Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 09 - side 238-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

.~ontor og Sekretariat:

Tlf. Pala-- 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

gestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogb (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høff ding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mfiller (Sanger), Knudåge Rilsager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens W81dike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, Købenihavn K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Paa kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Becks 70 Aarsdag den 3. Oktober d. A. over

t,

rakte en Komité, bestaaende af Frøken Jo~ hanne Stockmarr, Hr. Poul Wi-edernann og Foreningens Sekretær hende en Hædersgave paa 5135 Kr., indsamlet blandt Venner og Beundrere af hendes Kunst og pædagogiske Virke.

Samtidig overrakte Komiteen hende den i forrige Nummer af dette Blad omtalte, af Hr. 0. R. Andresen forfattede Levnedsskildring.

Af Bogen er endnu Eksemplarer til Disposition for Foreningens Medlemmer til ,ratis Afhentning paa Foreningens Kontor mod

Z,,

Forevisnin-,,, af Medlemskort.

Om Ansøgninger til »Det Anckerske Legat«

se under Meddelelser fra Dansk Komponist-

Forening.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Ra,asted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. Juli-15. August.

Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 181-. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Til Brug for Medlemmer, der ønsker Oplysning om Legater, er paa Foreningens Kontor fremlagt den nye Udgave af »Vejledning for Legatsøgende«, der indeholder Anvisninger angaaende alle Legater for Komponister og Musikere.

Ansøgninger til »Det Anckerske Legat« skal indsendes til Undervisningsministeriet inden den 26. November. Legatportionen er paa 2.250 Kr. Ansøgningen skal indeholde en Plan for den paatænkte Rejse, selv om der efter Omstændighederne for Tiden kan dispenseres fra selve Rejsen. Komponister, der tidligere har faaet Legatet, kan ikke paany komme i Betragtning.

lfjor gav Statsradiofonien Komponistfor- Postkonto: enin,gens Medlemmer Adgang til Kammer

musik-Foranstaltningerne Lørdag Eftermidda-,. Paa Grund af Forholdene bortfalder i

~1

Aar Muligheden for at give Publikum Adgang til disse Opførelser.

Nu har det igen været galt med Betalin.gen for Musiken til Hørespil. Vi har tidligere indtrængende raadet Medlemmerne til at lade alle Kontrakter med Statsradiofonien ordne gennem Koda-Dramcitik. Vi gentager Opfordringen; det betaler sig.

-Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, Ringkøbinggade 7, Ø. Tlf. Tria 751 y.

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen

8363.

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron

prinsessegade 261, K.

Vealertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Under Undtagelsestilstand dog Kl. 14-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

lste Kammermusikaften

finder Sted Mandag den 22. November

Kl. 19.30 i Hornung & Møllers Sal.

Medvirkende: Erling Bloch-Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow, Torben Anton Svendsen, Elsa Sigfuss, Meta Holmboe, Walther Zacharias.

Program:

N. 0. Raasted (1888): Strygekvartet Nr. 3

Op. 28 e-moll.

Walther Zacharias (1909): 4 Sange Op. 23

Aabne Øjne (Poul Sørensen), September (Poul Sørensen), Saadan ved Ste Tiden (Kumbel), Eødtop (Nis Petersen).

Erling Brene (1896): Sonatine for Klaver

(Uropførelse).

Vagn Holmboe (1909): Rumænsk Suite for

Klaver (Uropførelse).

Harald Agersnap (1899): Strygekvartet

(1943) (Uropførelse), tilegnet Erling

t,

Bloch-Kvartetten.

Den paa Grund af Undtagelsestilstanden udsatte »Ung' Aften« finder Sted Mandag den 29. November Kl. 19.30 i Hornung & Møllers Sal. (Program se Oktbr.-Nr.).

Medlemmerne bedes selv holde sig underrettet om eventuel Aflysning eller Ændring i Tidspunktet for Koncerternes Begyndelse.

Årgang 18/1943, nr. 09