Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1941 Del 1

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 02 - side 33-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI FOR AARET 1941

Ved Sigurd Berg

Sigurd Berg fortsætter sin Oversigt over Skrifter og Artikler om Musik, som bragtes for Aaret 1940 i Dansk Musiktidsskrift i Fjor.

(* betegner selvstændige Publikationer).


I. Hjælpeværker og Bibliografi

* 1.Gunnar Nyborg-Jensen: Musikbogen (Leksikon over Musikudtryk, Komponister, Musikinstrumenter, Musikværker og Musikhistoriens Aarstal) 128 S.

2. Gertrud Glahn: Musiksamlingen paa Randers Centralbibliotek Bibliotekaren, S. 41-45.

3. Sven Lunn: Det kgl. Biblioteks danske Musikautografer. Bogens Verden, S. 353 -365.

4. Musik til Gudstjenesten. Lidt Bibliografi. Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 44-46 (Om Nodebiblioteker) se Nr. 118, S. 62-66. Se ogsaa Nr. 16.


II. Blandede Samlinger, Tidsskrifter, Aarbøger o. l.

* 5. (Jacob Paludan) Orfeus i Bogverdenen.

Berømte Mænds Udsagn om Musik. 60 S.
* 6. Acta musicologica. Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. Vol. XIII. Fasc. I-IV. 104 S.

* 7. Dansk Kirkemusiker Tidende. Medlemsblad f. Dansk Organist- og Kantorforening, Dansk Kirkernusikerforening. 38. Aarg.

* 8. Dansk Kirkesangs Aarsskrift. Udg. af Samf. Dansk Kirkesang. Red. Povl Hamburger og Harald Vilstrup. 2. Aarg.

* 9. Dansk Musiker-Tidende. Medlemsbl. f. Dansk Musiker-Forbund. Red. O. Kruuse-Andersen. 31. Aarg.

* 10. Dansk Musiktidsskrift. Udg. af Det unge Tonekunstnerselskab og Musikpædagogisk Forening. Red. Gunnar Heerup. 16. Ang.

* 11. Forum. Tidsskr. f. Musik og Teater, Film, Ballet, Plastik. Red. Sv. Erichsen

* 12. Grammofon-Branchen. Organ f. Dansk Grammofonhandler-Forbund. Red. Mogens Kaarøe. 3. Aarg.

* 13. Det kgl. Teater's Programmer. Red. Tor ben Krogh.

* 14. Københavns Folke-Musikskole. Red. Knud Nørvang. 1. Aarg.

* 15. Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905. Red. Emilius Bangert. 7. Aarg.

* 16. Musik og Handel. Organ for Musikalie-, Grammofon- samt Musikinstrumentbranchen. Udg. af Dansk Musikforlæggerraad. Red. M. 0. Rickfelt. 12. Aarg. (Heri en fortsat Fortegnelse over alle ny-udkomne Musikalier.)

* 17. Musikbladet. Udg. af Wilh. Hansen. Red. Sven Rye. 5. Aarg.

* 18. Optakten. Udg. af Akademisk Kor og Orkester. Red. Bj. Gamborg. 3. Aarg.

* 19. Ord og Toner. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Red. Kay Rostgaard-Frøhne. 6. Aarg.

* 20. Pro cantu. Tidsskr. f. Sang og Musik. Red. Sv. Kock. 4. Aarg. (Heri Rubriker bl. a. f. Stemmepædagogik, Kirke- og Orgelmusik samt Meddelelser fra forskelligé Sang- og Musikforeninger.)

* 21. Rytmer. Tidsskr. f. moderne Dansemusik. Udg. af Wilh. Hansen..Red. Victor Skaarup. 5. Aarg.

* 22. Sanger-Bladet. Organ f. danske Mandssangforeninger. Red. 0. Th. Christensen, Aarhus. 20. Aarg.

* 23. Solisten. Medlemsbl. f. Dansk Solistfor bund. Red. Vagn, Hedemann. 21. Aarg.

III. Almindelig Musikhistorie

24. Jul. Foss: Hvordan begyndte Musik? Krst. Dagbl. 20. juni.

25. Vagn Holmboe: Et stilgennernbrud i mu siken. Aarstiderne Nr. 2, S. 44-47.

26. Knud Jeppesen: Eine musiktheoretische Korrespondenz des früheren Cinquento. Acta musicol., S. 3-39.

27. Oscar Jensen: Internationale Sørnands Opsange »Chanties«. Vikingen, Nr. 17 og flg. Numre.


Kirkemusik:

28. Emilius Bangert: Gregoriansk Sang. Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. S. 57-59. (1 Anl. af 0. Segalts.- Vejledning i gregor. Sang, 1940.)

