Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 07 - side 181-182

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet

Ved JØJTANNE BRANDT NI.ELSEN

Samfundet Dansk Kirkesangs Sommermøde fandt i Aar Sted paa Askov Højskole i Dagene 2.-6. August under Formanden, Magister Mogens Wóldikes Ledelse og havde samlet op mod 200 Deltagere.

Mødet var denne Gang præget nok saa meget af det kirkelige, som af det musikalske, idet Hovedemnet var et Forslag til en dansk Højmesseliturgi, udarbejdet af et Udvalg nedsat i 1938 af Samfundets Bestyrelse o-, bestaaende af Præsterne Gunnar Pedersen, Johs. Schepelern, K. E. Skydsgaard og Harald Vilstrup. Forslaget, som Medlemmerne paa Forhaand var blevet gjort bekendt med gennem Dansk Kirkesangs Aarsskrift (redigeret af Povl Hamburger og Harald Vilstru P), blev indgaaende behandlet i et Foredrag af Prof. Skydsgaard, ligesom Dr. J. P. Larsen i et Foredrag havde Lejlighed til at gennemgaa sine dertil udarbejdede Messetoner efter gregorianske Melodier. Forslaget blev prøvet i Praksis ved en smuk o,,, levende Gudstjeneste i Kolding Onsdag Aften d. 4., hvor Provst Schepelern var den fortreeffelige Liturg.

Foruden af denne nye Gudstjenesteordning optoges Sindene stærkt af et Foredrag: Synspunkter for den nye Salmebog, af Provst K. L. Aastrup, som man haaber at finde trykt i næste Aarsskrift. - Aarsskriftet for 1943 indeholder, foruden det fuldstændige Forslag med Nodebilag, Tillæg og Betænkninger, Dr. Arthur Arnholtz: Brorsons Svanesang (Foredrag holdt Paa Sommermødet 1942) og Dr. J. P. Larsen: Omkring Povl

Hamburgers Laub-Biografi.

Mødet sluttede med en Kirkemusikaften I Askov Kirke, hvor der bl. a. opførtes 2den Forestilling »Den gode Sjæls Vej« af Buxte~ hudes Aftenmusik »Dommens Dag - det allerskrækkeligste og allerfrydeligste, nemlig Tidens Ende og Evighedens Begyndelse.«

Danmarks Sanglærerforening i Samarbejde med Foreningen for Sanglærere ved Gymnasieskolerne og Musikpædagogisk Forening har afholdt Kursus paa Ry Højskole. i Dagene 2.-5. August under Ledelse af Thøger Rasmussen, Formand for Danmarks Sang

hærerforening. Kursus var besøgt af over 200.

Foruden Studiekredse over forskellige Emner, hovedsagelig af pædagogisk Interese, under Ledelse af J. L. Emborg, Agnete Zacharias, Oluf Ring, Gunnar Heerup, Povl Fledelius, Else Printz, Gerda v. Billow og Karl Bak, var der for alle Deltagere Foredrag, Instruktioner og Diskussioner. Foredra.:,,sholdere var Dr. A. Arnholtz: Morgensang, Magister Erling Winkel (i Stedet for Magister Kaj Aage Bruun, der sendte Afbud) : Carl Nielsen, med Grammofondemonstrationer, og Forfatteren Richardt Gandrup: Skolesangens Maal. Der var daglig Demonstration af nye Grammofonplader ved Magister Bak, og som Emne for en Diskussion endelig opstilledes Spørgsmaalet: Hvad er det fæll-es Grundlag for Folkesangen i den danske Skole? Indledere var Adjunkt Haase og Magister Bak, og der deltog bl. a. Komponisten W. Zacharias, Magister Heerup, Overlærer Brahm, Komponisten Oluf Ring og Højskoleforstander Therkelsen.

Oluf Ring ledede den enstemmige Fællessang, mens Organist Kaj Senstius tog sig af Korsang og Sammenspil. Mødet sluttede med en Koncert Torsdag Aften paa Hotel Gudenaa med orienterende Indledning af Magister Heerup; der opførtes Kompositioner af Buxtehude, Bach (Koralerne: Aus meines Herzens Grunde og Erschienen ist der herrliche Tag), Händel (Kroningshymne) og Vivaldi.

Under hele Mødet var der Udstilling af Undervisningsmateriale fra de store københavnske Musikforlag. - Som det vil fremgaa af Referatet fra disse fire Dage, var Mødet i særlig Grad præget af Flid og Arbejdsiver, og Samværet med Kolleger har været meget inciterende for baade Københavnere og Provinsianere.

