Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 10 - side 262-264

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Koncertlivet

Aalborg

Med betydelig kommunal Støtte - 20,000 Kr. i Sommerhalvaaret og lige saa meget nu i Vinter - samt fortsat private Ofre arbejder Aalbor., By-Orkester trods alle Vanskeligheder ufortrødent videre, mens man venter paa, at det sagkyndige Udvalg, som Undervisningsministeriet har nedsat, skal naa

b

et Resultat med Hensyn til den Økonomiske StØtte til Landsdelsorkestrene, hvor Aalborg By-Orkester efter Planen skal »dække« Nordjylland.

I musikalsk Henseende blev Sommermaanederne i Aalborg ret enestaaende, idet Aalborg By-Orkesters Harmoniorkester under Kapelmester Jens SchrØders Ledelse gav inere end 100 Koncerter i Byens forskellige Anlæg foruden en Række indendørs Strygekoncerter med populært lødigt Program, bl.

Z!, -I-

a. flere Transmissionskoncerter, der gjorde sig fordelagtigt bemærket - ogsaa ved det utraditionelle Programvalg. Og hvad Vintersæsonen angaar, tegner den ikke ringere. Med det nyoprettede »Filharmonisk , Selskab«, hvor Medlemstilgangen har været stor, har man entreret om fire Symfonikoncerter med Solister som Aksel Schiøtz og Johanne Stockmarr, og dertil kommer fire Folkekoncerter, ligeledes med Solister, samt flere Radiotransmissionskoncerter.

Udover den allerede nævnte Sommervirksomhed fik man gennem to store Koncertarrangementer udenfor den egentlige Sæson rammet en P2c1 -gennem den Opfattelse, at der ikke kan holdes store Koncerter om Sommeren. Den første var Otte Svendsen Aftenen, hvor den succesombruste unge Tenor under stor Begejstring sang for sine Bysbørn. Koncerten efterlod dog ikke noget dybere Indtryk. Den unge Sanger maatte trods alt betegnes som værende for ufærdig. Ved den anden store Sommer-Koncert medvirkede det forstærkede Aalborg By-Orkester (32 Musici) og som Solister Else Brems

og Thyge Thygesen. Koncerten var lagt an sorn en Operaaften, hvor der opførtes Udtog af »Carmen« og »Porgy og Bess«, og en overfyldt Sal hyldede Sangere og Kapelmester ined sydlandsk Varme.

Sommersæsonen skulde have været afsluttet med en Symfonikoncert med Violinisten Sigvald Michelsen som Solist i Mendelssohns Violinkoncert, men Begivenhederne i August forhindrede Koncerten, der i Stedet i Oktober kom til at danne en vellykket Optakt til

Vintersæsonen. JØrgen Drachmann.

Nykøbing F.

1912 stiftedes i NykØbing F. en Musikforz,

ening, hvis Levetid varede til 1936, da Ea-

dioen o,,1 en ensidig Ledelse af Foretagendet

bevirkede, at Medlemstallet svandt ind til et

Minimum, saaledes at Foreningen fra 1936

til i Dag faktisk kun har eksisteret af Navn.

For Tiden er der dog Kræfter i Bevægelse

for igen at faa Foreningen gjort levedygtig,

og et stort Agitationsarbejde er i Gang for

z,

at skaffe det nØdvendi-ge Medlemstal.

Det kunde saaledes' synes, at Musikk'en har l~aft kummerlige Kaar i NykØbing gennem en Aarrække. Selv om det kun er faa af Hovedstadens store Kunstnere, der i de senere Aar har præ,:~ret Koncert- og Musiklivet her, saa er der dog i de sidste 10 Aar udført et omfattende musikopdragende Arbejde, hvis fremragende Leder har været Organist z:, Sv. Ove MØller.

Paa hans Initiativ stiftedes 1936 NykØbing F. Kammerorkester, der med sine 15--20 Medlemmer har vist si,,, levedygtig til i Dag og har under Organistens kyndige Ledelse særlig dyrket de gamle Klassikere indtil Joh. Chr. Bach o- ,, Mozart, og der er altid blevet lagt Vægt paa at have original Besætnina. Orkestret har givet mange Koncerter i Nykøbing og i flere af Omegnens Byer (Maribo, Nakskov, Næstved, Stubbekøbing) oll har overalt faaet en fin Presse.

Endelig har Organist Møller gjort et andet stort musikkulturelt Arbejde ved at afholde en Række »Kirkemusiktider« (fra 1934-44 ialt 47).

