indholdsfortegnelse årgang 18, 1943

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 10 - side 254-254

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK

MUSIKT11)SSKPt IFT

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab,

Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstner Forening

Medlei-risblad for Foreningerne

Redaktør:

NILS SCHIOILIELING

Altende Aargang

KØBENHAVN

1943

INDHOLD:

side

,4rnholtz, Arthur: Den folkelige sang i

gymnasieskolen 1, 37

Auclert, Pierre: 2~-lusikbrev fra Paris 2(-)8

Bentzon, Jørgen: Nogle Bemærkninger

om Harmoniproblemet i vor Tids Mu-

sik 224

Bentzon, Niels Viggo: Omkring »Porgy

,and Bess« 87

Berg, Sigurd: Dansk musiklitterær Bi-

1)liografi for Aaret 1940 46, 68, 92

» » .- Klassiske danske Børne-

sa'n""e 161

Brandt, Mogens: En Teaterkritiker træn-

-er sig paa! 62

Børresen, Hakon.: Erindringer om Sam-

vær med Edvard Grieg 138

Clausen, Julius: Kammermusikforenin-

gen fylder 75 Aar 24,5

Croine, Fritr: Et 1)rev fra. en ,afdød kla-

berØmthed 20

Cronie, Fritz: Fini Henriques' »VØlund

Smed« 229

Forchhaininer, Sverre: !Musiklivet efter

Kri-,en 249

Friis, Niels: Træk af Janitseliarernes

Historie 170, 185

Gh,,Im, Ifenrik: Gabriel Voigtlfinder 217

~n

Glaser, I.Verner l Volf: Harnioiiiproble-

met i vor tids niusik 16(;' 1m)

Hamburger, Povl: Omkring Statsradiofoniens musikalske Studiekredsarbejde

Hove, Richard: Gabriel Fauré 8

HØffding, Finn: Musikpædagogisk Sta-

tus *-**** -5 7, 8 1

» » : Musikalitet i indtræn-

""ende Belysning (Erik Abrahamsen:

Hvem er musikalsk) 203

Jacobsen, Ejnar: Omkring »Den nye

danske Sang« ............................... . ~)34

side

Kanne Lvorff, Poul: Forbindelsen af-

brudt? 33

Lund, H(inna: Musikpædagogik 173

Nystroen7, Gósta: Ny svensk musik 106

Olsson, Kjell: Statsradiofoniens musi-

kalske Studiekredsarbejde 89

Riisager, Knudåge: En dansk pladeserie 16

» » : Den svenske musik-

uge i danniark 23.-29. maj 1943 10,5

Rosenberg, Herbert: Principielle Be-

tragtninger til Formlæren 251

Schiørring, Nils: Bournonville i Stock-

holm 197

» : Ellen Beck 70 A.-ir 212

» : Egisto Tan,,,o 70 Aar 261

t,

Seymer, William: Två svenske kompo-

nister (Ture Rangstróm, Dag W-irén) 110 Svenske Musiku-~e i Danmark 23.-29.

,vlaj 1943, Koncertprogram. for den ... 119

Tarp, Sv. Erik: I Anledning -af 91

Tveil, Geirr: Edvard Grieg o,, norsk

Folkemusik 129

Viderø, Finn: Dietrich Buxteliude: Kla-

verværkei . 241

Vretblad, Patrik: Johan Heli-nich Ronian 109

XV DANSK

ved Niels Viggo Benlzon og I,""rede

Sehandorf Petersen.

Agersnal), I-farald: Klarinet-Kvartet. 73

Bentzon, Niels Viggo: Trio for FlØjte,

Obo ol, Klaver, Opus 20 96

Bentzon, JØrqeiz: Kammerkoncert Nr. 3 24

Erichsen, Poul Allin: Symfoni Nr. 2 »De

tre Gratier« 49

Glaser, Werner 117olf: Fem Stykker for

Orkester 149

Gram, Peder: Kvintet for B1,-esere, 01). 31 2,57

side

IIolmboe, Vagn: Kammerkoncert Nr. 4 - 149

Jacobsen, Ejnar: Trio for Klaver, Violin

og Violoncel 209

Jeppesen, Knud: Koncert for Horn og

Orkester ,50

JØrgensen, Erik: Sonatine for Klarinet

og Fagot 72

Koppel, Herni. D.: Koncert for Klarinet

o,g K,,inlinerorkester 23

» » » : Sekstet, Opus 36 147

» » » : Symfoni ~N'r. 2, 01). 37 17.5

Riisager, Knudåge: Dansk Salnie 174

» » : Strygekvartet, Opus

401) 25 8

Al YB NODER OG BØGER Off MUSIK

ved Niels Viggo Bentzon, Poul Her-

neth, JØrgen, Jersild, Margrethe Le-

vinsen olll Chr. Ræbild.

Arnhollz, Arthur: Et Julespil, med gam-

le Sange, udsat af Finn ViderØ 260

-t,

Ehrenfels, Ebba og Karl Stiegnit von:

Tale og Sang 178

z,

Forchhammer, Viggo: Kortfattet Tale-

og Sangteori 178

Henriques, Fini: Marche nuptiale 101

HØeberg, Georg: De to SØstre 101

Jacobsen, Ejnar: Den nye danske Sang 177

Kleizau, Paul von: Seks Sol-osange for

Sang og Klaver 28

C' 11

Nielsen, Carl: En Fantasirejse til Fær-

Øerne, Ouverture 100

Schultz, Svend S. og Flemining Weis:

4+4=8 (Sange med Klaver) 28

Side

Weis, Flemining op, Schultz, Svend S.:

n

4+4=8 (Sange med Klaver) 28

Winkel, Erling: AEldre dansk Klaver-

musik 233

Worn? JØrgensen, Misse: Rundt i Verden

paa Musikkens Vinger 232

I `E' G RÆWYO PO Al P-L A DER

ved Erling Winkel 74, 97, 121,

150, 180, 211, 235, 260

KONCERT-LIV-F,T

Aalborg (JØrgen Drachmaim) 7,5,

1,5 3, 2 6 2

Aarhus (Georg Fjelrad) 27, 122

KØbenhavn (Johan Frandsen) ... 26,

52, 98

NykØbing F. (Harald Brøndlund) .... 262

Odense (Kai Senstius, Johannes Niel-

sen) 2 7, 1,5 4, 2 6 3

.FRA MUSIA1,IVET

ved Johanne Brandt Nielsen . 28,

53, 77, 99, 121, 181, 213, 228, 237, 264

-FORENINGSMEDDELELSER Dansk Tonekunstner Forening ... 29, 34, 78, 101, 123 (Generalfors.ref.),

156, 182, 214, 238, 26,5

Dansk Komponist-Forening 29,

:""15, 78, 101, 127, 1,56, 183, 21,5, 238, 266 Det unge Tonekunstnerselskab ... 31, 55, 79, 102, 127, 1,56 (Generalfors.ref.),

184, 215, 239, 266