29. ful. Foss: Den gregorianske Sang. Krist. Dagbl. 14. Februar.

30. Knud Jeppesen: Korsangen i Kirkens Tjeneste. Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 8-19.

31. Einar Kelstrup: Hvorfra stammer den ældste Kirkemusik? Fyns Tid. 27. Febr.

32. Gunnar Pedersen:Oversigtover»Kyries« og »Glorias« Historie fra Oldkirken til vore Dage. Da. Kirkesangs Aarsskr, S. 3-7.


Dramatisk Musik:

33. Jobs. Fønss: Kunstneres Nervøsitet og Overtro. Nat.tid. 13. og 14. November.

34. Poul Knudsen: Nogle Operaproblemer. Berl. Afr. 25. juli.

35. Europæisk Dansekunst. Masken, S. 110 -111.

36. H. Steinthal: Filmsoperaen (Om Walt Disney og Béla Baláz). Forum, Nr. 2, S. 19-21.
Se ogsaa Nr. 87, 228.


Dansemusik:

37. P. G. M. Kruse: Wienervalsens Historie. Jyll.post. 23. juli.

38. Bernh. Christensen: Hører jazz til den lettere Musik? Helhesten, i. Hft.

39. G. Werschenska: Hvad synes De om jazz? Aalb. Amtst. 2. Maj.


Militærmusik:

40. Ax. Storch: Fra Landsknægtsmusik til Regimentsmusik. Berl. Afr. 24. Februar.


Musikinstrumenter :

41. E. Abrahamsen: Mærkelige Musikinstrumenter. Berl. T. Sønd.till. 16. Februar.

42. Karen Brasen: Fra Flitsbue til Flygel. Aalb. Stiftst. 29. Marts.

43. Ulver Forchhammer: Stradivarius' Hem melighed. Jyll.post. 6. juni.

44. Sivert Gunst: Saxofonens Historie. Berl. Aft. 22. juli.

45. Arne Hjorth: Violinen og dens Forfædre. Nyt. Tidss. f. Kunstind. S. 142147.

46. Mogens Kilde: For og imod Kino-Orglet - mest for. Pro cantu, S. 11-12.

47. profecto: Vil Elektriciteten revolutionere Musikinstrumenterne? Pro cantu, S. 76 -77.

48. Martin Rasmussen: Sandheden om de gamle Mestres Hemmelighed. (Om Violiner). Herning. 60 S. Se ogsaa Nr. 152.

Biografiske Samlinger :

49. jul. Clausen: Fra Tonernes Verden (Om danske og fremmede Musikpersonligheder) i s. Forf.s »Mennesker paa min Vej«. (Heri om Joachim Andersen, Wm. Behrend, Peter Cornelius, Balduin Dahl, Niels W. Gade, Fini Henriques, Vilh. Herold, Lange-Müller, Carl Nielsen, Fr. Rung, P. Schram, Niels Juel Simonsen, Anton Svendsen, Richard Strauss, Siegfr. Wagner og om Kammermusikforeningen).

50. Gunnar Foss: Tre gamle Mestre (j. G. Walther, j. M. Leclair og Mogens Pedersøn). Viborg Stiftstid. 6. December.


IV. Dansk Musikhistorie

51. Knudåge Riisager: .... dansk musik idag. Forum, Nr. 1, S. 7-10.


Folkelig Musik:

52. 0. Larsen: Kylling-Sørens Danse. Østjydsk Hjemstavn. Bd. 6, S. 150-153.

53. J. Drachmann: Nu toner Alsangen ud i den danske Sommer. Aalb. Amtstid. Søndag.-till. 20. juli.


Kirkemusik:

54. Emilius Bangert: Gregoriansk Sang. (I Anl. af O. Segalt's: Vejledning i gregoriansk Sang. 1940) Medl.bl. f. Da. Organist- o. Kantorsamf. S. 57-59.

55. Jul. Foss: Solister i Kirken. Solisten, Nr. 8, S. 3.

56. Jul. Foss: Kirkemusik eller ikke. Krist. Dagbl. 14. juni.

57. Egede Schack: Om Samarbejde mellem Organist og Præst. Pro cantu. S. 78-79.

58. Harald Vilstrup: Musikken i Kirkens Tjeneste. Kirken og Tiden, S. 65-70.

59. V. B.: Kirkemusikerkaar paa Landet. Da. Kirkernus. Tid. S. 52-53.

60. P. S. Rung-Keller: (Optællingen af) Danmarks Orgler og Kirkeklokker. Da. Kirkernus. Tid. S. 16.
Se ogsaa Nr. 4, 153, 154, 291.