Det jyske Musikkonservat OFi UM i Aarhus foretager fra 1. September en Udvidelse; det

vil herefter bl. a. kunne forberede til Musikpædagogisk Eksamen.

Det fynske Musikkonservatorium, der ledes af Martin Andersen, har ansøgt om et Statstilskud paa 20.000 Kr.; der bevilgedes kun 1000 Kr.

Fru Agnethe Zacharias gennemfører paa Københavns Folke-Musikskole i Sæsonen 1943-44 et Kursus i Korstemmelægning for Musikpædagoger, Korledere og lign.

Kursuset begynder Onsdag den 6. Oktober og vedvarer til Maj 1944. Undervisningen foregaar paa Sangskolen, Hindegade 4, hver Onsdag fra Kl. 19-21. 1 den første Time vil Fru Zacharias indføre Kursusdeltagerne i Arbejdets teoretiske Grundlag, medens hun i Timen fra Kl. 20 til 21 demonstrerer Praktiken med to af K. F. M.s Kor.

Indmeldelse: Københavns Folke-Musikskoles Sekretariat, Frederiksgade 6, 2., Tlf. Palæ 6890. Kursusgebyr er Kr. 6,00 pr. Md.

Den kulturele Fonds Bestyrelse har tildelt Komp. Franz Syberg Lange-Milller-Stipendiet for 1943.

I Løbet af Sommeren er der sket to Dødsfald blandt vore yn~@Ire Sangere: d. 14. juli døde efter nogen Tids Sygdom Tenoren, Operasanger Egon Glemmensen. kun 34 Aar gammel, og 17. August døde Altisten, Koncertsangerinde Edith Schmidt i en Alder af kun 40 Aar.

Københavns Orkesterforenings tidligere Formand, Violinist Olaf Petersen, er afgaaet ved Døden 57 Aar gl.; han drev i de senere Aar en Cigarforretning.

Komponisten, Organisten Adolf Riis-Magnussen fyldte 26. Juni 60 Aar. - Komponisten, Organist Rud Langgaard fyldte 50 Aar den 28. Juli. - Lærer ved Konservatoriet, Domkantor En2ilius Bangert fyldte den 19. August 60 Aar. Alle disse Mærkedage er blevet fejret baade af Pressen og Radioen.

Ved Skoleemsbedseksamen bestod Annie

Jervig og Arne Nielsen, be,, d Musik

gge me som Bifag.

Aalborg Sangforening af 1843 fyldte 100 Aar d. 20. August. Den er en af Landets ældste o-, stiftedes af Kaptajn Wille, oprettet

t,

som Dobbeltkvartet; til Jubilæet er udsendt et Festskrift af Foreningens Formand, Konsul P. E. Rfitzebeck, som ydermere har skænket en Gave paa 2000 Kr. til Foreningen til musikalske Formaal. Foreningen har indtil nu kun haft tre Dirigenter: Organist de Meza Organist J. Ernst og nu Adjunkt, cand. mag. V. Secher Marcussen.

En ny Musikforening er oprettet i Aalborg under Navnet Filharmonisk Selskab; Foreningens Hensigt er at arrangere Orkesterkoncerter, hvor man regner med Aalborg Byorkester, som foreløbig skal paatage sig 4 Koncerter.

Paa Finansloven 1943-44 træffes følgende Musikernavne: Sigurd Berg, Helge Bonnén, Erling Brene, Poul Hansen Børch, Georg Fjelrad, Gerda Fleischer, Bodil Gjødvad,

r_,

Gerda Harbom, Einar Trærup Larsen, Ingrid Linck, Lis Agnete Nielsen, Edith Schmidt (i), Erik Westh ' J. Saxtorph- Mikkelsen. Alle har faaet Understøttelse til bestemte Arbejder eller videre Uddannelse.

Fløjtenisten, kgl. Kapelmusicus Peter Mollerup, fejrede den 1. September et yderst sjældent Jubilæum, idet han den Dag havde været Medlem af Det kgl. Kapel i 50 Aar.

I en Artikel i Højskolebladet har Sognepræst Kr. Andersen, Nørre Aaby, kraftigt taget til Orde for Oprettelsen af en Musikhøjskole, der indenfor den almindelige danske Højskoles Rammer skulde betone den musikalske Uddannelse paa lignende Maade som Snoghøjskolen dyrker Gymnastiken.