Sæsonen 1942-43 indlededes den 1. November med en Mindeaften for Weyse. Foruden en Række af hans smukkeste Morgenog Aftensange fremførtes nogle af hans yndige Orgelpræludier, to Korsatser af »Paaskekantaten« samt et Recitativ af »Reformationskantaten«. Medvirkende var Organist Sv. Ove Møller, Kirkens Kor (forst,-erket) og Santseren Harald BrØndlund. Pressens Omtale af Koncerten var smuk, o,,, der opfordredes til Gentagelse.

Ved 41. Kirkemusiktid den 6. December

lyttede man til Koncertsangerinde Else Steen

Hansens smukke Foredrag i Arier af Hån-

del og Bach samt Romancer af Weyse. End-

videre medvirkede Organist Sv. Ove MØller

som en fremragende Solist i Toccata og Fu-

ga i D-Mol af J. S. Bach og Fløjtenisten Her-

nian Krauw i Sonater af Mozart og Händel.

z:,

42. Kirkemusiktid havde gammel dansk Musik (Buxtehude, Bruhns) og gammel engelsk Musik (Boyce, Purcell) samt ny dansk Musik paa Programmet. Medvirkende var Fru Rigmor Jensen, Nysted (Sang), Violini

sterne Egon Christensen og A. Poulsen,

Eskildstrup (Violin) tillige med Organist

~1

Sv. Ove MØller. Navnlig Sonaten for Violin og Orgel af Boyce var af henrivende Virkning.

Igen ved 43. Kirkemusiktid den 13. April

fremførtes gammel engelsk Musik, desuden

en Mendelsohn-Bartholdy Afdeling og en Af-

deling dansk Musik med Kompositioner af

H. Rung, P. S. Rung-Keller ol', Sv. Ove MØl-

ler, H. Purcells Suite Nr. 2 for Violin og Or-

gel blev spillet med megen Dygtighed af Mu-

sikdirektØr Ricard Petersen, Nakskov, lige-

som Organist Sv. Ove Møller i Mendelsohn-

z,

Bartholdys Præludium. og Fuga i C-Mol viste, hvor fortrinligt han mestrer sit Instrument. De sanglige Præstationer (Duetter) udfØrtes af Vald. Pedersen (Baryton) og Harald BrØndlund (Tenor).

Det nye Radioblad arrangerede den 9.

Maj en Koncert i Teatret med den unge Ope-

z:,

rasanger Otte Svendsen o-,, Pianisten Hans Almdal. Der ydedes fornem Kunst op, Bifaldet var stormende.

To Dage senere optraadte Nykøbing F. blandede Kor (stiftet Efteraaret 1942) samme Sted med Komponisten Sv. Schultz, som Dirigent. Programmet bestod mest af Smaasange af ældre o"" yngre Komponister (Rung, Laub, Schierbeck, Sv. S. Schultz, Jørgen Bentzon), og det veldisciplinerede Kors Præstationer var absolut gode, selv om Man havde kunnet Ønske bedre Balance mellem Stemmerne. Violinisten Ejvind Andersen med Sv. S. Schultz ved Flygelet henrykkede

Tilhørerne ined Sonater af Händel. og Becthoweil.

Den 12. Maj fandt den 44. Kirkeniusiktid Sted under Medvirken af Organist Sv. Ove MØller og K. F. ti. M. og K.- Koret, hvis Dirigent, Konimunelærer Vald. Pedersen, udfører et paaskønnelsesværdigt Arbejde med et no«:~et vanskeffist Materiale. Der fremfØrtes udelukkende dansk Musik af Navne soni D. Buxtehude, Th. Laub, Carl Nielsen og Sv. Ove MØller.

Nykøbing F. Kammerorkester beherskede Pro""rammet ved den 45. Kirkemusiktid den 26. August, hvor Værker af Händel, J. S. Bach, Joh. Rosenmfiller og Mozart fik en klanglig smuk og æprte musikalsk Udførelse.