Gudstjeneste :

61. Viggo Bitsch: Den danske Gudstjeneste. (Betragtninger over Sv. Borregaards Artikel i K irken og Tiden, 1940.) Da. Kirkernus. Tid. S. 64-65.

62. S. H. Poulsen: Musikalsk Underretning at messe for Alteret. Da. Kirkernus. Tid. S. 45, 54-58, 66, 81-82, 94 (forts. 1942).


Salmer :

63. C. J. Brandt: Vore danske Kirkesalme-bøger. Hans Thomissøn. Det syttende Aarh. Medl.bl. f. Da. Organist- o. Kantorsamf. S. 72-78.

64. Jul. Foss: Nyere danske Salmemelodier. Tiden ca. 1825-1900. Da. Kirkernus. Tid. S. 10, 22, 33-34, 45-46.

65. Birger Grindsted: Vore Salmernelodier. Holstebro Dagbl. 8. November.

66. Jens Peter Larsen: Gudstjeneste og Salmevalg. Da. Kirkesarhgs Aarsskr. S. 2039.

67. N. O. Raasted: Nye Salmernelodier. Na tionaltid. 16. og 17. januar.

68. P. Severinsen: Menighedssalmens Barndomstid i Danmark. Medl.bl. f. Da. Organist- o. Kantorsamf. S. 18-30.

69. Harald Vilstrup: Den kirkelige Sang i Danmark. Krist. Dagbl. 20. og 27. juli. Se hertil: K. Koch: Svensk og dansk Kirkesang. sst. i. August.
Se ogsaa Nr. 118, S. 153-166; Nr. 146.

70. E. N.: Gennem den gregorianske Sang til Kirken. Interview m. Edith Petersen. Katolsk Ugebl. S. 499-500.

71. A. Menzinger: Dominus vobiscurn, (Om det sungne Messesvar). Katolsk Ugebl. (1940). S. 180.


Dramatisk Musik :

72. Knud Atlung: Tallene taler om Det kgl. Teater. Politiken 13. juni.

73. Knud Atlung: Den nationale Sæson paa Det kgl. Teater. Berl. Afr. 2. Oktober.

74. Niels Friis: Det kongelige Kapel. Viborg Stiftstid, 5. Maj.

75. Niels Friis: Hvad Tallene beretter om vor nationale Scene. Viborg Stiftstid. i. Oktober.

76. Johs. Fønss: Bifald og Blomster (i Det kgl. Teater). Soc.-Dem. 8. og 9. Febr.

77. Johs. Fønss: Det kgl. Landsteater. Soc. Dem. 2. og 3. Maj.

78. Johs. Fønss: Teateraspiranter og deres Dommere. Aarh. Stiftsti~d. Till. 24. Aug.

79. Torben Krogh: Bag Barokteatrets Kulisser. Kulturminder. S. 43-92.

80. Nils Schiørring: Teateraaret 1941. Na tionaltid. 31. December.


Opera:

81. Knud Atlung: Mozarts Operaer paa vor Operascene. Berl. Aft. 5. December.

82. Holger Boland: En Skole-Operascene. Ekstrabl. 30. August.

83. P. Gradman: Da Wagners »Valkyrien« fik sin danske Premiere. Berl. Afr. 6. Marts. Ogsaa i Da. Musiker-Tid. S. 104 -106.

84. Victor Nielsen: Operasangen. Er Sang kulturen i Dalen? Pro cantu. S. 4-6.
Se ogsaa Nr. 121, 232, 275, 293.


Ballet :

85. Birger Bartholin: Om Balletmesterens Arbejde. Masken. S. 52-54.

86. Kai Aage Bruun: To Tidsaldre i dansk Balletkunst. Nat.tid. 24. April.

* 87. Viggo Cavling: Ballettens Bog. 120 S.

88. J. Günther Petersen: Den danske Ballet. Aalb. Stiftstid. Till. 30. November.

89. Kaj Smith.- Tilbage til Bourrnonville. Nat.tid. 2. November.

90. Kaj Smith: Balletbørn bag Kulisserne. Brugsforeningsbl. S. 516-517. Se ogsaa Nr. 79, 272-73, 314.


Revy, Kabaret, Film

91. Erik Abrahamsen: Weyse-Filmens Skæbne ... Berl. Tid. i. og 8. April. Bemærkning af F. Markersen. 28. April.

* 92. Gunhild Gantzel: Scala-Minder.

