Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 06 - side 153-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Koncertlivet

Aalborg

De forløbne 5 Maaneder af 1943 har for Instrumentalmusikken i Aalborg betydet et nyt Skridt fremad. Først og fremmest skal noteres, at Aalborg By-Orkester nu er en Realitet. Forløberen var, da Aalborg Kommune i Foraaret sikrede sig Kapelmester Jens Schrøder for et Tidsrum af to Aar samt nedsatte et Udvalg til at arbejde videre med Spørgsmaalet, og den glædelige Kendsgerning indtraadte, da Aalborg Byraad i April bevilgede 20,000 Kr. til Aalborg By~Orkesters Sommer

sæson.

Denne Sommersæson, som skal strække sig over Maanederne Maj-September, i hvilket Tidsrum der skal gives ialt ca. 100 Friluftskon~erter af Aalborg By-Orkesters Harmoniorkester samt 16-20 Stry',ekoncerter med et populært, lødigt Program, er nu i z,

fuld Gang, og Optakten har været yderst lovende.

Harmoniorkestret tæller et Par og tyve Mand og er det største i sin Art udenfor København. Det var straks klart, at 6 Pladser i Orkestret maatte bes~ettes med udenbys Musikere, og det viste sig, at der til disse 6 Pladser indkom hele 40 Ansøgninger, deraf flere fra dygtige unge Musik-ere, som sad i gode Stillingær i Restaurationsorkestre, men som higede efter at komme ind i et symfonisk Arbejde. Dette skal nævnes, fordi det er af Betydning nu, hvor Tanken om Oprettelse af Landsdelsorkestre er aktuel, at faa slaaet. fast, at der er tilstrækkeligt. med kvalificerede Musikere at faa.

Formaalet med denne virksomme Byorkester-Sommersæson. er noget mere end lige Underholdning for Byens Borgere. Tanken har været at skabe en Slags Glassals-Orkester, som man kender det fra Tivoli tidligere o-, som ved saa godt som daglige Koncerter med ganske vist ikke lødig men paa den anden Side heller ikke den letteste Musik kan blive et særpræget Træk i Aalborgs Ansigt. Koncerternes Propag-andabetydning maa

x»,

heller ikke underkendes. Allerede nu er Or-

kestret ved at erobre sig et Stampublikum

ogsaa blandt de ganske Unge - og det er jo

Z,,

fra deres Rækker, Tilhørerne ved Fremtidens Symfonikoncerter skal rekrutteres.

By-Orkestrets Vintersæson ligger endnu i Svøbet - man har jo været nødt til al løse

Opgaven i 2 Etaper og skarpt adskille Som-

mer- og Vintersæson - men man haaber

med Støtte af Stat og Kommune, hvorved

man vil faa de frie Hænder, som er af Be-

tydning, at kunne byde paa en fin Vinter-

sæson. med en IRække Synifonikoncerter og

z-:,

nogle folkelige Koncerter, alle med Solister

hentet blandt vore største, o-, niaaske endog

z:, ~n

med en enkelt udenlandsk Kunstner.

Eftersæsonen i Aalborg har ellers budt paa flere Koncerter. 12. Februar holdt Byorkesterudvalget en Festkoncert i Anledning af kgl. Kapelmester Georg Høebergs 70 Aars Fødselsdag, hvor den stærkt hyldede Kapelmester dirigerede Johan Svendsens Ungdomssymfoni i B-Dur, Op. 15, og Konipositioner af Hakon Børresen, blandt andet »Farende Sanger« med blandet Kor. Dermed afsluttede det gamle private Byorkesterudvalg sin Virksomhed, og faa Uger efter fandt en anden Afslutning Sted, idet Kapelmester Bobert Seholt da to,,, Afsked med sin private Orkester-Virksomhed ved en Symfonikoncert, hvor France Ellegaard var Solist

Z!,

og spillede Edvard Griegs prægtige Klaverkoncert i a inoll, medens Koncertens andet Hovedpunkt v-,,,ir Niels W. Gades c inoll Synifoni.

