Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 06 - side 155-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Fra Musiklivet

Ved JOKANNE BRANDT NI.EI,8.EN

Mozarteuni i Salzburg forbereder en ny Udgave af Mozarts samlede Værker. Den tid

ligere Gesamt-Ausgabe, som forøvrigt aldrig n

blev fuldført, stammer fra Aarene o. 1875.

Københavns Drengekor har nu været paa

Tourne til G5teborg og Stockholm.

Z!,

Operasanger Otto Steenber~g har faaet tildelt en Portion paa 500 Kr. af C. W. Strandes Legat.

Pianistinden Ellen Gilberg har faaet 800 Kr. fra Joh.* Fr. Bonges Legat for Tonekunstnere.

En Uropførelse i Radioen den 3. Maj: Koncert for Fagot og Orkester af Lazinjy Grøndahl.

Sangeren Immanuel Franksen har fejret sit 25-Aars Jubilæum ved en Koncert i Palæet (len 5. Maj.

Musikpædagogen Jenny Schrøder har i Anledning af sit 50-Aars Undervisnings

t,

Jubil,neuni afholdt en stor Elevkoncert i Palæ e t.

Amatørorkestret »Birger Gades Orkester« i Aarhus har haft 25-Aars Jubilæum; Begivenheden fejredes ved en Koncert i Folkels

H ti s.

Iljalinar Gullberg har skrevet et Hyldestdigt til Kong Gustaf af Sverige i Anledning af hans 85-Aars Fødselsdag den 16. Juni. l Iugo Alfvén har koniponeret Musikken, som vil blive udført af et 1000-steniiiiigt Mands

kor.

Del)ul: Kirsten Thrane, Klaver, Tivolis Koneerts,al den 20. Maj.

Det jydske Musikkonservatorium i Aarhus afholder i Dagene 18.-31. Juli sit 15. Sommerfe~ie-Kursus beregnet paa Børneskolens Sanglærere og -lærerinder, Seminarieelever, Kordirigenter og Orgelspillere. Der undervises paa smaa, Hold, endvidere holdes der Aftenforedrag, Koncerter og Diskus~ sioner,

Gulenbergkoret, hvis Dirigent er Cai Wendelboe-Jensen fejrer 18. Juni sin 5O-Aar,,,dag. I den Anledning er der med Korets Formand Edwin Petersen soni Bedaktør ud,sendt et Festskrift.

Strandfoged Jens Frederiksen i Als i Himnierland er afgaaet ved Døden, 90 Aar gaiiimel. J. F. har gjort meget for Amatørinusikken, idet han af Sognets Beboere fflannede et stort Orkester nied si-, selv og sine 8 Sønner soni Kernen; foruden sin Spillemandsvirksomhed gav lian sig ogsaa af med at komponere.

Som Besultat af langvarige Forhandlinger vil der paa Foranledninu af Undervisnin-,sininisteriet nu blive nedsat et snævert Udval,g, som skal undersøge '-Mulighederne for Oprettelsen af stats- og koninitinaltunderstøttede Orkestre i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Afd. Grosserer og Forfatter Sally Behrens

har testamentarisk oprettet et Legat paa 100,000 Kr. til Minde oni. hans i 1936 afd. Søn; det skal uddeles livert Aar i 7 lige store Portioner til en Kontorist, Kabaretkunstner, Skuespiller, Kunstmaler, Musiker eller Komponist, Forfatter sanit Billedhu-er.

Kgl. Operasanger Erik Sjøberg har faaet

Z,,

Orlov et Aar fra næste Sæsons Begyndelse 0., a,,Ler sig til Stockholm for at blive udr_, el

dannet til Tenor hos Hislop.

Pianisten Gerhardt Selipelern. er blevet

ansat som Repetitør ved Teatret i L[iheck, foreløbig for 2 Aar.

En I-Akts Opera af John Fernstråm, »Isis

systrarnas 1)róllop«, er blevet uropført i Lund af Kræfter fra det kvindelige Studenterkor.

To Uropførelser har fundet Sted i Kon

certforeningen: En symfonisk Ouverture af Vagn Holmboe og Dansk Psaline for IA. Kor og Orkester af Knudåge Riisager.

~1

Bkæ.serkvintetten af 1932 inødte ved sin Koncert den 30. April ined en dansk Uropførelse, en Kvintet af Peder Gram, skrevet 1943 o-, tilegnet Blæserkvintetten.

Årgang 18/1943, nr. 06