93. Poul Sørensen: Refræner. Ekstrabl. 22. ,April.

Se ogsaa Nr. 36, 96, 274.


Sange :

94. Erik Abrahamsen: Nationalsangen. Aalb. Amtstid. 11. januar.

95. C. P. O. Christiansen: Danmark her! Forslag til Radiolytter-Afstemning om Radioens Afslutningsmelodi. Horsens Folkebl. 6. januar.

96. J. Munch Christensen: Schlageren og den danske Sang. Aarh. Stiftstid. 8. Februar.

97. Kjeld Galster: Vor Nationalsang. Aalb. Amtstid. 22. og 23. januar.

98. Niels Gyde: Den danske Nationalsang og vore nationale Sange. Sorø Amtstid. 13. januar.

99. Henry Hellsen: Nationalsangen. Berl. Tid. Till. i i. Maj.

100. Torben Krogh: Melodien til »Kong Christian« i ny Belysning. Nat.tid. 16. April. Ogsaa i Solisten, Nr. 6, S. 3-7.


Instrumenta Imusik:

101. Erling Winkel: Danske Symfonier i det 18. Aarh... 111 (forts. fra 1940) Da. Musiktidss. S. 7-13.


Korforeninger:

102. Th. Lumbye: Sangforeningen (Brage), der fandt Cornelius, fylder 50. Soc.-Dem. 24. juni.

103. Chr. Rølling m. fl.: Minder og Oplevelser (i Brage) gennem 50 Aar. Sangerbladet Nr. 7, 8 og 9.

104. Dansk Sangerforbund's i. Dirigentkursus. Sangerbladet Nr. i. K. F. U. M.'s Sangere, se Nr. 318.

Dans og Idræt

* 105. Otto Lington: jazz skal der til. Kbh. 128 S. + 8 M.
Se ogsaa Nr. 274.

106. Helle Gotved: Ny Musik til Gymnastik. Tidsskr. f. Legemsøvelser. S. 54-57. Bernærkn. af A. M. Børup S. 69-71, E. Bartholdy 'S. 72-74, 1. Hansen S. 74-77, H. Gotved S. 77-80.


Militærmusik:

* 107. Bestemmelser for et Musikkorps ved Fodfolket. 28 S.

108. (Vedr. den nye Militærmusikordning). Da. Musiker-Tid. S. 5, 33, 54-58, 7273, 83-84, 99-100, 247-249.

109. Niels Friis: Militærmusiken. Aarh. Stifts tid. 31. januar.

110. Niels Friis: Fra Hoboisternes Tid. Minder om danske Militærmusikere gennem 200 Aar. Viborg Stiftstid. 8., 10. og 11. Marts.

111. Niels Friis: Af Militærmusikens Histo riebog. Berl. Tid. Till. 16. Marts.

112. Niels Friis: Den danske Militærmusik. Fyns Stiftstid. 19. April.

113. Niels Friis: Den danske Militærmusik. Viborg Stiftstid. 19., 21. og 22. April.

* 114. Niels Friis: Militærmusikken. Viborg. 50 S.

115. G. W. Gertz: Militærmusikken. Jyll.post. 30. januar. -

116. Officiantbladet: Dansk Militærmusik igen. S. 45-46.

117. Svend Vonved: Klingende Spil. Nat.tid. 2. Februar.
Se ogsaa Nr. 156, 292, 303, 312.


Musiklivet :

* 118. Erik Abrahamsen: Musik og Samfund. 210 S.

119. Erik Abrahamxen: Storstilet Plan til Fornyelse af vor Orkestermusik. Berl. Tid. 25. Februar. Ogsaa i Da. Musiker-Tid. S. 72-73.

120. Karl Bjarnhof: De Blindes første Orke sterprøve i Tivoli. Soc.-Dem. 14. Marts.

121. Chr. Elling: Bergs Hus i Læderstræde. Kulturminder. S. 133-162. (BI. a. om Thielo og Johannes Iversen).

122. Jul. Foss: Symfonikoncerterne i Tivoli. Krist. Dagbl. 12. juli.

123. Knudåge Riisager: Musik for alle (København maa have sit Koncerthus). Soc.Dem. 21, September. Andre Udtalelser 22. September.


