Dietrich Buxtehudes klaverværker Del 3

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 02 - side 29-33

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DIETRICH BUXTEHUDE""S KLAVERVÆRKER

udgivet af Emillus Bangert

Af Finn Viderø

Suite nr. 8 d-mo11.

Courante. t.25 Der synes at være faldet et c (Fjerdedel) og et h (Halvnode) ud i mellemstemmen i højre haand, jvnf. slutkadencen.

Bindebuen fra takt 34 til 35 skal formodentlig ogsaa gøelde d i alten.

Sarabande. t. 11 Bassens a skal formodentlig være en halvnode, saa at d først kommer paa sidste

(Fortsættelse)

4-del sammen med tenorens d og altens fis, jvnf. det harmoniske parallelsted t.19.

Gigue. t.8 Sidste 4-del i overstemmen skal maaske være c (i st. f. d).

Suite nr. 9 D-dur:

Allemande, t.13 Akkorden paa fjerde 4-del virker ret haard. Maaske skal g i bassen være en 4-del med punkt og h en 8- del.

Courante. t.13-14 vilde jeg foreslaa bindebue i bassen og i overstemmeri fra sidste 8-del til halvnoden.

t.28 Sidste 16-del i overstemmen c, jvnf. t.24. t.29 vilde jeg som ovenfor foreslaa. bindebue i overstemmen fra sidste 8- del til halvnoden i t.30.

Suite ni-. 10 e-moll:

Allemande. t.9 Basnoden skal formodentlig være en helnode, jvnf. t.3.

c.10 Den sidste af 16-delene i overstemmen skal vel bindes til den følgende akkordnode.

t.16 Bassens g paa første 4-del skal sikkert bindes over til den følgende 4-del, jvnf. t.7.

t.17 Sidste 16-del i tenoren skal formodentlig være g.

t.21 Den sidste af 16-delene i overstemmen skal vel bindes til den følgende akkordnode.

Courante. t.21 Fis og h i venstre haands akkord paa sidste 4-del skal formodentlig bindes over til akkorden i den følgende takt, jvnf. sluttakten.

t.38 Denne takt skal maaske være ensdannet i sekvens med de foregaaende og efterfølgende takter.

Sarabande. t.8 Rytmea i denne takt forekommer ved sammenligning med de øvrige takter mindre sandsynlig. Maaske skal tenorens fis først falde paa anden 4-dell saa at akkorden brydes i jævn 8-dels rytme. 8""delen i overstemmen skal formodentlig bindes til akkorden paa tredje 4-del ligesom i sluttakten.

t.10 mag. art. Erling Winkel foreslaar i sin anmeldelse af disse klaverværker at lægge bassens e en oktav højere, hvad jeg gerne fastholder.

t.19 Sidste 4-del i tenoren h?

t.20 Maaske skal denne takt være ensdannet med de foregaaende.

Gigue. t.3 Af hensyn til den flydende 8-dels rytme skal overstemmen paa andet taktslag formodentlig rytmiseres med h som 8-del og a som 4-del.

t.4 Akkorden paa andet taktslag i højre haand skal formodentlig blot være en. gentagelse af den foregaaende akkord, jvnf. t.18 og t.21.

Virkningen af det følgende motiv svækkes, naar h'et ligger øverst i akkorden.

t.24 8-delen i mellemstemmen paa tredje taktslag (a) skal sikkert bindes over til den følgende 4-del.

t.26 Noden paa andet taktslag i bassen bedre end det dybe e.

Suite nr. 11 e-moll:

Som ovenfor berørt har denne suite i det svenske haandskrift -visse finheder, som synes mig saa karakteristiske for Buxtehude, at de er værd at bevare. Dertil hører i allemanden figurerne t A tredje 4-del og t.2 anden 4-del med følgende h i overstemmen paa tredje 4-del samt de enklere figurer i bassen i t.16 og 17, i couranten den mere logiske melodiføring i t.5 og 12 og den kromatiske basgang i t.11, der har et modstykke i allemandens t.15.

