Nye noder og bøger om musik

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 10 - side 260-260

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Nye Noder og Bøger om Musik

Arthur Arnholtz:

Et Julespil. 1Wed gamle Sange, udsat af -ffilbin Videi-ø

Paa Engstrøm og SØdriiigs Musikforlag har Dr. Arnholtz og Organist ViderØ udsendt et lille Julespil beregnet til OpfØrelse i Skoler og Ungdomsforenin-,er. Det vil sikkert blive hilst velkommen af mange San,herere, for der -,ives her en kort o- klar Fremstilling af Begivenhederne omkring Jesu Fød

:~1 Z!,

sel ved nogle faa lette Roller og et enkelt Sceneudstyr. Altsammen noget de fleste Skoler kan præstere.

Ind i Handlingen er lagl nogle gamle Ju-

lesange, som ikke er almindelip, kendte, o-

Z,, C1

som er udsat for 3 st. BØrnekor, og for et Par af San-enes Vedkommende for 4 st. bl. Kor, saaledes at man, hvis man raader over de nØdvendige Stemmer, kan veksle melleni de forskellige Korudsættelser. Endeli, kan man lade et BØrnekor synge Sangene enstemmigt, da disse er forsynet med en Khaverstemme.

Der gives ogsaa nogle Vink angaaende Ud-

z:, z:, ~:1

fØrelsen og Anvisning paa Fremstilling af

Z:1 Z,,

Dekorationerne, som eventuelt kan fremstilles af BØrnene selv i SlØjdtimerne, hvilket vil forhØje Interessen om Spillet.

Alt i alt en saare nydelig og nyttig Publi-

t,

kation, som man maa Ønske videst mulig Udbredelse, og som for BØrnene vil være en smuk Introduktion til Julen.

Poul Herneth

Årgang 18/1943, nr. 10