Musikforeninger:

124. Akademisk Orkester. Fortegnelse over 10 Aars Koncerter (1931-41). Optakten. Nr. 15, S. 3-4. Se ogsaa Nr. 18, 242.

125. Sven Kock: I Rampelyset (Blæserkvintetten af 1932). Pro cantu. S. 55-56. Kammermusikforeningen. se Nr. 49.

121 Aksel Agerby: Det unge Tonekunstnerselskab's Sæson 1940-41. Da. Musiktidss. S. 85-87. Se ogsaa Nr. 10.
Se Nr. 195.


Radio :
127. Jørgen Bentzon: Radioen og det musikalske Kulturliv. Politiken 13. September.

128. Jørgen Bentzon: Radioens Musik-Programmer. Jyll.post. 25. Oktober.

129. Dansk Musiktidsskrift: Statsradiofoniens Kompositions-konkurrence. S. 34-35.

130. V. Marcussen: Radioen og den levende Musik. Aalb. Amtstid. 17. August.


Grammofon:

131. Dansk Musiktidsskrift: Arkiv for Grammofonindspilninger af danske Kompositioner. S, 107-108.

132. Sverre Forchhammer: Grammofon-Koncerten. Mandens Blad. Nr. 9 og 10.

133. Kn. Hegermann-Lindencrone: Hvorfor fylde Huset med runde sorte Pandekager? Berl. Tid. 6. Oktober.

134. Kn. Hegermann-Lindencrone: Hvordan man samler paa Grammofonplader. Berl. Tid. 20. Oktober.

135. Eiler Jørgensen: Grammofonen erobrer Danmark. Mandens Blad. Nr. 9, S. 14-16.

136. Hugo Seligmann: Med Lykkens Galocher paa (Om Kn. Hegermann-Lindencrones Samling af sjældne Fonografvalser og Grammofonplader). Politiken. 21. og 22. januar

137. Vidar Vølund: Guldaldertidens Sangere synger endnu paa Fengersvej! (Grammofonpladesamleren Villiam Olsen, Odense). Fyns Stiftstid. Till. 8. juni.


Faglig Organisation

Dansk Grammofonhandler Forbund: Se M 12.

Dansk Kirkemusikerforening: Se Nr. 7. Dansk Kirkesang: Se Nr, 8.

Dansk Musikerforbund: Se: Nr. 9. Dansk Musikforlæggerraad: Se Nr. 16.

Dansk Organist- og Kantorforening: Se Nr. 7.

Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905: Se Nr. 15.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund: Se Nr. 19.

Dansk Solistforbund: Se Nr. 23.

Musikpædagogisk Forening: Se Nr. 10.

Retsbeskyttelse; Stat og Kommune :

* 138. Betænkning afgivet af det ved jusitsministeriets Skrivelse af 13. Nov. 1937 nedsatte Udvalg angaaende Engageringsforholdene for (Skuespillere), Musikere (og Artister). 70 S.

139. Povl Hamburger: Om Plagiat, Laan og Citat. Da. Musiktidsskr. S. 1-7. Bemærkn. af Knudåge Riisager S. 25-27, Povl Hamburger S. 53-54.

(Om Retsbeskyttelse for Kompositioner). Se Nr. 118, S. 57-61.


Musikuddannelse :

140. Erik Abrahamsen: Statsprøvede Musikpædagoger. Berl. Tid. 21. januar.

141. Erik Abrahamsen: Det danske Musik konservatorium bør reformeres. Berl. Tid. 14. januar. Bemærkn. af Konservatoriets Bestyrelse 17. Januar, Knudåge Riisager 21. januar, Konservatoriets Bestyrelse 24. januar, Knudåge Riisager 28. januar.

142. Dansk Musiktidsskrift: Musikalske Festligheder i Anl. af Konservatoriets 75 Aars Bestaaen. S. 202-203.

143. Mogens Heimann: Det kgl. danske Mu sikkonservatorium. Berl. Tid. 25. Febr.


Børneundervisning:

144. Viggo Bitsch: Børns Oplevelse af Musik i Sangtimen før og nu. Vor Ungdom, Aug. S. 70-72.

145. Chante Clair: Skoleopera og Musikopdragelse (Om Karl S. Clausen: »Klokken«, Sven Kock: »Sagnet« og Finn Høffding »Pasteur« og» julen har bragt« Pro cantu. S. 52-55.