Endvidere fulgte i Marts en interessant Orkester-Debut, nemlig Aalborg Aniatøror

t"", n

kester af 1942, der talte 35 Mand under Jens Schrøders Ledelse. Dette Studieorkesters Betydning som »Skole« for Instrumental-Ania

t',

tører inaa ikke underkendes med Henblik paa kommende Aars Musikliv.

Aalborgenserne nyder nu i fulde Drag ~Mu-

t""-, 'n

sik-Soinnieren 1943 og ser med Forventning

hen til Aalbor, By-Orkesters første Vinter-

g nu

s""ac.son. Der er paa privat Initiativ o,,

,sidst med Kommunens Bistand udført et

enestaaende Forarbejde, som fortjener Paa-

skønnelse i Form af en nødvendi«,, Støtte fra

n

Statens Side.

Ødense

Maanederne Januar-Maj har ikke været særlig begivenhedsrige. Af Orkesterkoncerter kan i denne Oversigt kun noteres een:

Det fynske filharmoniske Orkesters 2. Kon-

cert i Sæsonen, der formede sig som en Fest-

aften for Georg Høeberg. Under hans Ledel-

se frernførtes Dvoraks Violoncelkoncert ined

den nydeligt spillende Ruth Tverinoes som

Solist, samt Tschaikowskys »Pathétique«.

Den jubilerende Kapelmester hyldedes

stærkt af Publikum og Musikere. Høebergs

Betydning, for Orkestret belyses af den

Kendsgerning, at lian har dirigeret langt de

fleste af dets 33 ordinære Koncerter og saa-

ledes sat sit Pr«æg paa Orkestrets Arbejde.

Ted Musikforenin,,,ens 3. Koncert spillede

~7ictor Schiøler Beethoven oll Chopin under

meget stor Tilslutning. 4. Koncert laa paa

samme høje Niveau. Erling Bloch-Kvartetten

fremførte Beethovens Kvartet i B-dur, Op.

130, Haydns »Lærkekvartet« og af vort Bys-

barn, Direktør Aage Nordin,. en Kvartet i

Es-dur, et Ungdomsarbejde, der indenfor

traditionelle IRanimer virkede friskt og idé-

rigt.

Paa det vokale Oniraade kan nævnes to

Debutanter, Fru Åniza Margrethe Wittrup

og Frk. Anna Rasmussen, begge Sopraner,

(len første velskolet, men lidt bleg, den an-

z:,,

den større i Formatet, men mindre kultive-

ret. Desuden har Koncertsangerinde Fru

Hilda Tom-Petersen med Assistance af unge

Instrumentalister givet en Mozartaften.

Den udinærkede N,,estved-Or-,anist Carl

t,

Johan Gruin har -ivet en Orgelaften i Doni-

kirken. I Fredens Kirke har Organist Ber-

z,

telsen ved en Musikaften fremført Passions-

musik, o-, endelig har Bogense-Organisten

1,~Ialther Børner-Nielsen i Vor Frue Kirke gi-

vet en Koncert med dansk Program under

Z,,

Medvirken af Odense Motetkor (Dir. Arne

Bertelsen). Der freinførtes bl. a. et nyt Or-

,,elv-ærk. af Kai Senstius (Fantasia i d-niol)

n

sanit Ting af Rung-Keller og Svend-Ove

Møller.

Andet og mere kan vist ikke indregistre--

121 t,

res fra det egentlige Koncertlivs Omraade.

Jørgen Drachinann. Som Institutioner af mere privat eller ama-

tøragtig Karakter kan nævnes Odense Fol-

kenlusikskole og Odense Korforening, der

r_,

begge har arbejdet indenfor de givne Ram-

mer.

Tanken om B- ""I

,,orkestret er ikke opgivet.

Den har endogsaa spøgt i Byraadet, uden at

der dog er kommet noget bestemt ud af det.

Johannes Nielsen.

Årgang 18/1943, nr. 06