Allemande. t A Fordoblingen af dissonansen h-c forekommer mig betænkelig. Formen i det svenske Haandskrift er klarere, men kan næppe overtages direkte, da den synes for spinkel over for den fyldigere klaversats.

t.9 16-delen i overstemmen skal sikkert bindes til den følgende akkord.

t.14 Bassen paa tredje 4-del i takten rytmiseres bedre med to 8-dele som i det svenske haandskrift.

Courante. t.15 og t.35 Overstemmens 8-del skal maaske bindes til den følgende akkord.

Sarabande. t.18 Sidste node i bassen bedre g som i det svenske haandskrift.

Gigue. t.6 Overstemmens a paa andet taktslag bedre en oktav lavere, jvnf. sluttakten. Sm Ign. ogsaa formen i det svenske haandskrift.

t.10 Bassen skal vel rettelig hedde:

t.23 Bassens e paa første taktslag skal formodentlig bindes til det følgende c.

Suite nr. 12 e-moll:

Sarabande (1). t.11 Man føler sig fristet til at spille et e i alten paa sidste 4-del.

Sarabande (2). t.24 Sidste 16-del i overstemmen formodentlig fis, jvnf. sluttakten.

t.31-32 Der mangler muligvis en eller flere toner i disse takter.

Gigue. t.29 Basnoden skal vel bindes over til den følgende takt.

t.52 Det er smukkest at udelade a'et i tenoren. t.61 Basnoden skal vel bindes over til den følgende takt.

Suite nr. 13 f-dur:

Allemande. t.2 Den første node i bassen skal sikkert bindes til den følgende 8-del, ivnf. takt i.

t.5 Halvnoden g i alten paa tredje taktslag skal vel bindes over til g'et i den følgende takt. t.14 Mon de tre første c'er i bassen ikke skal bindes sammen?

Courante. t.8 Rytmen. i denne takt forekommer ved sammenligning med de øvrige takter mindre sandsynlig. Sammenligner man det tilsvarende sted i allemanden (takt 4, tredje 4-del), vil man se, at figuren i højre haand begynder med en pause. Det er da muligt, at det samme skal være t4fældet her. Indsætter man ved begyndelsen af takten en 8-dels pause i overstemmerne, forskydes de rytmiske værdier, saa at den afsluttende 4-del afkortes til en 8- del, og rytmen faar den samme roligt strømmende karakter som i de øvrige takter.

t.13 I lighed med de foregaaende takter er det muligt, at f og a i tenoren skal bytte rytmisk værdi, saa at den, første akkord brydes jævnt nedefra opefter.

t.15 jeg vil foreslaa. en bindebue mellem de to 8-dels c'er i overstemmen.

Sarabande. t.15 Det i mellemstemmen i venstre haand paa sidste 4-del noterede d skal vel rettelig spilles af højre haand en oktav højere.

Gigue. t.6 Af hensyn til den jævnt flydende rytme vil jeg foreslaa en rytmisering af overstemmen paa sidste taktslag med c som, 8-del og h som 4-del.

t.7 Der synes at være faldet et e ud i alten paa tredje taktslag som opløsning af f. Af d'et i tenoren synes det med sikkerhed at fremgaa,

at venstre haands noder paa de sidste to taktslag skal lægges en oktav højere.

Suite ni-. 14 g-moll:

Allemande. t.9 16-delene i højre haand skal sikkert bindes til den følgende akkord.