146. P. Helweg-Larsen: Kirkens og Skolens Salmernelodier. 1. Skolens Opgave. 2. Den københavnske Skoles Sangplan. Krist. Dagbl. 22. og 23. Februar

147. A. Veien: Sans for Sang og Syn for Saga (i Skolen). Folkeskolen. S. 521-522.
Se ogsaa Nr. 118, S. 189-200.


Folkelig Musikopdragelse

148. Aage Falk Hansen: (Besøg paa Frederiksberg Folkemusikhøjskole). Berl. Tid. 9. januar.

149. Kbh.s Folke-Musikskole: Se Nr. 14.

150. Jens Lange: Sang og Musik paa Højskole. Arbejderhøjskolen Nr. 20, S. 3137.

151. Mads Aagaard Madsen: Højskolesang bogen. Indre Missions Tid. S. 209-210.


Musikinstrumenter:

152. M. P.: Violinens Klangfylde udvikler sig gradvis i Løbet af syv Aar. (Om Violinbygger Martin Rasmussen). Berl. Afr. 18. September.

153. Aage Hassel: Elektriske Klokkespil. Elec tra. S. 124-126.

* 154. Th. Sehested: Danske Kirkeklokker. 31 S. *
Se ogsaa Nr. 48, 311.


Personalia-Samlinger :

* 155. (Blicher-Hansen og Buchwald:) De Kunstnere-de Kunstnere. 126S. (Heri Anekdoter om mange Musikfolk).

156. Niels Friis: Livgardens Musikdirektører (A. O. Dehn, A. V. Svendsen, J. F. Vater, Carl Andersen, Vald. Nielsen, Th. Dyring og Georg Madsen). Berl. Afr. 12. Marts.

157. Niels Friis: Et Folkesagn. Aarh. Stiftstid. 2 5. Marts.

158. Johs. Fønss: De danske Wagnertenorer. Soc.-Dem. 13. og 14, juni.

* 159. (J. Ravn-Jonsen:) Musikhistorier. 94 S.

160. Hugo Seligmann: I Anledning af nogle Noder. (Om Leif Kayser, Jørgen Bentzon, Sv. S. Schultz, Sv. E. Tarp, Knudåge Riisager, Frans Syberg og Otto Mortensen.) Politiken 7. juni.

* 161. Th. Wellejus: End er der Sang i Skoven. Populære Biografier over danske Tonekunstnere.) 196 S.


Enkelte Personalia :

162. F. K.: (Om Hugo Aarup) Da. Kirkemus. Tid. S. 65-66.
Rob. Allen, se Nr. 299.
Arthur Allin, se Nr. 299.
Carl Andersen, se Nr. 156.
Joachim Andersen, se Nr. 49.

163. Tom: Operasanger og Salgschef (Frans Andersson). Berl. Afr. 8. juli.
Birger Bartholin, se Nr. 85.

164. Paula Biehe: Skaberen af Melodien til »Vift stolt« (Rudolph Bay). Jyllandspost. 9. juli.

165. Kai Aage Bruun: Du er rig, du er dejlig, o Syd. - Et 150 Aars Minde (Om Rudolph Bay). Nat.tid. 9. juli.

166. Sv. Borberg: Hans Beck fylder firs. Berl. Tid. 31. Maj.

167. Kaj Smith: Balletmester Hans Beck fylder 80 Aar. Nat.tid.. 31. Maj.

168. Soc.-Dem. 20. Maj. Balletmester Hans Beck fylder 80.
William Behrend, se Nr. 49.

169. Vagn Holmboe: Om Jørgen Bentzons Symfoni Nr. i. Da. Musiktidsskr. S. 69 -70. Bemærkn. af Jørgen Bentzon. S. 70-75, af Holmboe. S. 75-76. Se ogsaa Nr. 160.

170. Sv. Koch: Niels Viggo Bentzon, Pro cantu. S. 38-39.

171. F. K.: (Om A. Bertelsen). Da. Kirke mus. Tid. S. 29.

172. - 1.: Hertha Bjørvig 50 Aar. Solisten. Nr. 2.
Holger Blichfeld, se Nr. 299.

173. F. K.: (Om Gunnar Boesen) Da. Kirke mus. Tid. S. 53.

174. (Rob. Neiiendam:) Breve fra Aug. Bournonville i hans Alderdom. Personalhist. Tidss. S. 176-182.

