Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 02 - side 46-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Da~k Tonekunstiter -Føreniiig Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadkusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (~ormand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentis~), Georg Høeberg (Dirigent), 1""~inn Høffding (Komponist), Thomas Jenren (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wb Idtke (Organist).

Sekrel~er og juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsled, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Af Understøttelsesfondets Midler finder Uddeling Sted inden Udgangen af Februar Maaned d. A. til saadanne Medlemmer af Foreningen og deres Efterladte, som er i Trang.

Ansøgninger om at komme i Betragtning ved

Uddelingen indsendes inden 10. Februar d. A.

paa dertil bestemte Skemaer til Landsretssagfører

Eiv. Helsteds Kontor, Raadhus * stræde 1, Køben-

havn K., hvor Udleveringen af Skemaer finder

Sted Hverdage Kl. 10-4.

Datask Konaponis-t--Lløj-e#ting Bestyrelse;

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tie~gensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18

Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Den aarlige Generalforsamling afholdes Mandag den 14. Februar Kl. 15. Der kommer Brev om Dagsordenen til hvert enkelt Medlem. Men sæt Kryds ved Datoen allerede nu.

Husk Kontingentet for det nye Aar. Adgang til Generalforsamlingen er afhængig af gyldigt Medlemskort for 1944. Beløbet kan indbetales paa Foreningens,Girokonto (Nr. 3252) eller kontant paa Kontoret.

Vi minder om Meddelelsen i forrige Nummer vedrørende Ansøgninger til Enkefondsandele og Legater, der skal være indsendt senest den 15. Februar.

Det uitge Toiteku~t,,ne*-selskab Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

F~emming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand:

Sverre Forckkammer,'St. Kongensgade 77A, K. Tlf. Palæ 5564. Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Pos~kowo:

3474 Det unge Tonekunrtnerselskab, Kron-

prinsessegade 263, -K. Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1

Tilf~elde af Spærretid Kl. 14112-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Tealer nzaa sendes til Kontoret med vedlagt f-rankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Forin ovérlades til andre, Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Ekskluslon af Det unge Tonekunstnerselskab.

,,Digt og sang',

afholdes i Samarbejde med »Vild Hvede« Søndag den 13. Februar Kl. 16 paa Thorvaldsens Mu

sæum.

Morten Nielsen,

Johannes Smith, 'Mogens Linck, Tove Ditlefsen, Mogens Jermiin Nissen og Ulf Hoffmana læser egne Værker.

Henry Skjær og Anna Hagen synger Sange af Ejnar Jacobsen, Oscar Gyldmark, Knud Jeppesen, Otto Mortensen, Herman Sandby, Harald Agersnap, Erling Brene og Sv. Schultz til Akkompagnement af Hans Meyer Petersen. Margrethe Krabbe Sadolin synger Viser.

Medlemskort giver ikke Adgang, men Billetter å 1 Kr. kan købes hos Wilh. Hansen og ved Indgangen.

3die Ung Aften

finder Sted Fredag den 25. Februar Kl. 191/4 pr. i Hornung & Møllers Sal med følgende

Program:

L. v. Beethoven: Sonate C-Dur, Op. 53 for Kla-

ver. Alf. Vøttrup.

G. F. Händel: Kalebs-Arien fra Or. »Josva«.

W. A. Mozart: »,Har man fundet sig en Pige«

fra »Bortførelsen fra Seraillet«. Herluf Rasmussen. Helge Hampe: Sonatina semplice for Klaver

(Uropførelse). Niels Viggo.Bentzon. jo Levinsen: Fantasi (Thor Lange).

Thorvald Larsen: Efteraarsstorme (Thøger Lar-

sen) .

Carl Nielsen: Sang bag Ploven (Ludv. Holstein). Carl Nielsen: jeronimus Arie af »Maskerade«.

Herluf Rasmussen.

Gånter Raphael: Sonate E.-Dur, Op. 12 Nr. I for

Violin og Klaver. Niels Nielsen og Boris Linderud. Ved Flyglet: Harald Krebs.

Mandag den 6. Marts Kl. 191/,,t pr. afholdes i Odd Fellowpalæets store Sal en

Ørkesterko?zeert

under Medvirken. af Unge Tonekunstneres Orkester og Pianist Egil Harder.

progra171.

Niels Viggo Bentzon: Symfoni (1942-1943) (Uropførelse). Dirigent: Johan Bentzon.

Herman D. Koppel: Intermezzo scherzando for Orkester, Op. 38 (1943, Uropførelse).

Sv. Erik Tarp: Koncert for Klaver og Orkester, Op. 39 (Uropførelse). Solist Egil Harder.

Finn Høffding: »Det er ganske vist«, Fantasi for Orkester efter H. C. Andersens Eventyr, Op. 37 (Uropførelse). Dirigent: Lavard Friisholm.

Hvert Medlem kan mod Forevisning af gyldigt Medlemskort hos Wilh. Hansen, Gothersgade, fra den 21. Februar faa. udleveret 2 Billetter. Medlemmerne bedes selv holde sig underrettet om eventuelle Ændringer i Tidspunktet for Koncerternes Begyndelse.