Courante. t.19-20 Hovedtemaets form i disse takter i sammenligning med formea i t.1,8 og 9 synes at vise, at der her maa være en fejlskrivning. Da der tillige synes at være et fejltryk (t.19 sidste 4-del), tilsløres stedet yderligere. Maaske skal a i overstemmen paa trejde 4-del i t.19 og paa første 4-del i t.20 slettes, og overstemmens 16-dels g i t.20 knyttes sammen med det foregaaende fis som en udsmykning af det oprindelige hovedtema, men det er muligt, at der ogsaa kan findes andre sandsynlige læsemaader.

t.23 Udgiveren gør med rette opmærksom paa dette ejendommelige sted og antyder, at e maaske kan være en. fej Iskrivning for c, da e næsten. selvfølgeligt maatte føre op til f, men iøvrigt synes han at slaa sig til ro med en henvisning til de hos Buxtehude saa ofte overraskende ejendommeligheder. Imidlertid synes der selv ved de mest overraskende ejendomrpeligheder hos Buxtehude aldrig at være nogen brist i den musikalske logik, og man maa derfor stille sig tvivlende over for steder, der røber en saadan brist. I denne takt har overstemmen hovedtemaets motiv, og man maa. derfor baade af melodiske og harmoniske grunde vente et es i overstemmen paa sidste 8-del. Naar her staar et e, kan det muligt forklares som en skrivefejl ved, at skriveren i uagtsomhed

maaske i hast - har taget fejl af melodigangen i denne takt og den fem takter senere følgende takt (27), hvis stigende melodigang netop har d og e som 8-dele paa sidste 4-del i takten.

Sarabande. t.5 Overstemmens rytmiske form synes mindre sandsyrilig. Maaske skal den ryemisk følge mellemstemmerne, men det er ogsaa tænkeligt, at den skal have en rytmisk form, der svarer til t.10.

t.15-16 Bindebuen fr'a d til d i venstre haand skal sikkert slettes, jvnf. t.3-4.

4~Z.""

Suite nr. 15 g-inolt:

Allemande. t.i Karakteristisk for de to første suitesatser, allemand c og courante, er, at disse satsers strømmende rytme straks fra begyndelsen markeres i al fald med grundslagene, men ofte ogsaa med mindre nodeværdier. Det er derfor sandsynligt, at der i denne takt maa være en fejl i noteringen, der gør, at rytmen ikke gaar igang før inde i takten. Rimeligvis skal bindebuen i tenoren fra første til anden 4-del slettes og første node i bassen være en 8-del uden punkt ved.

t.2 16-dels g i andet taktslag skal formodentlig bindes over til den følgende 4-del.

t A Der mangler sikkert en bindebue fra tredje til fjerde 4-del i overstemmen.

Mellemstemmens f skurrer stærkt mod den foregaaende og efterfølgende takts fis. Man vil være tilbøjelig til at mene, at der ogsaa. skal spilles fis i denne takt. (Der er vel ikke trykfejl i udgaven?)

(Courante. t.12 Der mangler et opløsningstegn for halvnoden i tenoren.)

Gigue. t.7 Sidste 8-del i overstemmen skal formodentlig bindes til den følgende 4-del med. pqnkt ved.

Suite nr. 16 g-n2o11.

Allemande. t.3 Bassens halvnode skal formodenelig bindes til den følgende 8-del.

r.9 Sidste akkord inden repetitionstegnet skal blot være en 4-del, og overstemmens d skal sikkert bindes fra. den foregaaende halvnode.

t.12 De parallelle oktaver mellem bas og alt fra tredje til fjerde 4-del og 6/4-akkorden paa fjerde 4-del kan næppe være rigtige. Maaske skal genneipgangsnoden a ligge i alten og bassen paa fjerde 4-del tage es en oktav under tenorens es, men der kan maaske ogsaa tænkes andre licsemaader.

Courante. t.15-16 og t.33-34 Bindebuen skal sikkert gælde alle akkordens toner.

Sarabande. t.7 Det i alten alene staaende d forekommer straks ejendommeligt, og man vil maaske være tilbøjelig til at mene, at det er en skrivefejl, og slette det. Imidlertid kan man tænke sig en forklaring paa denne skrivefejl,

der maaske ved første øjekast ser lidet troværdig ud, men dog ved nærmere eftertanke bliver staaende som en mulighed. Gaar man ud fra akkordens placering takt 8 i højre haand, vil det være sandsynligt, at f og g i tenoren i den foregaaende takt skal lægges en oktav o P; d i alten kan i saa fald tydes som en fe)lskrivning for b, hvorved stedet faar følgende udseende:

t.13 Sidste 4-del i bassen es (trykfejl?) t.20 d i alten skal vel slettes.

t.24 g i tenoren skal maaske være en halvnode paa anden 4-del.