175. Jul. Clausen: »Et Folkesagn« (Aug. Bournonville) D. kgl. Tea.s Progr. Marts.

176. Niels Friis: Bournonville og »Napoli«.
Aarh. Stiftstid. 16. November.

177. Rob. Neiiendam: (Om Aug. Bournonville) D. kgl. Tea.s Progt. 24. Oktober.

178. Kai Smith: En Ballet paa det kgl. Teater (Bournonvilles Ballet »Toreadoren«) Soc.-Dem. 27. Februar.

179. Kai Smith.: Bournonvilles Konfirmationsgave til Betty Hennings. Nat.tid. 21. Novernber. Se ogsaa Nr. 86, 89, 157.

180. Niels Friis: Den store Dansker (Dietrich Buxtehude) Viborg Stiftstid. 19. Maj.

181. Lis Hasager: Godt gemt, men ikke glemt (Buxtehude) Grammofonbranchen, juni.

182. Svend-Ove Møller: Buxtehude-Fundet i Nykøbing F. Medl.bl. f. Da. Organist- o. Kantorsamf. S. 41-44. (Fra »Kyrkomusikernas Tidning, Febr.) Se ogsaa S. 51.

183. Karl Bjarnhof: (Samtale med Holger Byrding) Soc.-Dem. 29. Marts.

184. Finn Hoffmann: (Samtale med Holger Byrding) Politiken 30. Marts.

185. Chr. Houmark: Kammersangeren (Holger Byrding), der løb af Lære. Berl. Afr. 3 1. Marts.

William Bähncke, se Nr. 299.

186. Marinus Børup: In vernalis temporis (Om Morfen Børup) jyll.post. Till. 6. juli.

187. F. K.: (Om Camillo Carlsen) Da. Kirkernus, Tid. S. 41-42.
Karl S. Clausen, se Nr. 145.
Peter Cornelius, se Nr. 49, 102. B
Balduin Dahl, se Nr. 49.
A. 0. Dehn, se Nr. 156.

188. Niels Friis: Ungdom og Galskab (Om Ed. Dupuy) Aarh. Stiftstid. 22. Maj.

189. Johs. Wolthers: Komponisten Edouard du Puy. Vejle Amts Folkebl. 22. Sept.

190. F. K.: (Om Aage Dyrholm) Da. Kirke mus. Tid. S. 33.

191. Sv. Sabroe: Interview med Th. Dyring (Fra Soc.-Dem.) Da. Musiker-Tid. S. 20-21.
Se ogsaa Nr. 156.

192. L. P. Bigaard: Fjordvang (Om Julius Døcker) jul i Roskilde. S.32.

193. Carl Bjarnhof: En Time med Komponisten Erik Fiehn. Soc.-Dem. 6. April.

194. F. K.: (Om Julius Foss) Da. Kirkemus.- Tid. S. 18.

195. K. Atlung: Der bør stiftes et Gade-Hartmann Selskab (Om N. W. Gades Ungdomsliv) Berl. Tid. 2. December.

196. Kai Aage Bruun: Romantikens store Tonepoet (N. W. Gade) Nat.tid. 15. November. Se ogsaa Nr. 49, 157, 175.

197. Jørgen Jersild: Vincenzo Galeotti - den danske Ballets Skaber. D. kgl. Tea.s Progr. Febr.
Se ogsaa M. 86.

198. P. Neve: (Alexander og) Adelina Genée. Berl. Afr. 17. Maj.

199. Christian (Gottschalck) Folkekær fortæller. Berl. Tid. Till. 11., 18. og 25. Maj, 1., S., 15. og 22. juni.

200. K. Bjarnhof: I dobbelt Ild. (Om Peder Gram) Soc.-Dem. 16. November.

201. E. Kelstrup: Komponisten Peder Gram 60 Aar. Fyns Tid. 20. November.
H. E. Grosmann, se Nr. 299.

202. R. C. Mortensen: En dansk Folkernusik Forsker (Hakon Grfüner-Nielsen). Berl. Afr. 23. juli.

203. Nils Schiørring: Folkemindeforskeren Hakon Grüner-Nielsen fylder 60 Aar. Nat.tid. 23. juli.
A. John Gutfeld, se Nr. 299.

204. F. K.: (Om Vita Halgren). Da. Kirke mus. Tid. S. 76-77.

205. Ths. Rosenberg: Fra »Den lille Caruso« til Max Hansen. Fyns Stiftstid. 23. Febr.

206. Axel Hartmann. Da. Musiker-Tid. S. 120.

207. Torben Krogh: Ukendte Breve til I. P. E. Hartmann. Nat.tid. 26. og 27. juli. I. P. E. Hartmann, se ogsaa Nr. 157,175.
Knud Hegermann-Lindencrone, se Nr. 136.

