Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 07 - side 182-183

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Tho

C'

mas Jensen (Dirigent), Max Milller (San-

ger), K-nudå,,,e Riisager (Komponi-st),

Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne

Stockmarr (Instrumentist), Mo-nrens Wól-

n

dike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhus~ stræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Foreningens ordinære Medlemmer har samme Adgang til Det kgl. Teater's Forestillinger i Sæsonen 1943-44 som i sidste Sæson.

Det sædvanlige Legitimationskort til Af

stempling ved Billetafhentning faas paa Tea-

z, 1:-""

trets Bureau (Ekspeditionstid Kl. 10-14) mod Forevisning af Medlemskort for 1943.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Post.,,irokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. Juli-15. August.

Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 1. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Da Manuskriptværker (d. v. s. ikke tidligere udgivne Kompositioner) i vidt Omfang

benyttes ved Frikoncerter, retrospektive Koncerter, Kompositionskoncerter i Kirker, Musikopførelser paa Maleri- og Kunstudstillinger, Konservatoriekoncerter, Velgørenhedskoncerter og lign., som iøvrigt er fritagne for at svare KODAafgifter for Opførelsen af udgivne Værker, og da al Musik, der kun foreligger i Manuskript, ifølge Forfatterlovens § 14 er beskyttet, saaledes at der tilkommer Komponisten Opførelsesafgift, saafremt Koncertafgiften er rigtigt indbetalt af Koncertgiveren, henledes Opmærksomheden paa, at KODA's Raad har besluttet som Betingelse for Honoreringen af saadanne Opførelser at kræve, at Komponisten forud for Koncertens Afholdelse (f. Eks. umiddelbart efter at Manuskriptet er afleveret til Koncertgiveren) i hvert enkelt Tilfælde skriftligt giver Meddelelse til Dansk Komponist-Forening om den paagældende Opførelse, saaledes at der i Tide kan rettes Henvendel;e til Koncertgiveren angaaende Koncertaf-iftens rettidi-,e Betaling.

1~, 11

Det er saaledes i Komponisternes egen In-teresse nøje at overholde denne Regel, da Reklamationer om manglende Opførelsesho-

Årgang 18/1943, nr. 07