Gigue. Det er vanskeligt at tro, at de tre halvnoder med punkt ved, t A b i alten, bundet over til t.2, t A d i alten, bundet til d og t.6 d i alten, der forudtager det følgende motivs begyndelsesnode og derved dræber det rytmiske liv, kan være rigtige. Sandsynligvis skal i alle tre tilfælde noden forkortes til en halvnode, der sættes ind samtidig med overstemmens motiv.

t.2 Sidste node i alten skal bindes over til næste takt. I stedet for 4-dels pausen i bassen skal sættes en 4-dels node g, jvnf. t.21.

t.7 Overstemmens g paa første taktslag skal bindes til den følgende 4-del.

t.9 4-dels noden i alten (a) skal formodentlig være f, jvnf. motivet i tenoren i den foregaaende takt.

t-15 Der skal tilføjes et d i akkorderne i højre haand.

t.17 Bindebuen i overstemmen skal sikkert ogsaa gælde alten.

t.21 Ved sammenligning med t.2 ses, at g i alten formodentlig først skal falde paa tredje 4-del samtidig med overstemmens c og bindes som synkopedissonans paa følgende 4-del. Paa anden 4-del skal der da. i alten formodentlig indføjes et f.

t.32 Tonerne i den anden akkord i bassen skal rimeligvis byttes om, saa at d bliver liggende

i bassen, medens fis rykker op i tenoren som opløsningstone for det foregaaende g.

t.34 Bassens e skal sikkert bindes fra første til andet taktslag.

t.36 Bassens g skal sikkert bindes, jvnf. t.15.

Suite nr. 17 g-dur:

Allemande. t.11. Tenorens c, 8-delen foran 32delene, skal sikkert bindes til den første af dem, ligesom tilfældet er med overstemmen.

Courante. t A Her synes der, ligesom i allemanmanden af suite nr. 15, at mangle en rytmisk impuls. Maaske skal tonerne i venstre haands akkord ikke anslaas samtidig, men efter hinanden med en 4-dels afstand nedefra opefter.

t.3 Notationen i bassen maa være forkert. Den første node skal formodentlig være en 4-del, der falder paa andet taktslag.

t.8 Notationen i venstre haand synes mangelfuld. Enten skal de tre toner vel spilles med en 4-dels afstand, eller den anden af dem (d) skal være en 8-del, eventuelt bundet cil en følgende halvnode.

t.11-12 6-akkorden i takt il kan ikke opløse sig logisk til c-dur akkorden i t.12, men kræver en opløsning til en h-dur akkord. Der maa

derfor mangle een eller maaskc flere takter paa dette sted.

t.17 jeg foreslaar en bindebue i bassen fra d til d og en bindebue fra sidste 8-del i overstemmen til akkorden i den følgende takt.

t.33 Første node i alten formodentlig en 4-del efter 4-dels pause.

t.35 Sidste 8-del i overstemmen bindes til akkorden i den følgende takt.

Sarabande. t A Bassens c virker her meget mat, fordi c er bastone i den foregaaende takt. Mon der ikke skal staa cis? Sm Ign. sulte nr. 15 courante t.3-4.

t-15 h i tenoren skal vel kun være en 8-del, der kommer samtidig med overstemmens g.

Gigue. t.1 Springet op fra. første til anden nodefigur i overstemmen og igen ned fra anden til tredje figur er paafaldende, fordi den dissonerende akkord fis-a-c hverken bliver korrekt indført eller opløst. Rimeligvis er den forkert noteret og skulde hedde c-fis-a:

t.12 8-delen i understemmen skal bindes til den følgende node og sidste 8-del i tenorstemmen skal bindes over til akkorden.

(Fortsættes.)