208. Richard Hove: (Peter) Heises Kammer musik. Da. Musiktidss. S. 169-173.

209. Olaf Helsted: Slægten Helsted. Personal hist. Tidss. S. 244-246.
Betty Hennings, se Nr. 179.

210. Sig. Berg: Fini Henriques' Kompositioner. Da. Musiktidss. S. 159-65, 180-187.

211. Aage Lund: Fini Henriques. Dansk Ud syn. S. 92-98. Se ogsaa Nr. 49.

212. K.-A.: Johan Henriques. Da. Musiker Tid. S. 374.
Vilhelm Herold, se Nr. 49.

213. Emil Holm har 50 Aars Sanger-Jubilæum. Berl. Aft. 17. November.

214. Vagn Hedemann: Emil Holm. Solisten. Nr. 11.

215. K.-A.: Kammersanger Emil Holm jubilerer. Da. Musiker-Tid. S. 341-342.

216. Povl Sabroe: »Unævnt Herre af Koret« (Emil Holm) fejrer 50 Aars Jubilæum. Politiken 16. November.

217. (Th. Wellejus) : Kapelmesteren (Joh. Hye-Knudsen) fortæller Minder. Viborg Stifts Folkebl. 6. Maj.
Finn Høffding, se Nr. 145.
Johannes Iverseng se Nr. 121.

218. Victor Nielsen: Stemmeanalyse I (Marius Jacobsen) Pro cantu, januar. S. 13-14.

219. K.-A.: Alexis fonsen. Da. Musiker-Tid. S. 131.
C. A. C. Jung, se Nr. 299.
Johannes Kabell, se Nr. 299.

220. Sv. Kock: (Om Leif Kayser). Pro cantu, januar. S. 7-8.

221. Sven Lunn: Leif Kayser. Salmonsen Leks.-Tidss. S. 39. Se ogsaa M. 160.

222. sva: Domorganist Einar Kelstrup. Da. Kirkernus. Tid. S. 5-6, 9-10.

223. F. K.: (Om Einar Kelstrup).Da. Kirke mus. Tid. S. 42.

224. J. Larsen: Et 100-Aars Minde. Ole Kjær Musicus i Ringkøbing. Ringkjøb. Amts Dagbl. U April.

225. K. Bjarnhof: Et Besøg hos »Dronningen«s Komponist. Paul von Klenau fortæller. Soc.-Dem. 2. Marts.

226. P. Gradman: Paul von Klenaus Opera »Dronningen«. Forum, Nr. 2. S. 1921; se ogsaa S. 26.

227. Alma Heiberg: Komponisten Paul von Klenau. Berl. Tid. 8. Marts.

228. Paul von Klenau: Nogle principielle Betragtninger over Operaen og over mine egne Arbejder. D. kgl. Tea.s Progr. Februar.

229. a.d.: Overlærer, Organist Viggo Knudsen, Nysted. Da. Kirkernus. Tid. S. 21. Sven Kock, se Nr. 145.

230. Kai Flor: »Holger Danske« (af F. L. Æ. Kunzen) gjorde ogsaa Lykke for 28 Aar siden. Berl. Tid. 22. januar.

231. J. A. Jensen: »Holger Danske« (af F. L. Æ Kunzen) paa Scenen. Ringkøb. Amtstid. 11. januar.

232. Niels Friis: Den gamle Opera paany (»Holger Danske« af F. L. Æ. Kunzen). Aarh. Stiftstid. 12. januar.

233. Torben Krogh: »Holger Danske« (af F. L. Æ. Kunzen). D. kgl. Tea.s Progr. januar.

234. Sven Lunn: Omkring »Holger Danske« (af F. L. Æ. Kunzen) og noget ang. Opera-anmeldelser). Da. Musiktidss. S. 27-30. Bemærkn. hertil: S. 63-64, 76-77, 87-88.

235. Sven Lunn: Giglis danske Elev, Edi Laider. Salmonsen Leks.-Tidss, S. 42.
P. E. Lange-Müller, se Nr. 49.

236. K. Bjarnhof: Hans I. Larsen fylder 70. Soc.-Dem. 16. Februar.

237. Tom: Den gamle Sanglærer (Hans I. Larsen) synger sit Farvel. Berl. Afr. 10. Februar.

238. Johs. Fønss: Danmark, nu blunder den lyse Nat. Thøger Larsen - Minder og Melodier. Soc.-Dem. 7. August. Thomas Laub, se Nr. 119, S. 159-166.

(Fortsættes.)