskriftet, som han fortjente det,

t,

ved at lade Bladets Fremstilling overgaa til ,indre uden nogen Motivering.

Der udspandt sig herefter en Drøftelse af z,

Dansk Nlusiktidsskrifts Forhold, i hvilken

fortiden Heeru I) Oboisten Waldemar Wolsing

o,~ Landsretssa«fører Ilelsted delto-. Sidst-

næv-nte freinha-,,,vede, at man ikke havde kun-

net se bort fra,, at Heerup hos Bogtrykker

Bast lod frenistille et konkurrerende Musik-

blad i ganske samme Format og Udstyr, soin

z,

Dansk Musiktidsskrift tidligere havde haft.

Derefter godkendtes Formandens Beretning.

ad Dagsordenens Punkt 2.

Kassereren, Fabrikant Bjørn Møller, gen-

nein-ik Driftsre-,nskabet for 1942-43 med

Z1 11

Status pr. 15. April 1943, der var trykt og omsendt til Medlemmerne.

Dirigenten oplæste statsaut. Revisor H. C.

'r.,

Steen Hansens Revisionsbemærkninger.

Paa Basis af de i Regnskabet indeholdte Poster vedrørende Dansk Musiktidsskrift ønskede Heerup en Række nærmere Oplysninger om Bladets Økonomi.

Paa Bestyrelsens Vegne erklærede Helsted, at man af nærliggende Grunde ikke saa sig i Stand til at give Oplysninger udover de, der fremgik af Regnskabet.

I den efterfølgende Diskussion deltog Heerup, Helsted og Wolsing, o-, en Forespørgsel fra Komponisten l Valter Zacharias om, hvorvidt de betydelige Udgifter til Propaganda havde baaret Frugt, besvaredes bekræftende.

Paa Forslag af Dr. techn. Arne Brieghel Måller afsluttedes Diskussionen, og Regnskabet godkendtes med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3.

Formanden, Komponisten Flemming Weis, genvalgtes med Akklamation.

a,d Dagsordenens Punkt 4.

De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Fløjtenisten Johan Bentzon, Komponisten Finn Høffding og Fabrikant Bjørn Møller, genvalgtes ligeledes uden Modkandiz,

dater.

ad Dagsordenens Punkt 5.

Fra Bestyrelsens Side foresloges Magister Kai Aage Bruun, Violinisten Ejvin Andersen og Bassist Ludvig Bramsen og fra

Z"",

Forsamlingens Side Violinistinde Fru Bolette Schiøler og Komponisten Walter Zacharias. Ingen af de to sidstnævnte var villige til at modtage Valg, hvorefter de af Bestyrelsen foreslaaede Kandidater valgtes.

ad Dagsordenens Punkt 6.

Statsaut. Revisor H. C. Steen Hansen genvalgtes eensteminigt.

~1

ad Dagsordenens Punkt 7.

Der forelaa ikke Forsla-, fil Drøftelse, men

~t,

Dirigenten tillod en kortere Diskussion angaaende et Lønspørgsmaal vedrørende Assi

r-»

stenter i Studieorkestret.

Derefter hævedes Generalf orsamlingen Kl. 17.25.

Årgang 18/1943, nr. 06