Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 01 - side 22-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7-576. Hverdage 10-16.

Raadhusstr~ede 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn

(Organist), Axel Hildingsen (Instrumen11S1),

Georg Høeberg (Dirigen1), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), jokanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens W~Idike (Oi-ganist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhussiræde 1, København K. Tlf . Cen Iral 2270 og Palæ 7-576.

Ved Aarsskiftet sendes Medlemmerne de hjerteligste Hilsener og bedste Ønsker for 1944.

Naar Verden staar Brand, kan man ikke vente, at vort Musikliv skal trives paa normal Maade, men lad os glæde os over det, vi kan finde lidt Opmuntring ved i alle Vanskelighederne!

Radioen rundkaster da endnu, her, som overalt, trods Krig og Elendighed, og skønt Teaterog Koncertliv er haardt ramt, ogsaa hos os, ved den tidlige Lukketid, eksisterer Rammerne og kan trøede i Funktion, naar der kommer bedre Tider.

Ungdommen i Stor-København lærer at forstaa god Orkestermusik ved Skolekoncerterne, og kunde man lytte til de danske Hjem, vilde man forbavses. over, i hvor høj Grad der igen dyrkes Mu

sik. Tiden, vi maa gennemleve, har atter givet Hjemmene en samlende og opdragende Betydning.

Endelig staar Dansk Tonekunstner Forening, gennem Musikraadet, enigt og stærkt, til at løse sine Opgaver og har, takket være vore Myndigheders Forstaaelse, indledet Forhandlinger om Planer, der, naar de virkeliggøres, vil faa stor Betydning for hele Landets kulturelle Liv. Efter Krigen kommer Fred, det er Historiens Lære.

Lad os haabe, at 1944 vil formaa at løse de alvorlige Problemer, der før eller senere maa. løses, og skabe Grundlaget for en lykkeligere Tilværelse, ikke alene for os her i Danmark, men for hele Verden.

Skagen, Nytaar. 1944.

Hakon Borresen.

Dansk Komponist-Forening

Beslyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasled

(Næsiformand), Finn Høffding, Si,. E. Tarp,

Vagn Holnzboe.

Konlor:

Tiet,aens ade 30, København V. Konloråd: . 9

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Posl

girokonto Nr. 3252. Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 .

Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaa

ende Aftale med Foreningens Kontor.

Dansk Komponist-Forenings jubilæumslegat blev paa Foreningens 30-aarige Stiftelsesdag den 5. December tildelt Komponisten I. L. Emborg.

Nu skal der betale's Aarskontingent for 1944. Beløbet bedes reguleret snarest enten kontant, ved Check, eller ved Indbetaling paa Postgirokonto Nr. 3252. Medlemmer, der ønsker Indbetalingskort tilsendt, kan ringe til Kontoret herom. Gyldigt Medlemskort for 1944 er Betingelsen for Adgang til Generalforsamlingen og for Udbetalingen af Honorarer.

I Overensstemmelse med Dansk Komponist Forenings Loves § 18 vil der af Understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til Enker eller forældreløse Børn under 18 Aar efter Komponister, der har været aktive Medlemmer af Dansk Komponist-Forening, og

2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stille-

de aktive Medlemmer.

Ansøgninger (for Enker med Angivelse af eventuelle Børn under 18 Aar) bedes indsendt til Dansk Komponist- Forening inden den 15. Februar d. A.

De Ansøgere, der kommer i Betragtning, vil senest den 15. Marts faa Brev herom fra Raadet. Anden Bekendtgørelse bliver ikke iidsendt. løvrigt henvises til Overgangsbesterninelsen i Lovenes § 18.

I Overensstemmelse med Lovenes § 19 c kan Foreningens Medlemmer - dog ikke Arvingers Repræsentanter - indgive Ansøgning om Rejseog Scudielegater. Ansøgninger af denne Art kan

indsendes i Aarets Løb, naar Anledning gives, og inaa indeholde Oplysninger om Rejsens eller Studiernes Formaal eller anden Begrundelse.

Det unge Tonekunstnerselskab

Konlor.-

- Kronprinsessegade 26-"", K. Tlf. Byen 720.

Kontorlid 11-15.

I,'ormand: F*lennning Weix, Gotfred Rodesvej 20, Ckl. Tlf. Ordritp 1812.

Næstf ormand: Sverre F-«orckhammer, Ringkøbinggade 7, 0. Til, Tria 751 y.

Bjørn MøYer, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkonto: 3474 Del unge Tonekimftnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Tealertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærrelid Kl. 14-15. Aninodning om Legitiinationrkort til Det kgl. Tealer maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det Indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvei,vede Billettei* er strengt pei-sonlige og maa ikke under nogen Forin overlades til andre, Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunsinerselskab,

iste Kammermusikkoncert finder Sted Søndag

deri 16. januar Kl. 16 i Koncertlokalet, Snare-

gade 4. Program som meddelt i November-Nr.

2de,)-t ,Ulig Afteil,""

finder Sted Søndag den 30. januar Kl. 16.00

sammesteds.

Pk-øg»*al,it:

Wa,l.ther Jensen: Sonate for Violin og Klaver, Op. 4.

Holger Valbjørn, Helge Willer-Nielsen.

j. P. E. Hartmann (1805-1900): Dryadens Svanesang.

P. E. Lange-Milller (1850-1926): Højt op i Fjældet. Aakanden. Firenze.

Ellen Loéll.

Maurice Ravel (1875-1937): jeux d'eau.

Cl. Debussy (1862-1918) : Pour le piano. Gerda Harbom.

G. Verdi. (1813-1901): Naadearien af »Skæbnens Magt«.

Puccini (1.858-1924): Af Operaen: »Gianni schicci«: 0 mio babbino caro.

Ellen Loéll.

Knudåge Riisager (1897): Sonate for Violin og Klaver.

Erling Sell, Erik Jørgensen.

Ved Flygelet: Anna Elise Gade.

Årgang 19/1944, nr. 01