Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 01 - side 21-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Fra Musiklivet

vedjohanne Brandt Nielsen

Den italienske Komponist Pielro Mascagni fyldte 7. December 80 Aar; der forberedes en Festaften for ham paa Operaen i Rom, til hvilken han i denne Sæson er knyttet.

Horsens har faaet et Statstilskud paa 25,000 Kr. til Afholdelse af Skolekoncerter for Byens og Omegnens Skoler med arbejdsledige Musikere. Der vil blive afholdt ialt ca. 54 Koncerter, og 26 Mand vil blive beskæftigede. Horsens bliver Nr. 2 i Rækken af Provinsbyer, der sætter den Slags Beskæftigelsesforanstaltninger i Gang; Nr. i var Aalborg.

Kgl. Operasanger Cbr. Frederiksen har faaet Bevilling til at drive Hundested Biograf.

Kapelmester Thomas jensen har modtaget den kufturelle Fonds Hædersstipendium for i Aar.

Komponisten Knudåge Riisager er valgt til Medlem af Kungliga musikalska akademien i Stockholm.

Det har hele Tiden været Meningen, at der for det Beløb, der blev tilovers efter at Mindestenen paa Peder Møllers Gravsted i Efteraaret blev færdig, skulde stiftes et Mindefond. Ved privat og anonym Indsats er »Kammermusikus Peder Møllers Mindefond« nu bragt op paa 10.000 Kr. og første Uddeling skal efter Planen allerede finde Sted 28. Februar, Peder Møllers Fødselsdag.

Sangpædagogen Ludvig jubelsky er død i ~verige. Til hans Elever hørte de fleste af vore Operettesceners førende Kræfter.

Komponisten Si,. S. Schiiliz har faaet det Anckerske Legat for i Aar. Den talentfulde unge Musiker har faaet det som kun 30-aarig og han var den yngste af Aarets Legatmodtagere.

Bestyrelsen for Det kgl. Musikkonservatorium har tildelt Violinistinde Hanne Nielsen og Violinistinde Inger Therkildsen hver 1350 Kr. samt

Valhornist Frede Schandorf Pedersen 1000 Kr. af Dr. med Villiam Richard Christiansen og Hustrus Legat. Wilfred Andersen har faaet Redaktør N. Mansens Hustru Augustas Legat, Svend Kuhnback har faaet Frk. Ida Schreibers Legat, Gerda ,Fleischer og Mette Svendsen Tune har faaet tildelt Frk. Ellen Schmidts Legat, Birthe lukl lespersen har faaet Frk. Sofie Petrea Enghof fs Legat, Astrid Vogel og Poul Hansen Børck har faaet Etatsraad Isac Salornon Salomonsens JLegat, Einar Skovmøller har faaet tildelt Elna Rothenborgs Mindelegat, Inge Lundsgaard har f aaet Enkef ru Anna Ida Malvine Petersens Legat, Tove Scharfenberg Nielsen har faaet Kirstine Lunds Legat, Børge Lundsgaard, Egmont Olsen og Leif Thybo har faaet Angul Hammerichs Legat, Anna Kirstine Ebbesen og Gerda Lykke Petersen har f aaet Grethe Anker- Jensens Legat og Axel Svitzer-Hansen har faaet tildelt Else Lichtenber-as Le Lyat.

Ved den nu afsluttede »Store Eksarnen« paa Det kgl. danske Musikkonservatorium har følgende Elever bestaaet: Anker Blyine ' Niels Bondesen, Elise Engelsen, Richardt Hansen, Eiisabeth Hohnjohansen, Marie Sophie Haar, jørn Kiirstein, Kat Laursen, Kirsten Maagaard, Arne Moller, Annelte Voss. Kat Laurien bestod Eksamen med Udmærkelse.

De to nyoprettede Stillinger som Cellister i Radioorkestret er ved Konkurrence mellem 23 Ansøgere blevet besat med Erling Løsekraut og Alberto Medici.

Af Zeuthens Mindelegat, der uddeles til nationale og kulturelle Formaal, er der tildelt Aalborg Byorkester 1000 Kr.

Statsradiofonien har oprettet et Børneorkester under Navnet junior-Ensemblet, i Lighed med Pige- og Drengekorene; det tæller op mod 20 Medlemmer og bliver dirigeret af Emil Reesen

Fra, Odense meddeles, at Direktør, cand. mag. Aage Nording er død den 11. December. Under dette Navn skjuler sig en mærkelig Musiker Skæbne, idet Aage Nording i sin Ungdom studerede Musik, bl. a. hos Carl Nielsen, og blev en dygtig og ret benyttet Pianist. Han fik i 20-Aars Alderen. N. W. Gades Mindelegat, men maatte senere opgive sin Karriére paa Grund af en Lammelsc i Armene. Han har dog gennem Aarene bevaret sin Musikinteresse og har bl. a. udgivet forskellige Kompositioner.

Violinistinden Ellen Birgitke Nielsen har faaet 1000 Kr. af Rundskuedagens Studielegat.

En Diskussion i Politiken om moderne Opera og Opera-Librettister har ført til, at Jørgen Bentzon. har afsløret sig som Komponist til en lige fuldendt Opera, der hedder »Saturnalia«. Teksten er forfattet over antikt Emne af Komponisten selv.

Dansk Musiktidsskrift,

har med dette Nummer faaet ny Forside og ny typografisk Opsætning. Begge Dele skyldes Arkitekt (M.A.A.) Frode jergensen.