Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 10 - side 266-268

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

TI-f. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen Unstrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens W6Idike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent-:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, Købenfhavn K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raiasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. Juli-15. August. Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl

Ricard, Nørregade 18 1. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor. ,

Det har vist sig, at der er Medlemmer, der tildels har misforstaaet Meddelelsen om Anmeldelse af Opførelse af Manuskriptværker.

Vi gentager derfor, at det kun drejer sig om Opførelse paa Frikoncerter. Naar Koniponisten afleverer sit Manuskript til Opførelse ved en Frikoncert, skal han samtidigt meddele Dansk Komponist-Forening, at Opførelsen finder Sted. Forholdet er jo det, at al udgiven Musik ikke er beskyttet ved Frikoncerter, saaledes at Koncertgiveren ikke meddeler KODA sine Programmer, idet han ikke er klar over, at Manuskriptværker er beskyttede. Saa længe indtil dette Forhold

er blevet almindelig bekendt for Koncertgiverne, er det derfor nødvendigt, at Komponisterne i egen Interesse giver Oplysniiig til Foreninp,en om saadanne OpfØrelser. Det vil naturligvis være rigtigt o, loyalt overfor Koncertgiveren at underrette o,:~,saa denne om, at Anmeldelse skal finde Sted.

Der modta,-,es stadig Bidrag til Mapperne med Korkompositioner. Husk: kun Partitur og helst i Kopi, da Foreningen ikke kan paatage sig Ansvaret for Unica.

»F,Brenin,,,ren svenska Tonsåttare« fejrede z,

den 29. November sit 25 Aars Jubilæum. Dansk Komponist-Forening har som Jubilæumsgave sendt vort svenske Broderselskab en Gæstebog fremstillet af Jakob Baden.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor:

Kronprinsessegade 261, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstf ormand:

Sverre Forchhammer, Ringkøbinggade 7, Ø. Tlf. Tria 751 y.

Kasserer:

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26', K.

Tealerielef on:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. I Tilælde af Spærretid Kl. 14-15. Anmodning om Legitimati-on,skort til D- et kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med -egen Adresse.

Iste ,Ung Aften41

finder Sted SØndag den 12. December Kl. 15.30 i det nyindrettede Koncertlokale, Snaregade Nr. 4 (bag Assistentshuset). Program som meddelt i Oktober-Nr., dog med den Ændring, at i Stedet for Tarnovs Trio, opfØres Hindemiths Sonate for 4-hd. Klaver. (UdfØrende: John SØderberg og Victor Br,,,indt-Jensen). Medlemskort giver Adgang.

Paa Høstudstillingen

i »Den frie Udstillin-,«s Lokaler afholdes LØrdagene den 4. o,,,, 11.December Kl. 14.30 sram:

to Matineer med fØlgende Pro'.

I. Koncert 2

1. Vagn Holmboe (1909): Sonatina Capric-

ciosa Op. 27 Nr. 22 for FlØjte og Klaver.

Johan Bentzon. Otto Mortensen.

2. JØrgen Bentzon (1897): 1ntermezzo Op.

24 for Violin og Clarinet 1934.

Bodil GjØdwad. Tage Scharff.

3. Arthur Hone---er (1892): Strygekvartet

Z'

N r. 2.

Erling BIoch-Kvartetten: Erling Bloch,

z,

Lavard Friisholm, Hans Kassow, Tor-

ben Anton Svendsen.

2.

2. Koncert:

1. -Sv. S. Schultz (1913) : »Une amourette«,

lille Serenade for Blæserkvintet. August 1943.

»Kammerkvintetten«: Erik Thomsen,

Mo«:rens Steen Andreassen, Palle Ne-

hammer, Gunnar Landsy, Aage Bredahl. Niels Viggo Bentzon (1919): Suite i Va

riationsform OP. 18 for Solo Violin.

1942. Holger ValbjØrn.

1,-or Strawinsky (1882): Oktet for FlØjte,

Z!,

Clarinet, 2 Fagotter, 2 Trompeter og 2 Basuner.

Erik Thomsen, Palle Nehammer, Aage Bredahl, C. J. Carlsen, Edv. Larsen, John SØderberg, Palmer Traulsen og Wilkenschildt.

Adgang mod Udstillingens sædvanlige Entré.

t,

Paa Coirneir-Udstillingen,

Charlottenborg, afholdes LØrdag den 18. December Kl. 14.30 en Matine med fØlgende

Program:

1. Flemming Weis (1898): To Stykker for FlØjte og Klaver.

2. Sv. S. Schultz (1913): Sonatine for Klaver.

3. JØrgen Bentzon (1897): Etude rhapsodique for Solo-Engelskhorn Op. 10.

4. Niels Viggo Bentzon (1919): Bagateller for Klaver Op. 23.

5. Johs. Andersen (1890): Kvartet for Fløjte, Obo, Horn og Fagot (Uropf.).

Medvirkende: Medlemmer af Blæserkvintet

ten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Wilhelm Lanzky-Otto (Klaver og Horn), Kjell Roikjer.

SØndag den 19. December Kl. 14 pr.

1. Laurids Lauridsen (1882): To Smaatrioer for Obo o,,r to-stemmi-r Klaver.

1»I Z5

Aksel Agerby (1889-1942): Moderens Sang (Johs. V. Jensen).

Illybes bedrØvede Sang (Herman Wildenwey).

Finn Høffding (1899): Kilden (Aakjær). Den lyse Nat (H. H. Seedorf Pedersen).

Jørgen Jersild (1913): Morgensolen (Marinus BØrup).

TØ (Sven Clausen).

3. Erlin-, Brene (1896): Sonate for Solo Violin.

4. Peder Gram (1881): Pastorale og Capriccio for Obo og Klaver Op. 29.

Medvirkende: Sverre Forchhammer, Georg Krarup, Waldemar Wolsing, Else Jena,

Erik Starup.

Adgang mod Udstillingens sædvanlige Entré.

Kontoret er lukket fra og med den 23. December indtil Mandag den 3. Januar. Tea

tertelefon i denne Periode: Palæ 2339 x.