Programmet for den 46. Kirkemusiktid, z,

der fandt Sted den 24. Oktober, var gammel og ny dansk og svensk Musik. Danmark repræsenteredes af Komponisterne D. Buxtehude, N. Bruhns, 0. Sandberg Nielsen, Sv. Ove MØller, E. Schiller, P. Thomsen og P. S. Rung-Keller. De svenske Kompositioner af J. H. Roman, Carl E. Rosenquist og Gustav Carlmann var ikke uden Interesse, men naaede dog ikke op paa HØjde med de danske Ting. De medvirkende var Fru Willie Mortensen (Sopran), Herman Krauiv (Fløjle) o-, Organist Sv. Ove Møller.

z, C,

Aarets sidste Kirkemusiktid foregik den z,

22. November og bød paa gammel, spansk, fransk og engelsk Musik. Man lyttede med GI2-ede til Sammenspillet mellem Organist Sv. Ove Møller og Violinisterne Gerhard Hansen og Erik Nygaard i Triosonater af Leclair og Purcell. Et Par gamle franske Salmemelodier »HØrer til I hØje Himle« og »GØr Døren hØj« blev sunget af Menigheden.

, Kirkernusiktiderne vil om Forholdene tillader det fortsætte i 1944, og forhaabentli-, er den nye Musikforening- snart en Realitet,

;C»

saa Musik- og Koncertlivet i NykØbing F.

t, 1,1

kan faa en kraftig Opblomstring.

z:,

Harald Brøndlund.

Odense

Det urolige Efteraar har her som andre Steder paavirket Musiklivet. Det har ikke kunnet undgaas, at noget maatte kvitteres, andet udsættes paa ubestemt Tid. Af Koncerter i egentlig Forstand kan nævnes fire, to Kammermusikaftener i Odense Musikforening og to Orkesterkoncerter. Ved Musikforeningens I. -Koncert maatte Galina Werschenska i sidste Øjeblik træde i Stedet for Panni Nagy, der igen skulde have remplaceret France Ellegaard. Herved var TilhØrerne imidlertid ikke snydt. Programmet var Beethoven og Chopin. Musikforeningens 2. Koncert (ekstraordinær - den 2. ordinære har vi til Gode) var en saakaldt ung, fynsk Aften. De Optrædende var kal. Kapelmusikus Niels Simon Christiansen, Operasanger Chr. Stage og SØskendeparret, Violoncellisten Jarl Hansen (Lærer ved det fynske Musikkons,,,rvatorium) og Pianistinden Ebba Hansen. Efterhaanden er jo kun de to sidstnævnte helt »vore egne«. Jarl Hansen er en sympatisk ung Musiker, hans SØster, der »nØjedes med« at akkompagnere de andre, er en habil og meget musikalsk Klaverspiller. Man har Ret til at vente sig, noget af z:,

dem begge. Paa Programmet for denne en Smule langstrakte Aften stod bl. a. Vivaldi's Violoncelkoncert, Beethovens Sonate i gmol, Op. 5 Nr. 2, for Vlc. og Klaver og Bachs Chaconne.

Ved fynsk filharmonisk Orkesters 34. Koncert dirigerede Ove Peters Jupiter-Symfonien, Gades Lystspilouverture »Til Sæters« og Riisagers tre Peblingeviser. Den udmærkede Pianistinde Judith Dupont Ahrendtsen spillede smu. kt Schumanns a-mol Koncert, og Operasangerinde Rigmor Gadborg gj-orde sig fordelagtigt bemærket i Arier af Bizet o-, Puccini.

Det fynske Kammerorkester gav i November under Ledelse af Martin Andersen sin .50. Koncert. Der fremfØrtes Concerti grossi af Corelli og Händel, Francois Couperins Concert for Violoncel og Orkester (Solist Jarl Hansen), J. Chr. Bachs Klaverkoncert i Es-dur med Palle AI,sfelt ved Flygelet og Carl Nielsens lille Suite Op. 1. Orkestret, der blev stiftet 1930 som et Barn af det fynske Musikkonservatorium, har i Aarenes LØb naaet en smuk Position. Med et Proyram ,som ovennævnte er det paa sit rette Felt o"" yder noget virkelig godt.

I z:,

Maaske bØr man omtale, at Odense Teater har arrangeret en velbesØgt, Aften med Liva Weel, Ella Heiberg og Telmanyi, tre som det synes inkommensurable StØrrelser. - Nyopdukkede Koncertbureauer har taget sig af Swing og Show.

Til Afrunding af Billedet kan nævnes et Par Ting fra den saa fjerne Sommer.: Turistkoncerterne i Domkirken ved Domorsanist

Kelstrup, Fynske Folkekors Stævne, hvor den djærve Overdiri,,,,ent, Lærer K. D. ~Iadsen, fik 800 Sangere til at synge smukt og kultiveret, og endelig de af Kommunen bekostede Promenadekoncerter i Byens Anlæg. Set fra et musikalsk Standpunkt er de næppe Pengene værd.

Johannes Nielsen.