Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 10 - side 264-265

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet

Ved JØMANNE BRANDT NI.E.LSEN

Organist P. S. Rung-Keller har fejret sit 40-Aars Jubilæum som Organist. StØrstedelen af disse 40 Aar har han siddet i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn, men hans nøje Kendskab til Orglers Indretning, som er kommet hele Landet til Gode, stammer helt fra hans unge Dage, da han selv arbejdede som Orgelbygger. Foruden sin Virksomhed som Orgelkonsulent har Run Keller gennem mange Aar været Lærer i

Z,

Orgelspil ved Konservatoriet, og hans Indsats i det offentlige Musikliv er velkendt; man tænke blot paa Frikoncerterne i Frelsers Kirke, eller paa Dirigentvirksomheden

~1

i Cæciliaforeningen.

Musikhistorisk Museum har som Gave fra Boet efter den nylig afdøde Pianistinde Ellen Andersson modtaget et meget smukt Lyre-Klaver.

Emil Reesen har sat Musik til Holger Gabrielsens Epilog til Mindeforestillingen for Johs. Ewald paa Det kgl. Teater.

Den kendte Odense-Organist Arne Berl.elsen er blevet Frk. Nebelongs Efterfølger som Organist ved Messias-Kirken i Hellerup. Arne Bertelsen har stiftet og ledet Odense Motetkor, og vil sikkert blive savnet i Odense.

~1

De foregaaende Aars Skolekoncerter, som oranstaltedes, af Københavns, Frederiks-

bergs, Gentoftes o-, Hillerøds Kommuner som Beskeeftiaelsesforanstaltnim,, for ar-bejdsledige Musikere fortsættes denne Vin-ter med 42 Koncerter for Skoleelever i Stor-københavn. Orkestret vil blive ledet af Jo-han Bentzon, Sv. Chr. Felumb og Emil Ree-sen, og der vil blive holdt orienterende Fo-redrag af Rudolf Grytter, Kaj Handberg, Gunnar Heerup og Ejnar Jacobsen; Pro-grammerne vil omfatte baade ældre og nyere Musik.

Kgl. Kammersanger Holge~ Byrding har paa Prof. Ove Christiansens Dødsdag den 5. November faaet tildelt Æreslegatet for 1943 paa 2500 Kr. Det har tidligere været tildelt Kammersangerinderne Ellen Beck, Tenna Kraft og Ingeborg Steffensen og Musikerne Emil Telmanyi, Thomas Jensen, Mogens W,51dike o-, Holger Gilbert-Jespersen.

1,1 z:,

Kapelinester Thomas Jensen har faaet Tilbud om at dirigere en dansk Koncert ved en international Musikuge i Paris; han vil ved denne Lejlighed komme til at staa i Spidsen for det franske Radioorkester.

Kgl. Koncertmester Fritz Dietzmann fejrede den 15. November 40-Aarsdagen for sin Debut, der foregik i Cirkus Variete, hvor han optraadte som Vidunderbarn. Han er Elev af sin Fader, Cellisten Paul Dietzmann, o-, sammen med Faderen og Broderen, Radioens Solocellist Rudolf Dietzmann, deltog han i Dietzmann-Trioen, der i sin Tid var meget kendt o,-:,,, yndet. 1926 kom han ved Konkurrence ind i Det kgl. Kapel.

Paa Dansk Musiker Forbunds Komires i Odense i November blev det vedtaget at søge oprettet et Byggefond til Fordel for et Alderdoms- og Rekreationshjem ior danske Musikere; Midlerne skulde skaffes tilveje dels ved OverfØrelse fra Forbundets regnskabsmæssige Overskud, dels ved Salg af et Mærkat.

Fra Komponisten Sv. E. Tarp ventes flere Uropførelser. Det kgl. Teater prøver for Tiden paa Balletten: »Den detroniserede Dyretæmmer«, der skulde faa. Premiere omkring Nytaar. Statsradiofonien har ansat UropfØrelsen af »Te Deum« for Kor og Orkester til Torsda-~skoncerten den 2. Marts 1944. En z:,

Koncert for Klaver og Orkester er nylig fuldført og vil i Løbet af kort Tid udkomme forelØbig i Arrangement for to Klaverer hos EngstrØm & SØdring. Uropførelsen vil antagelig finde Sted paa en af DUTs Koncerter i indeværende Sæson.

Den norske Komponist Torolf Voss er død af en Hjertesygdom, 66 Aar gammel. Af hans Konipositioner er den mest kendte den symfoniske Digtning »Frithiof o-, Ingeborg«,

men han har ogsaa skrevet Kammermusik, Korværker og Skuespilmusik; lian virkede en Tid som Kapelmester ved Centralteatret i Oslo, og har o-saa dirigeret en Del Symfonikoncerter, bl. a. i Stockholm. Han var Formand for Norsk Tonekunstnersamfund.

Musikpædagogisk Forening har paa Valdemar Esbensens Dødsdag, den 5. December, paa hans Grav paa Holmens Kirkegaard afsløret en Mindesten, skænket af Foreningens

=1

Medlemmer. Som tidligere omtalt har Vald. Esbensen testamenteret hele sin Formue til Foreningen til Oprettelse af to Legater, et »Medlemslegat« og et »Elevlegat«, ialt paa et Beløb af`127.466,43 Kr.

Akademisk Orkester og Kor har oprettet et Bureau, der gerne for andre Koncertgivere adresserer Kuverter til Fremsendelse af Programmer i Propagandaøjemed til Foreningens ca. 900 Medlemmer samt en R2ekke Musik- o-, Sangpædagoger o. a. musikinteresserede. Naar Kuverterne tilstilles, Kontorchef Gamborg, Østre Farimagsgade 16 B, III., Ø. (Telf. Øbro 1625, Kl. 17,30-18,30), vil Adresserin-, kunne finde Sted i Løbet af 2-3 Dage og vil kun koste nogle faa Kroner.

Følgende har bestaaet den musikpædagogiske Eksamen og derved opnaaet Prædikat af StatsprØvet Musikpædagog. I Hovedfaget Klaver bestod: Bertrant Bech, Marie Sophie Haar, Ruth Irminger, Johanne Madsen Mygdal, Kirsten Maagaard, Grete Rix og Else Schultz. I Hovedfaget Violin bestod: Poul AkerØ, Richardt Hansen, Poul Lou o-, Grete Rasmussen, Kirsten Maagaard o., Richardt Hansen opnaaede Udmærkelse.

8 Aar efter deres Fremkomst i Paris, er nu Igor Strawinsky's interessante Memoirer: »Chronique de ma vie« 1~ommet i dansk Oversættelse. I et af de næste Numre af D. M. T. vil der fremkomme en Anmeldelse af Værket.

Kgl. Kammersangerinde Ingeborg Steffen,sen fejrede den 1. December 25-Aarsdagen for sin Debut paa Det kgl. Teater som Amor i »Jægerbruden.«. Takket være sin San-,kunst og sine sjældne musikalske Evner har Ingeborg Steffensen i de forløbne Aar hævdet sig ikke alene paa Scenen, men ogsaa i Kirken o--, i Koncertsalen som en af vore mest benyttede og yndede Sangerinder.